Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat i samfunnsfag

Søknadsfrist: 23.02.2020

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi / bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Ved Norges Fiskerihøgskole, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er det en ledig stilling som stipendiat tilknyttet forskningsgruppen MARA .Arbeidssted vil være Tromsø.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet. Undervisningen vil være knyttet opp til NFH's samfunnsvitenskapelige BA og MA-emner.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her: PhD - Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.

Om prosjektet/stillingens forskningsområde

Målsettingen med dette PhD-prosjektet er å studere og analysere hvordan dagens institusjonelle rammeverk i marin arealplanlegging og forvaltning tilrettelegger for innovative næringstilpasninger i kystnære sjøarealer. Prosjektet vil undersøke hvordan planlegging, planverktøy og andre virkemidler bør utvikles for å legge til rette for nye næringer og nye løsninger. Prosjektet vil bruke en fler-metodetilnærming gjennom både kvalitative og kvantitative metoder, herunder dokumentanalyse, diskursanalyse, kasusstudier og analyse av offentlig statistikk. Stipendiaten bør påregne utenlandsopphold i deler av arbeidsperioden.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Den som tilsettes må dokumentere kompetanse på masternivå innen samfunnsfag, fiskeri- og/eller havbruksforvaltning eller annen relevant tverrfaglig utdanning. Søkeren bør ha kunnskaper og erfaring i bruk av både kvalitativ og kvantitativ metode. En prosjektskisse på inntil 5 sider med tentative forskningsspørsmål, teoretisk rammeverk og metodologi som planlegges å bruke, samt empirisk materiale som skal inngå i arbeidet legges ved.

Det kreves norsk/skandinavisk og engelsk språk.

Søkers potensial for forskning, personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges.Kandidaten må oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram: Opptak PhD BFE-fakultetet

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrifter, evt. også diploma supplement
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper og eventuelt norsk. Se her for hvordan dette må dokumenteres.
 • Attester og referanser
 • Masteroppgaven, og evt. andre vitenskapelige arbeider
 • Prosjektbeskrivelse

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi aksepterer kun søknader som er sendt elektronisk via www.jobbnorge.no.

Vi tilbyr

 • Stor grad av frihet i arbeidet
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen