Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat i samisk arkeologi

Søknadsfrist: 30.09.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning / Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Om stillingen

Ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR), Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er det ledig stilling som stipendiat for søker som ønsker å ta graden philosophiae doctor (ph.d.). Stillingen er tilknyttet fagmiljøet i arkeologi ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR).

Arbeidssted er campus Tromsø.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet. Stillingen vil spesielt bli tillagt undervisning i arkeologi.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her: https://uit.no/phd.

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR)

Instituttet består av om lag 70 ansatte innenfor fagmiljøene arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi med en felles administrasjon. I tillegg er det nasjonale senteret «Registreringssentral for historiske data» (RHD) en del av AHR. Instituttet driver med undervisning, forskning og formidling hovedsakelig innen nordområdestudier, der det fleretniske/-kulturelle står sentralt, men setter dette inn i en nasjonal og internasjonal komparativ sammenheng. AHR er et aktivt institutt som per i dag har 15 stipendiater og en postdoktor tilknyttet ulike forskningsgrupper/fagmiljøer.

Instituttets arkeologimiljø er internasjonalt sammensatt og har 16 medlemmer, hvorav fem stipendiater og en postdoktor. Miljøet driver forskning innen et bredt spekter av kulturhistoriske temaer, samisk arkeologi, teori og metode, naturmiljø, kulturarv og samtidsarkeologi. Mye av forskningen er tilknyttet forskningsgrupper og forskningsprosjekter.

Fagmiljøet i arkeologi har vært en spydspiss i utviklingen av samisk arkeologi og utgjør det internasjonalt fremste forskningsmiljøet på feltet. Majoriteten av de fast ansatte har samisk arkeologi som en større eller mindre del av sin forskning. Arkeologimiljøet har langvarige samarbeid om forskning på samiske temaer med UiTs Senter for samiske studier og UiT – Norges arktiske universitetsmuseum (tidl. Tromsø Museum).

Stillingens forskningsområde

Stillingen er finansiert av UiT og er en del av universitetets satsing på samisk arkeologi. Dette er et bredt felt som omfatter forskning på arkeologi og kulturarv som på ulike måter berører samiske samfunn i fortid og nåtid. Forskningen på samisk fortid preges i dag av geografiske og kronologiske skjevheter, og det er behov for undersøkelser som kan avhjelpe dette. Nyskapende teoretiske og metodiske innfallsvinkler og tverrfaglige tilnærminger åpner også for helt nye muligheter til å forstå prosesser og sammenhenger i samisk fortid.I tråd med disse premissene rettes stillingen mot et bredt utvalg av ulike tematiske felt. Dette kan omfatte, men er ikke begrenset til, geografisk komplementære undersøkelser av samisk bosetting og befolkningsutvikling, økonomiske og sosiale aspekt ved domestiserings-prosesser og menneske-dyr relasjoner, strategier for og konsekvenser av møter med ikke-samiske samfunn, religiøs og sosial materiell artikulering, samisk etnogenese og spørsmål knyttet til repatriering og samisk kulturarv.

Stillingen er bredt kronologisk definert, men må gjerne rette seg mot perioder som er mindre arkeologisk undersøkt. Det forventes at det empiriske tilfanget søkes i eksisterende samlinger og/eller framskaffes gjennom egne arkeologiske undersøkelser.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad i arkeologi med minimum karakteren B eller tilsvarende. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, kan du fortsatt søke og legge ved et utkast av oppgaven. Dokumentasjon av fullført mastergrad må fremvises før tiltredelse i stillingen.

Det er en fordel at søkere behersker et skandinavisk språk eller finsk. Kjennskap til samisk språk vil bli vektlagt i den grad det er relevant for prosjektet.

Søkers potensiale for forskning, personlige egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges.Kandidaten må oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram: https://uit.no/phd.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innholde:

 • søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og karakterutskrift fra bachelorgrad eller tilsvarende
 • vitnemål og karakterutskrift fra mastergrad eller tilsvarende
 • diploma supplement for avlagte grader
 • dokumentasjon av engelskkunnskaper. Se her for hvordan dette må dokumenteres
 • attester
 • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)
 • liste over arbeider søker ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen og beskrivelse av disse:
  • forfatter(e), arbeidets tittel
  • for artikler: tidsskriftets navn og volum, artikkelens første og siste sidetall, årstall
  • for bøker eller andre selvstendige publikasjoner: forlag, trykkested, år og sidetall
 • mastergradsoppgaven
 • andre arbeider (publiserte eller upubliserte) som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen
 • prosjektbeskrivelse, mal for prosjektbeskrivelsen finnes her : HSL-fakultetet -> Opptak -> Krav til opptakssøknaden

Søknader mottatt via epost eller andre kanaler vil ikke bli vurdert.

All dokumentasjon som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.

Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i bedømmelsen må vedlegges den elektroniske søknaden innen fastsatt frist.

Edvard Kristiansen

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial for forskning slik dette framgår av masteroppgaven eller tilsvarende, eventuelle andre vitenskapelige arbeider og prosjektbeskrivelsen.

I tillegg kan det tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet. Eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner, herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling kan også ha betydning.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen