LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat innen barn og unges psykiske helse

Søknadsfrist: 08.12.2021

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Nord (RKBU Nord) , Det helsevitenskapelige fakultet er det en ledig stilling som stipendiat tilknyttet forskningsgruppen forebyggende og helsefremmende tiltak. Stipendiatstillingen er knyttet til et nasjonalt forskningsprosjekt: «Supported parent intervention for refugees and ethnic minorities» (PIRM).

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver etter avtale. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Fordi prosjektet og datainnsamlingen foregår flere steder i landet, må kandidaten påregne noe reisevirksomhet. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Stillingens forskningsområde

Som ny i Norge er det obligatorisk for foreldre med flyktningbakgrunn å delta på foreldreveiledning. I PIRM-studien ønsker vi å evaluere foreldreveiledningsprogrammene De Utrolige Årene (DUÅ) og The International Child Development Programme (ICDP), når de tilbys familier med flyktningbakgrunn.

Studien er et nasjonalt samarbeidsprosjekt hvor vi ønsker å undersøke nærmere om foreldreveiledningsprogrammene kan være med å redusere foreldrestress og føre til en positiv foreldrepraksis. Både DUÅ og ICDP er implementert flere steder i landet, men foreløpig vet vi lite om hvordan foreldreveiledning fungerer for akkurat denne målgruppen.

Ph.d-prosjektet vil innbefatte følgende oppgaver for kandidaten:

 • Bidra til innhenting av data
 • Sammenstille data og forbedrede for analyser.
 • Analysere og tolke data
 • Produksjon av vitenskapelige forskningsartikler og annen formidling i relevante fora
 • Evaluering av effekt og brukererfaring med intervensjonene (DUÅ/ICDP)

Om arbeidsplassen

RKBU Nord er et eksternfinansiert senter og ett av instituttene ved det helsevitenskapelige fakultet. Instituttet har et særlig ansvar for å bidra til å øke kvalitet og innovasjon på tjenestene innen alle sentrale områder i arbeidet med barn og unges psykiske helse og barnevern. RKBU Nord skal utvikle og formidle vitenskapelig, praksisrelevant og tverrfaglig kunnskap. Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt innenfor helsefag, psykologi og samfunnsfag. Instituttet har to forskergrupper: Forskergruppe for forebyggende og helsefremmende tiltak og Forskergruppe for barne- og familievern.

Virksomheten ved instituttet er hovedsakelig finansiert gjennom bevilgning fra Helsedirektoratet og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Det er for tiden ca. 50 ansatte ved instituttet, noen i deltidsstillinger.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Førsteamanuensis Lene-Mari Potulski Rasmussen:

eller forskergruppeleder og førsteamanuensis Frode Adolfsen:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves følgende:

 • Mastergrad eller tilsvarende i psykologi, pedagogikk, sosialt arbeid, barnevern, helsevitenskap eller andre relevante fagområder
 • Søkeren må ha dokumenterte engelsk kunnskaper
 • Søkere må også ha dokumentert gode kunnskaper i norsk (eller annet skandinavisk språk).

Det er en ønskelig at du:

 • Erfaring med kvantitativ metode og statistiske analyser vil bli vektlagt
 • Kjennskap til kvalitative forskningsmetoder
 • Kunnskap om intervensjonsforskning
 • Erfaring med forskning på tvers av fagdisipliner og dokumentert praksis fra arbeid med barn og unge og deres familier innenfor sosialt arbeid, helsetjenester eller skole vil være en styrke.
 • Kjennskap til eller erfaring med målgruppen

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen. Vi ser etter deg som kan jobbe målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig innenfor alle deler av forskningsprosessen.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Det helsevitenskapelige fakultet og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

Søker må ha karakteren C eller bedre på masteroppgaven og som snitt på mastergraden. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Hvis du oppfyller opptakskravene og blir ansatt i stillingen, vil du samtidig få midlertidig opptak til ph.d.-programmet. Søknad om endelig opptak må leveres senest to måneder etter tiltredelse i stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt
 • Gode karrieremuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger 
 • Gode velferdsordninger 
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden din må inneholde: 

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig)
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper (For nordiske søkere kan dette dokumenteres med vitnemål fra vgs)
 • Dokumentasjon av norskkunnskaper eller annet skandinavisk språk
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjonen om når det forventes at du leverer. Du må fortsatt levere karakterutskrifter for graden, selv om den ikke er fullført.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen. 

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS