LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i rettsvitenskap tilknyttet prosjektet Children’s right to health

Søknadsfrist: 14.02.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Det juridiske fakultet

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Det juridiske fakultet, er det ledig én stilling som stipendiat for søkere som ønsker å ta graden philosophiae doctor (ph.d.) i rettsvitenskap.

Stillingen er tilknyttet Det juridiske fakultet med arbeidssted i Tromsø. Fakultetet har for tiden ca. 950 masterstudenter, ca. 25 ph.d.-studenter og 35 tilsatte i vitenskapelige stillinger, samt 15 tilsatte i administrative stillinger. Fakultetet har senteret Norsk senter for havrett og forskningsgrupper i forvaltningsrett, prosessrett og tvisteløsning, formuerett, barnerett, same- og urfolksrett og statsrett. Fakultetet har rett til å tildele gradene master og ph.d. i rettsvitenskap, samt gradene Master of Laws (LL.M.) in the Law of the Sea og Joint Nordic Master Programme in Environmental Law.

Stillingen er tilknyttet forskningsprosjektet Children’s right to Health, finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet er tilknyttet Forskergruppen for barnerett. Professor Trude Haugli er prosjektleder. Den aktuelle stillingen er del av forskningsprosjektets arbeidspakke II «Competence and participation». Beskrivelse av arbeidspakken er gitt nedenfor.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Den som tilsettes må kunne starte i stillingen i Tromsø innen rimelig tid, normalt innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver etter avtale. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Om prosjektet Children’s right to health

Hovedspørsmålet i prosjektet er hvordan barns rett til høyest oppnåelig helsestandard (FNs barnekonvensjon art. 24), heretter kalt retten til helse, kan sikres og gjennomføres ved bruk av juridiske virkemidler. Det primære målet er å sikre barns rett til helse, ved å balansere deres rett til deltakelse og beskyttelse, og balansere foreldrenes og barns rettigheter og plikter, og statens ansvar.

Helse er en avgjørende faktor i barns oppvekst, og spiller en kritisk rolle for hvordan barns livsløp utvikler seg. Lovgivningen spiller en viktig rolle i å fremme retten til helse. Vi vil kritisk analysere det rettslige rammeverket, herunder internasjonale konvensjoner, Grunnloven og annen intern norsk rett for å vurdere hvordan barns rett til helse er sikret. En intensjon med prosjektet er å utvikle en teoretisk modell for hvordan man kan forstå barns rett til helse, innenfor et nordisk velferdsstatsperspektiv. Siktemålet er at en slik modell senere kan være av generell verdi for forskning på andre barnerettslige områder.

Prosjektet er organisert i tre arbeidspakker: WP I «Children’s status and visibility in human rights instruments on health matters»; WP II «Competence and participation» og WP III «Vulnerability and resilience». Stipendiatstillingen inngår i arbeidspakke II. Det er tilsatt en postdoktor i WP I og en stipendiat i WP III. Den som tilsettes, forplikter seg også til å delta i prosjektet som helhet.

WP II Competence and participation:

Helseproblemer er som regel av sterkt personlig karakter. I prosjektet skal det utforskes hvilke faktorer som kan være av stor/avgjørende betydning for å gjennomføre barns rett til deltakelse eller begrunne at barn selv tar avgjørelse i helsespørsmål. Diskusjonen omhandler følgelig hvem som bør/skal bestemme i hvilke spørsmål og på hvilket grunnlag. Alder og modenhet har vist seg som ufullstendige vurderingskriterier. Et formål i prosjektet er å undersøke om andre vurderingskriterier kan gi en mer nyansert tilnærming for å sikre gjennomføring av barns rettigheter. Den som tilsettes i prosjektet skal også utforske hvilken rett barn har til deltakelse når det oppstår en interessekonflikt mellom barn og foreldre eller innbyrdes mellom foreldrene. Barn kan da komme i en sårbar situasjon. Målsettingen er at disse spørsmålene skal utvikles og besvares innenfor en nordisk kontekst. Arbeidspakkeleder er Professor Randi Sigurdsen.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Til stillingen kreves graden cand.jur. eller femårig mastergrad i rettsvitenskap med gode karakterer. Fakultetet kan godkjenne tilsvarende utenlandsk utdanning i rettsvitenskap som grunnlag for tilsetting.

Den som tilsettes må oppfylle kravet for opptak på fakultetets ph.d.-program, jf. § 6 i ph.d.-forskriften ved UiT. Søkere som oppfyller karakterkravet på masterstudiet (herunder på masteroppgaven) med et gjennomsnitt på B eller tilsvarende, er normalt kvalifisert for stillingen med mindre prosjektbeskrivelsen er åpenbart mangelfull. For kandidater som ikke har et rent B-snitt, blir vurderingen mer sammensatt. Her skal det vurderes om eventuelle tidligere publiserte arbeider, progresjon i karakterutviklingen, stor masteroppgave og resultater på denne, kan kompensere for manglende B-snitt. På samme måte kan det legges vekt på om søkeren har en erfaringsbakgrunn som har særlig betydning for gjennomføringen av prosjektet.

Stillingen vil bli tillagt undervisning. Den som tilsettes må ha nødvendige faglige forutsetninger for å undervise på det 5-årige masterstudiets obligatoriske del (1.- 4. avdeling), herunder tilstrekkelige norskkunnskaper og kunnskap om det norske rettssystemet.

Det skal legges fram faglig begrunnet beskrivelse av doktorgradsprosjektet innenfor de rammene som er beskrevet ovenfor. Beskrivelsen, som bør være på 2-8 sider, skal inneholde en oversikt over tema og hoved- og delproblemstillinger for prosjektet og en faglig begrunnelse for disse valgene. Videre skal den vise metodene som skal benyttes. Søkere kan bli bedt om å utdype beskrivelsen senere i tilsettingsprosessen.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkernes potensial for forskning slik dette framgår av:

 • karakterene fra masterstudiet
 • masteroppgaven eller tilsvarende
 • eventuelle andre vitenskapelige arbeider, og
 • prosjektbeskrivelsen.

Er komiteen i tvil om prosjektets gjennomførbarhet, kan den be om at prosjektbeskrivelsen utdypes gjennom en skriftlig tilleggsbeskrivelse eller gjennom intervju.

I rangeringen av de kvalifiserte søkerne, skal det foretas en helhetsvurdering av karakterene på masterstudiet (herunder karakter på masteroppgave eller tilsvarende), eventuelle vitenskapelige arbeider og prosjektbeskrivelsen, forutsetningene for å kunne undervise på masterstudiets obligatoriske del, samt eventuelle andre forhold nevnt i betenkningen. I helhetsvurderingen skal det også legges vekt på i hvilken grad prosjektet kan bidra til realisering av fakultetets strategi «Rettssikkerhet og kompetanse» og tilknytningen til fakultetets forskergrupper.

I tillegg kan det tas hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, og til eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner, herunder pedagogisk utdanning, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling. Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i bedømmelsen, må fremgå av søknaden i Jobbnorge innen søknadsfristen.

De søkere som vurderes å være best kvalifisert, vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Prosjektbeskrivelse (2-8 sider)
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad på originalspråk og oversatt til engelsk eller skandinavisk språk
 • Karakterutskrifter for bachelor- og mastergrad på originalspråk og oversatt til engelsk eller skandinavisk språk
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement)
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon (navn, tilknytning til søker, e-post og telefonnummer)

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS