LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i rettsvitenskap

Søknadsfrist: 26.05.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Det juridiske fakultet

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Det juridiske fakultet, er det ledig ei stilling som stipendiat for søkere som ønsker å ta graden philosophiae doctor (ph.d.) i rettsvitenskap.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet.

Stipendiatstilling er en utdanningsstilling. Målet er fullført forskerutdanning fram til doktorgrad. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for tilsetting, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her.

Stillingen er tilknyttet Det juridiske fakultet med arbeidssted i Tromsø. Fakultetet har for tiden ca. 950 masterstudenter, ca. 25 ph.d.-studenter og 35 tilsatte i vitenskapelige stillinger, samt 16 tilsatte i administrative stillinger. Fakultetet har senteret Norsk senter for havrett og forskningsgrupper i forvaltningsrett, prosessrett og tvisteløsning, formuerett, barnerett, same- og urfolksrett og statsrett. Fakultetet har rett til å tildele gradene master og ph.d. i rettsvitenskap, samt graden Master of Laws (LL.M.) in the Law of the Sea og Joint Nordic Master Programme in Environmental Law.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen i Tromsø innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Til stillingen kreves graden cand.jur. eller femårig mastergrad i rettsvitenskap med gode karakterer. Fakultetet kan godkjenne tilsvarende utenlandsk utdanning i rettsvitenskap som grunnlag for ansettelse.

Den som ansettes må oppfylle kravet for opptak på fakultetets ph.d-program, jf. § 6 i ph.d.-forskriften ved UiT. Søkere som oppfyller karakterkravet på masterstudiet (herunder på masteroppgaven) med et gjennomsnitt på B eller tilsvarende, er normalt kvalifisert for stillingen med mindre prosjektbeskrivelsen er åpenbart mangelfull. For kandidater som ikke har et rent B-snitt, blir vurderingen mer sammensatt. Her skal det vurderes om eventuelle tidligere publiserte arbeider, progresjon i karakterutviklingen, stor masteroppgave og resultater på denne, kan kompensere for manglende B-snitt. På samme måte kan det legges vekt på om søkeren har en erfaringsbakgrunn som har særlig betydning for gjennomføringen av prosjektet.

Den som ansettes må ha nødvendige faglige forutsetninger for å undervise på det 5-årige masterstudiets obligatoriske del (1.- 4. avdeling), herunder tilstrekkelige norskkunnskaper og kunnskap om det norske rettssystemet.

Det skal legges fram faglig begrunnet beskrivelse av doktorgradsprosjektet. Beskrivelsen, som bør være på 2-8 sider, skal inneholde en oversikt over tema og hoved- og delproblemstillinger for prosjektet og en faglig begrunnelse for disse valgene. Videre skal den vise metodene som skal benyttes. Søkere kan bli bedt om å utdype beskrivelsen senere i ansettelsesprosessen.

Søkers potensiale for forskning, personlige egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Arbeidsbetingelser

Normal tilsettingsperiode er fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver for universitetet, jf. retningslinjer for stipendiaters arbeidsoppgaver.

Stillingen vil bli tillagt undervisning på det 5-årige masterstudiets obligatoriske del (1.- 4. avdeling).

Kortere tilsettingsperiode kan gis dersom stipendiaten tidligere har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere tilsetting i utdanningsstilling (stipendiat, vitenskapelig assistent og liknende), slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensial for forskning slik dette framgår av:

 • karakterene fra masterstudiet
 • masteroppgaven eller tilsvarende
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeider, og
 • prosjektbeskrivelsen.

Er komiteen i tvil om prosjektets gjennomførbarhet, kan den be om at prosjektbeskrivelsen utdypes gjennom en skriftlig tilleggsbeskrivelse eller gjennom intervju.

I rangeringen av de kvalifiserte søkerne, skal det foretas en helhetsvurdering av karakterene på masterstudiet (herunder karakter på masteroppgave eller tilsvarende), eventuelle vitenskapelige arbeider og prosjektbeskrivelsen, forutsetningene for å kunne undervise på masterstudiets obligatoriske del, samt eventuelle andre forhold nevnt i betenkningen. I helhetsvurderingen skal det også legges vekt på i hvilken grad prosjektet kan bidra til realisering av fakultetets strategi Rettssikkerhet og kompetanse og tilknytningen til fakultetets forskergrupper.

I tillegg kan det tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner, herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling. Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i bedømmelsen, må fremgå av søknaden i Jobbnorge innen søknadsfristen.

De søkere som vurderes å være best kvalifisert, vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Prosjektbeskrivelse (2-8 sider)
 • Masteroppgaven eller tilsvarende, og evt. andre vitenskapelige arbeider
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader, evt. også diploma supplement
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser
 • Dokumentasjon av språkkunnskaper. Se her for hvordan dette må dokumenteres.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Det presiseres at også eventuelle vitenskapelige arbeider må foreligge på et skandinavisk språk eller på engelsk for å bli tatt med i vurderingen, og de skal også lastes opp som vedlegg til søknaden i Jobbnorge. Søkere som blir invitert til intervju, må ta med originale vitnemål og attester.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt
 • Gode karrieremuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT.

På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS