LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i markedsføring

Søknadsfrist: 26.05.2024

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer. 

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen.

Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Om stillingen

Ved Handelshøgskolen ved UiTFakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) er det en ledig stilling som stipendiat i markedsføring. Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver etter avtale. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Handelshøgskolen ved UiT driver forskning og forskningsbasert undervisning av høy nasjonal og internasjonal kvalitet i samarbeid med omgivelsene. Utdanning og forskning integreres for å skape et dynamisk kunnskapsmiljø for studenter og ansatte. Handelshøgskolen har et internasjonalt fokus med nordområdene som basis, og har faglig virksomhet ved fire campuser i henholdsvis Tromsø, Alta, Harstad og Narvik. Totalt har Handelshøgskolen ca. 3000 studenter og 150 ansatte.

Arbeidsted er UiT i Alta, men du vil også samarbeide tett med fagpersoner ved øvrige campuser. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud. Du blir en del av et godt og inkluderende fagmiljø. Handelshøgskolen har gode og solide samarbeidspartnere i arbeids- og næringslivet med gode relasjoner til klynger og nettverk.

Ved Handelshøgskolen ved UiT i Alta er vi i dag i underkant av 20 ansatte. Vi synes selv at vi har et godt arbeidsmiljø med gode diskusjoner og der latteren sitter løst, samtidig som vi har et godt driv for utvikling.

Alta er en kommune i vekst, med et variert og nyskapende næringsliv, et mangfoldig kulturtilbud, fantastiske muligheter for friluftsliv og gode kommunikasjoner. En kort fortelling om byen Alta finner du her, samt ni gode grunner til å flytte hit. Som bosatt i Alta er det i tillegg gode ordninger med nedskrivning av studielån og gratis barnehage. Om du kommer flyttende til Alta med familie vil vi være behjelpelige slik at hele familien finner seg til rette.

Stillingens forskningsområde

Stillingens fagområde vil være innen markedsføring. Forskningsområdet skal være iht. UiT sin strategi Eallju - Drivkraft i nord, og vil være knyttet til forståelsen av forbrukeratferd i ulike sosiale rom, særlig selvorganiserte grupper. Forskningen vil undersøke hvordan sosiale miljøer påvirker og formes av forbrukernes handlinger, verdier og interaksjoner. Arbeidsoppgaver vil være gjennomføring av nødvendige kurs for å oppnå graden ph.d., forskning og egen undervisning innen markedsføring. Det vil til en viss grad være opp til studenten og studentens forskningsinteresse å finne fram til interessante forskningstemaer innenfor den overordnede rammen.

Søkere må levere en prosjektskisse med det faglige grunnlaget for doktorgradsprosjektet. Prosjektskissen skal ikke overstige 8 sider inkludert litteraturreferanser. Den må inneholde en beskrivelse av temaet, forskningsspørsmål og begrunnelse for valgene. Den endelige prosjektskissen vil bli utviklet i samarbeid med veiledere. Det er viktig at søkeren har passende bakgrunn og er motivert til å jobbe med prosjektet.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Assisterende instituttleder Andreas Mikkelsen:

eller instituttleder Mette Talseth Solnørdal

Kvalifikasjoner

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • For stillingen kreves mastergrad i økonomi og administrasjon eller nærliggende fagområde. Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Du kan fortsatt søke dersom du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven. Du må legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjonen om når det forventes at oppgaven er ferdig. Du må levere karakterutskrifter for graden, selv om den ikke er fullført. 
 • Flytende norsk eller annet skandinavisk språk både skriftlig og muntlig
 • Gode kunnskaper i engelsk. Nordiske søkere kan dokumentere dette med vitnemål fra videregående skole

Ønskelige kvalifikasjoner: 

 • Fordypning i emner innen bærekraft eller tilsvarende for å belyse markedsperspektiver.

I bedømmelsen vektlegges søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven og andre vitenskapelige arbeider. Det vil også tas hensyn til prosjektskissen. I tillegg kan det tas hensyn til annen erfaring av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet, samt eventuelle pedagogiske kvalifikasjoner.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlig egnethet og motivasjon for stillingen. 

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

UiT godkjenner normalt utenlandsk høyere utdanning fra land som har ratifisert Lisboakonvensjonen. 

Søker må ha oppnådd C eller bedre på masteroppgaven og emner som inngår i mastergraden, eller C eller bedre fra de to siste år i et integrert masterprogram. En karakter dårligere enn C i ett emne, kan kompenseres med en karakter bedre enn C i ett annet emne. Hvis søker har to emner med karakter D eller lavere er vedkommende ikke kvalifisert for opptak. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Hvis du oppfyller opptakskravene og blir ansatt i stillingen, vil du samtidig få midlertidig opptak til ph.d.-programmet. Søknad om endelig opptak må leveres senest seks uker etter tiltredelse i stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Et godt og tverrfaglig akademisk miljø med dedikerte kolleger
 • Gode karrieremuligheter 
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Stipendiater får normalt 532 200,- i årslønn med 3% økning pr. år.
 • Et fantastisk arktisk landskap og et mangfold av friluftsaktiviteter

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen 
 • CV 
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad 
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad 
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig) 
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper 
 • Dokumentasjon av norskkunnskaper eller annet skandinavisk språk 
 • Referanser med kontaktinformasjon 
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider 
 • Prosjektskisse (inntil 8 sider) 

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Du kan fortsatt søke dersom du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven. Du må legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjonen om når det forventes at oppgaven er ferdig. Du må levere karakterutskrifter for graden, selv om den ikke er fullført. 

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Hvis dokumentasjon på engelskkunnskaper mangler på søknadstidspunktet, må det dokumenteres før tiltredelse. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.

Generell informasjon 

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, familien din kan ha rett til økonomisk støtte når du dør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år. 

Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 30 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i fylket.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS