LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i veiledning ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result)

Søknadsfrist: 29.02.2024

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.

Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Universitetsbibilioteket

Om stillingen

Ved Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi (Result) ved Universitetsbiblioteket (UB) er det ledig stilling som stipendiat innen veiledning i høyere utdanning, primært på master- eller ph.d.-nivå.Det overordnede temaet for Ph.d.-prosjektet vil være kvalitet i master- eller ph.d.-veiledning. Herunder kan det arbeides med flere aktuelle deltemaer, for eksempel veiledere og studenters perspektiv på kvalitet i veiledningen, veiledningsprosessen, bruk av teknologi i veiledning, AI og veiledning, gruppeveiledning, intervensjoner i veiledning, mestringstro i veiledning, medstudentveiledning, kollegaveiledning av veiledere, kompetanseutvikling hos veiledere, feedback i veiledning.Forskning på feltet etterspørres, og vi kan tilby et fagmiljø med høy kompetanse på veiledning, og hvor det jobbes aktivt med å styrke kompetanse på veiledning i høyere utdanning. Du vil få veiledere med høy kompetanse på feltet, mulighet til å delta forskningssamarbeid med disse, og du vil inngå i forskningsgruppen Forskning på høyere utdanning.Result arbeider med å styrke utdanningskvaliteten ved UiT Norges arktiske universitet, mellom annet gjennom kurs, utviklingsprogrammer, utviklingsstøtte og støtte til produksjon av digitale ressurser. Enheten tilbyr et eget utviklingsprogram for ph.d.–veiledere

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver etter avtale. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens forsknings- og arbeidsområde

Stillingens primære arbeidsoppgave er forskning på kvalitet i master- og/eller ph.d.-veiledning. Da Result ikke har eksamensrett må den som tilsettes søke opptak på et ph.d.-program ved et av Universitetets fakultet, for gjennomføring opplæringsdelen (jf. avsnittet som omhandler kvalifikasjonskrav)I stillingen inngår 25% pliktarbeid, der arbeidsoppgavene primært knyttes til senterets arbeid med utvikling av vitenskapelig ansattes veilederkompetanse.

Søkere må legge ved en midlertidig prosjektskisse på 3-6 sider som presenterer ideer til tema og problemstilling for et potensielt prosjekt. Denne vil bli brukt til vurdering av kandidaten ved intervju, og vil ikke være den endelige prosjektbeskrivelsen. Endelige stipendiatprosjekt vil senere bli utformet i samråd med veiledere, i tråd med opptakskrav ved UiT. Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingsperioden

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Instituttleder Øystein Lund (oystein.lund@uit.no), 
 • Professor Trine Fossland (trine.fossland@uit.no) eller 
 • Dosent Cato Bjørndal (cato.bjorndal@uit.no)

Kvalifikasjoner

Stipendiaten må ha utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis med relevans for forskningstemaet. Erfaring på området undervisning og læring i høyere utdanning, og eventuelt med veiledning i denne sammenhengen, er en fordel. Søkere må legge ved en midlertidig prosjektskisse på 3-6 sider som presenterer ideer til tema og problemstilling for et potensielt prosjekt. 

Den som ansettes må oppfylle kravet for opptak på et fakultets ph.d.-program, jf. § 6 i ph.d.- forskriften ved UiT.Siden Results kurs og utviklingsprogrammer gjennomføres både på norsk og engelsk må søkeren beherske norsk eller et annet skandinavisk språk. I tillegg må det dokumenteres engelskkunnskaper som tilfredsstiller kravet i norsk generell studiekompetanse.

I bedømmelsen vektlegges søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven eller tilsvarende, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. Det vil også tas hensyn prosjektskissen. I tillegg kan det tas hensyn til annen erfaring av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen. 

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til et av ph.d.-programmene ved UiT; Det helsevitenskapelige fakultet / Fakultet for naturvitenskap og teknologi / Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi /Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning / Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi / Doktorgradsprogrammet (PhD) i nautiske operasjoner: fellesgrad og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

Hvert program har i tillegg egne spesifikke opptakskrav.UiT godkjenner normalt utenlandsk høyere utdanning fra land som har ratifisert Lisboakonvensjonen. 

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt 
 • Gode karrieremuligheter 
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Stipendiater får normalt 532 200,- i årslønn med 3% økning pr. år.

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen 
 • CV 
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad 
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad 
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig) 
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper 
 • Dokumentasjon av norskkunnskaper eller annet skandinavisk språk 
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon 
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider 
 • Prosjektskisse (3-6 sider) 

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Du kan fortsatt søke dersom du er i sluttfasen av mastergraden, men masteroppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen på stillingen. Masteroppgaven og karakterutskrifter fra graden må legges ved søknaden.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Hvis dokumentasjon på engelskkunnskaper mangler på søknadstidspunktet, må det dokumenteres før tiltredelse. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.

Generell informasjon 

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les om ansattgodene dine på: spk.no.

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år. 

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS