LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat innen Human Resource Management (HRM)

Søknadsfrist: 20.12.2020

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning.


Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Om stillingen

Ved Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi, er det en ledig stilling som stipendiat innen Human Resource Management (HRM). Handelshøgskolen ved UiT driver forskning og forskningsbasert undervisning av høy nasjonal og internasjonal kvalitet i samarbeid med omgivelsene. Utdanning og forskning integreres for å skape et dynamisk kunnskapsmiljø for studenter og ansatte. Handelshøgskolen har et internasjonalt fokus med nordområdene som basis og har faglig virksomhet ved fire campus i henholdsvis Tromsø, Alta, Harstad og Narvik.

Stillingen tilhører Handelshøgskolen ved UiT. Arbeidssted kan være campus Harstad eller campus Tromsø. Stipendiaten vil inngå i forskningsgruppen Strategi, styring og ledelse (SSL). Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid, innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet.Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her.

Stillingens forskningsområde

Fagområdet er Human Resource Management (HRM) som omhandler aktiviteter for å tiltrekke, utvikle og ivareta menneskelige ressurser i en organisasjon. Forskningsprosjektet skal forankres i et organisasjonsfaglig perspektiv der samspillet mellom den formelle organisasjonen og dens tekniske og institusjonelle omgivelser står i fokus. Tradisjonelt betraktes gjerne eksistensen av et tett sammenvevd forhold mellom HR-medarbeidere (stab), linjeledere og medarbeidere som en forutsetning for at HRM skal gi gode resultater. Mye tyder på at denne forutsetningen er satt under press gitt en rekke utviklingstrekk i arbeidslivet i dag. Formålet vil være å belyse hvordan HRM utvikles i praksis i lys av viktige trender som for eksempel digitalisering, alternative tilknytningsformer for arbeid og fokus på bærekraft. Forskningsprosjektet forventes å fremskaffe resultater som sier noe om hva HRM «blir til» stilt overfor nye forventninger, paradokser, trender og utviklingstrekk i arbeidslivet.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av førsteamanuensis Elin A. Nilsen:

eller førsteamanuensis Trude Høgvold Olsen:

eller instituttleder, professor Kåre Skallerud:

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

Vi søker en kandidat med master eller tilsvarende innen organisasjons- og ledelsesfag, eller en kandidat med master og med fordypning i organisasjons- og ledelsesfag. Relevant arbeidserfaring innenfor organisasjon og ledelse og/eller undervisningserfaring fra UH sektoren innen området tillegges vekt.

Søknaden skal inneholde en faglig begrunnet beskrivelse av doktorgradsprosjektet. Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 3000 ord og inneholde innramming av tema, forslag til problemstilling, samt tanker om teoretisk grunnlag, empirisk nedslagsfelt og metode. Prosjektbeskrivelsen vil være en del av bedømmelsesgrunnlaget.

På grunn av undervisningsplikt må søker beherske norsk flytende, både skriftlig og muntlig. Søkere som behersker skandinavisk språk kan også være aktuelle. Slik dokumenterer du språkkravet. Det kreves dokumenterte engelskkunnskaper som beskrevet her.

Søkers potensiale for forskning, personlige egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges.Kandidaten må oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrifter (evt. også diploma supplement) for alle grader
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper. Se her for hvordan dette må dokumenteres.
 • Dokumentasjon av norskkunnskaper. Se her hvordan dette må dokumenteres.
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 1-3 referanser
 • Masteroppgaven, og evt. andre vitenskapelige arbeider
 • Prosjektbeskrivelse

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne,nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS