LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat innen helsevitenskap

Søknadsfrist: 23.05.2024

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultetet

Om stillingen

Ved Institutt for samfunnsmedisinDet helsevitenskapelige fakultet, er det ledig en stilling som stipendiat i helsevitenskap for søkere som ønsker å ta graden ph.d. i helsevitenskap. Stillingen er tilknyttet prosjektet «Re-inventing Strategies for Healthy Ageing; Recommendations and Tools» (RESTART).

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver etter avtale. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Arbeidssted er UiT Campus Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Om prosjektet

Stillingen er en del av RESTART-prosjektet, en randomisert kontrollert studie. Det overordnede målet med studien er å undersøke om eldre voksne med risiko for kardiometabolsk sykdom oppnår varig livsstilsendring i form av blant annet økt fysisk aktivitet, etter å ha deltatt i sammensatt livsstilsintervensjon. Prosjektdeltakere rekrutteres fra Tromsøstudien og fordeles tilfeldig til en intervensjons- eller en kontrollgruppe.

Fokuset for stipendiatstillingen vil være knyttet til innsamling og analyse av data på fysisk aktivitet, samlet inn fra forbrukerbaserte smartklokker og tradisjonelle forskningsverktøy. Alle studiedeltakere får en smartklokke for kontinuerlig overvåkning av deltakernes aktivitetsnivå gjennom hele studiens forløp (2-3 år), og det gjennomføres flere målinger av aktivitetsnivå gjennom studien.

Stipendiaten vil arbeide med innsamling og analyse av kontinuerlige og periodiske aktivitetsdata. Stipendiaten vil motta støtte fra et tverrfaglig veiledningsteam. 

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen og prosjektet, inkludert prosjektbeskrivelsen, samt arbeidsmiljø, kan fås ved å kontakte:

forsker Jonas Johansson:

professor Sameline Grimsgaard:

eller førsteamanuensis André Henriksen:

Kvalifikasjoner

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Mastergrad i helsevitenskap, treningsfysiologi, idrettsvitenskap eller tilsvarende. Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Du kan fortsatt søke dersom du ikke har mottatt vitnemålet for mastergraden, men masteroppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen på stillingen. Du må legge ved masteroppgaven og karakterutskrifter fra graden i søknaden.
 • Dokumentert gode muntlige og skriftlige kunnskaper i norsk (eller annet skandinavisk språk). Mye av undervisningen samt kommunikasjonen med studiedeltakere foregår på norsk
 • Dokumentert gode kunnskaper i engelsk, og kunne jobbe i et internasjonalt miljø. Nordiske søkere kan dokumentere dette med vitnemål fra videregående skole. 

Ønskelige kvalifikasjoner: 

 • Søkere som kan dokumentere faglig bakgrunn innen fysisk aktivitet og trening vil bli prioritert
 • Kunnskap om statistiske metoder og kvantitativ datanalyse
 • Erfaring med forskningsprosjekter der fysisk aktivitet og trening er brukt som intervensjonsmetode
 • Jobbet med veiledning av individer innen fysisk aktivitet og trening
 • Erfaring med innsamling og behandling av forskningsdata

I vurderingen vil vi også vektlegge personlig egnethet og motivasjon for stillingen. 

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Interesse og innsikt i prosjektet
 • Gode samarbeidsevner
 • God kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

I bedømmelsen vektlegges søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven eller tilsvarende, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. I tillegg kan det tas hensyn til annen erfaring av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet.

Basert på bedømmelsen vil de mest aktuelle søkerne bli innkalt til intervju. Endelig rangering og ansettelse er betinget av en formell vurdering av kvalifikasjoner, og den som ansettes må oppfylle krav for opptak til ph.d.-programmet.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultet og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

UiT godkjenner normalt utenlandsk høyere utdanning fra land som har ratifisert Lisboakonvensjonen. 

Søker må ha karakteren C eller bedre på masteroppgaven og som snitt på mastergraden. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Hvis du oppfyller opptakskravene og blir ansatt i stillingen, vil du samtidig få midlertidig opptak til ph.d.-programmet. Søknad om endelig opptak må leveres senest to måneder etter tiltredelse i stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt 
 • Gode karrieremuligheter 
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Stipendiater får normalt 532 200,- i årslønn med 3% økning pr. år

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev, inkludert en kort beskrivelse (maks 300 ord) av søkerens interesse og motivasjon for prosjektets forskningstema
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad 
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad 
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig) 
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper 
 • Dokumentasjon av norskkunnskaper eller annet skandinavisk språk 
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer), og eventuelt attester
 • Masteroppgaven, hovedfagsoppgave eller tilsvarende 
 • Eventuelt liste over vitenskapelige arbeider og beskrivelser av dette
 • Andre arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Du kan fortsatt søke dersom du ikke har mottatt vitnemålet for mastergraden, men masteroppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen på stillingen. Du må legge ved masteroppgaven og karakterutskrifter fra graden i søknaden.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Hvis dokumentasjon på engelskkunnskaper mangler på søknadstidspunktet, må det dokumenteres før tiltredelse. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.

Generell informasjon 

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse. Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, familien din kan ha rett til økonomisk støtte når du dør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år. 

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS