Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat i medisinsk fysiologi og ernæring

Søknadsfrist: 11.03.2020

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for medisinsk biologi er det ledig en PhD stilling som stipendiat for en kandidat som ønsker å ta en Philosophiae Doctor (PhD). Stillingen er tilknyttet kardiovaskulær forskningsgruppe.

UiT Norges arktiske universitet

UiT – Drivkraft i nord

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Det helsevitenskapelige fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Institutt for medisinsk biologi (IMB) har over 130 årsverk og driver grunnleggende biomedisinsk forskning innen en rekke kreftformer, hjerte-karsykdommer, kroppens immunsystem, samt infeksjoner og antibiotikaresistens. Instituttet driver også utvikling av nye legemidler og forskning på basale mekanismer i celler og organer som lever og hjerte. Hovedtyngden av instituttets undervisning er rettet mot medisin- og odontologistudiet, bachelorprogram i bioingeniørfag, samt bachelor-, master- og ph.d.-nivå innen biomedisin. For øvrig bidrar instituttet i grunnutdanningen av studenter bl.a. i ernæring, paramedisin, radiografi, tannpleie og sykepleie. Instituttet er også vertskap for Rettsgenetisk senter (RGS), Senter for nye antibakterielle strategier (CANS), og de teknologiske kjernefasilitetene innen avansert mikroskopi (KAM) og proteomikk (TUPP).

Stillingen er for en periode på fire år. Ph.D.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet. Kandidaten som får tilbud om stillingen må være villig til å undervise på instituttets ulike emner. Oppgavene vil bli fordelt basert på søkerens kvalifikasjoner og instituttets behov, og vil kunne inkludere forelesninger, eksamensarbeid, ledelse av seminarer, og ledelse eller assistanse på laboratoriekurs.

Arbeidssted er campus Tromsø.Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her: PhD – Det helsevitenskapelige fakultet.

Om prosjektet

Kandidaten skal arbeide eksperimentelt med patofysiologi som følge av kostholds-intervensjon med fruktose. Hovedvekt vil bli lagt endringer i hjerte- og leverfunksjon men også andre organer vil trekkes inn. Prosjektarbeidet er teamarbeid, det innebærer arbeidsdeling og nært samarbeid med andre forskere i prosjektet. Prosjektet er et samarbeid som omfatter forskere fra flere institutter ved det helsevitenskapelige fakultet. I det aktuelle prosjektet skal kandidaten også arbeide selvstendig med litteraturstudier der et humant perspektiv legges til grunn.

Kardiovaskulær forskningsgruppeKardiovaskulær forskningsgruppe driver eksperimentell forskning innen human fysiologi og patofysiologi med vekt på kardiovaskulær sykdom ved bruk av intakte dyr, cellestudier og molekylære analyser. Translasjonsaspektet i forskningen reflekteres ved et langvarig samarbeid med flere miljøer ved Institutt for klinisk medisin (IKM) og Universitetetssykehuset i Nord-Norge (UNN). En vesentlig del av forskningsaktiviteten baserer seg på bruk av eksperimentelle dyremodeller, og som regel arbeides det i team. Forskningsgruppen teller rundt 20-25 medlemmer. Det vitenskapelige arbeidet ledes av 3-4 professorer og 2 førsteamanuenser.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Professor Kirsti Ytrehus (hovedveileder PhD), Telefon: +47 77644781, E-post: [email protected]

Vi kan tilby

 • Interessante arbeidsoppgaver
 • Et stimulerende fagmiljø med dedikerte kollegaer
 • Gode karrieremuligheter
 • Stor grad av selvstendighet i arbeidet
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad i ernæringsfysiologi, klinisk ernæringsfysiologi, fysiologi, biologi, odontologi, veterinærmedisin eller embetseksamen i medisin. Annen relevant utdanning som er godkjent likeverdig med disse kan også komme i betraktning.Søkere som er i avsluttende fase av tilsvarende profesjonsstudier/masterstudier kan søke stillingen, men kan kun tilsettes dersom det kan fremlegges dokumentasjon på bestått avsluttende eksamen.Søker må beherske engelsk, både skriftlig og muntlig. Å beherske norsk eller annet skandinavisk språk vil være en fordel.

Kandidaten bør ha interesse for fysiologi. Dokumentert bestått eksamen i fysiologi tilsvarende profesjonsutdanning (medisin, odontologi, klinisk ernæringsfysiologi, veterinærmedisin) eller på masternivå er nødvendig for stillingen. Noe klinisk erfaring vil være en fordel, men er ikke et krav for tilsetting. Dokumentert erfaring med laboratoriearbeid er også en fordel, men er ikke et krav.Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges. Motivasjon og potensial for selvstendig arbeide og til å utvikle eget prosjekt vektlegges. Motivasjon for samarbeide og arbeid i team er også viktig.

Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vektlegges. Motivasjon og potensial for selvstendig arbeide og til å utvikle eget prosjekt vektlegges. Motivasjon for samarbeide og arbeid i team er også viktig.

Stipendiat er en utdanningsstilling, og som stipendiat forplikter du deg til å delta i et organisert ph.d.-studium. Ansettelse forutsetter at du er kvalifisert for opptak til ph.d.-studiet. Opptak til ph.d. forutsetter 5-årig høyere utdanning med et samlet omfang på tilsvarende 300 studiepoeng. Søker må ha karakteren C eller bedre på en eventuell masteroppgave og som snitt på mastergraden. Mer informasjon om opptak til ph.d.-studiet finner du her: Opptak PhD Helsefak.

For søkere med utenlandsk utdanning vil det bli vurdert om utdanningsbakgrunnen tilsvarer norsk høyere utdanning. Vi bruker nasjonale retningslinjer i henhold til NOKUTs landsdatabase. Søkere fra noen land må dokumentere tilleggsutdanning for å kunne oppfylle opptakskravene.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrifter (evt. også diploma supplement) for alle avlagte grader
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper. Se her for hvordan dette må dokumenteres.
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Masteroppgaven, og evt. andre vitenskapelige arbeider

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Ved bedømmelsen vil hovedvekten bli lagt på søkerens potensiale for forskning slik dette framgår av søknaden og innsendt dokumentasjon.

I tillegg kan det tas det hensyn til yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet. Dette inkluderer pedagogiske kvalifikasjoner, undervisningserfaring, erfaring fra popularisering samt erfaring/utdanning fra andre typer formidling.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for denne stillingen.

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017, alternativt kode 1378 avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk på stillingen