LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat innen barnevern

Søknadsfrist: 27.01.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord (RKBU Nord), Det helsevitenskapelige fakultet er det en ledig stilling som stipendiat tilknyttet forskningsprosjektet Utfall og opplevelse av fosterhjem.

Stillingen vil være tilknyttet forskergruppen for Barne- og familievern – en tverrfaglig gruppe med medlemmer fra sosiologi, psykologi, pedagogikk, helsevitenskap, sosialt arbeid og barnevern. En aktuell kandidat for dette stipendiatprosjektet må ha en mastergrad som berører disse eller nærliggende fagområder.

Stillingen gjelder for fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning, fagformidling eller andre arbeidsoppgaver knyttet til instituttets tilskuddsbrev fra Hdir og Bufdir.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens forskningsområde

Som det fremgår av Barnevernloven (§ 4-22) skal barneverntjenesten «alltid vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som fosterhjem». Likevel vet vi svært lite om barnevernansattes kunnskap om, holdninger til og erfaringer knyttet til fosterhjem i familie og nettverk. Det er med dette som utgangspunkt at vi i forskningsprosjektet "Utfall og opplevelse av fosterhjem" retter fokus mot dette området. Nærmere prosjektbeskrivelse kan sendes ved forespørsel.

Stipendiatprosjektet vil inkludere følgende oppgaver for kandidaten:

 • Bidra til innhenting av data.
 • Sammenstille, analysere og tolke data.
 • Produksjon av vitenskapelige forskningsartikler og annen formidling i relevante fora.
 • Det er tilrettelagt for at stipendiaten skal utvikle og avgrense doktorgradsprosjektet i tråd med hans eller hennes kvalifikasjoner og forskningsinteresser.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Prosjektleder Jeanette Skoglund + 47 77 64 58 62/ +47 91 12 59 27, jeanette.skoglund@uit.no eller
 • Instituttleder Monica Martinussen, + 47 77 64 58 81, monica.martinussen@uit.no

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves det:

Mastergrad eller tilsvarende i sosiologi, sosialantropologi, psykologi, sosialt arbeid, barnevern eller andre relevante fagområder.Dokumentert gode kunnskaper i engelsk, og kunne jobbe i et internasjonalt miljø. Nordiske søkere kan dokumentere dette med vitnemål fra videregående skole. Norsk eller annet skandinavisk språk må beherskes både muntlig og skriftlig.

Følgende vil vektlegges:

Søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. Annen utdanning eller arbeidserfaring av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet. Arbeidserfaring fra barnevernrelatert arbeid eller arbeid med barn og unge vil være en fordel.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner.
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og fagpersoner.
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultet og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

Søker må ha karakteren C eller bedre på masteroppgaven og som snitt på mastergraden.

Hvis du oppfyller opptakskravene og blir ansatt i stillingen, vil du samtidig få midlertidig opptak til ph.d.-programmet. Søknad om endelig opptak må leveres senest to måneder etter tiltredelse i stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt som har forsket på forsterhjem i slekt og nettverk i over 20 år.
 • Gode karrieremuligheter.
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger. 
 • Gode velferdsordninger. 
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse.  

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.
 • CV.
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad.
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad.
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig).
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper (for nordiske søkere kan dette dokumenteres med vitnemål fra vgs).
 • Dokumentasjon av norskkunnskaper eller annet skandinavisk språk.
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon.
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider.

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjonen om når det forventes at du leverer. Du må fortsatt levere karakterutskrifter for graden, selv om den ikke er fullført.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen. 

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS