LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i kunsthistorie eller litteraturvitenskap

Søknadsfrist: 31.08.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.


Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon.

Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.


Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved Institutt for språk og kultur er det ledig en stipendiatstilling i kunsthistorie eller litteraturvitenskap. Stillingen knyttes til den tverrfaglige forskningsgruppa Arctic Humanities. Gruppa har lang erfaring i arktisk-humanistisk forskning og et bredt og solid internasjonalt nettverk av forskere. Kjernegruppa har jevnlige møter på campus, blant annet for å lese og diskutere faglitterære tekster og teori for å samkjøre bidrag til prosjekter og veilede stipendiater. Fra 2020-2024 er forskningsgruppens hovedaktivitet NFR-prosjektet Arctic Voices in Art and Literature in the Long Nineteenth Century

Forskningen i forskningsgruppa Arctic Humanities og Arctic Voices-prosjektet har som mål å oppdatere, nyansere og (der nødvendig) rekonstruere etablert kunnskap om Arktis på en måte som synliggjør urfolks historie i og relasjoner til regionen og setter disse i sammenheng med historier om euroamerikansk utnyttelse, vold og dominans. Økt bevissthet om hvordan de historiske, koloniale og kapitalistiske strukturene fortsetter i samtiden kan bidra til endringer i framtiden. I tråd med FNs bærekraftsmål, handler prosjektets tematikk og framgangsmåte om å utvikle akademisk og offentlig kunnskap om menneskets forhold til miljøet og alternative og potensielt bedre og mer demokratiske måter å forstå dette på. Stipendiatens arbeid vil være et viktig bidrag i utviklingen av denne kunnskapen.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Stillingen gjelder for en periode på 3 år og ph.d.-studier på fulltid med mulighet for forlengelse av et gjennomføringsstipend. Dersom doktoravhandlingen leveres på normert studietid innen 3 år eller innen 3,5 år, kvalifiserer stipendiaten seg for et gjennomføringsstipend på henholdsvis 12 eller 6 måneder. Gjennomføringsstipendet skal brukes til kvalifikasjonsfremmende tiltak inkl. universitetspedagogisk kurs, undervisning og andre arbeidsoppgaver ved fakultetet. Mer om ordningen med gjennomføringsstipend finner du her.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens forskningsområde

Tema for doktorgradsavhandlingen er ikke forhåndsbestemt, men det må passe inn i det overordnede prosjektet Arctic Voices, med hensyn til empiri (tekst og bilder, arkivmateriale og publiserte kilder), teori og analyse, geografisk og temporal avgrensing.

Arctic Voices er et postkolonialt prosjekt som samler og skriver fram historier som viser til de som var på den mottagende siden av europeisk, amerikansk og russisk imperialisme i det lange 1800-tallet (ca. 1750-1914). Vi undersøker ufortalte og upubliserte historier om koloniale møter mellom arktiske urfolk eller arktiske dyr og imperialistiske aktører gjennom analyse av tekst, bilder og gjenstander som har sitt utgangspunkt i slike arktiske kontaktsoner (M.L. Pratt, Imperial Eyes, 1992, 2008). Arctic Voices analyserer disse historiene gjennom et teoretisk rammeverk bestående av postkolonial, økokritisk og -feministisk teori og urfolksmetodologi. Vår hypotese er at en slik tilnærming til tekstlig og visuell analyse vil bringe fram en mer demokratisk, likeverdig og bærekraftig måte å forstå menneskets forhold til miljøet.

Primærmaterialet for ph.d.-prosjektet kan være reise- og ekspedisjonsberetninger, maleri, skulptur, tegning og fotografi, materiell kultur eller ulike former for arkivmateriale. Vi søker prosjekter som bruker teoretiske begreper og metodologi fra post- og dekolonial teori, feministisk økokritikk og urfolksmetodologi for å: 1) eksponere på hvilken måte moderne framskritts- narrativer (vitenskapelige, teknologiske, moralske) motiverte koloniale prosjekter i den arktiske regionen, 2) dokumentere innvirkningen europeisk, amerikansk og russisk imperialisme hadde på menneske- og dyreliv i Arktis, eller 3) skrive fram arktiske urfolks kunnskap, kreative uttrykk, opplevelser, motstand og påvirkning i ulike kontaktsoner.

Forskningsgruppa ønsker velkommen prosjekter som viser sammenhengen mellom arktisk imperialisme og utviklingen av kapitalistiske strukturer og ekstraksjonsprosesser. Der dette er hovedfokus kan det historiske perspektivet (ca. 1750-1914) utvides bakover i tid. Det er positivt om prosjektet viser relevansen av analysen av primærmaterialet for dagens utfordringer i Arktis. Aktiv bruk av urfolkshistorie, -kunnskap og –perspektiver anses som en styrke.

Søkerne må levere en prosjektskisse på engelsk med det faglige grunnlaget for doktorgradsprosjektet. Prosjektskissen skal ikke overstige ni sider, inkludert litteraturreferanser. Den må inneholde en beskrivelse av temaet, forskningsspørsmål og en begrunnelse for valgene. Den endelige prosjektskissen vil bli utviklet i samarbeid med veileder. Det er viktig at søkeren har passende bakgrunn og er motivert til å jobbe med prosjektet. Mal for prosjektskisse finnes her (bokmål)/her (nynorsk).

Institutt for språk og kultur (ISK)

Instituttet hvor stillingen er plassert har 85 fast ansatte, 12 professor II og rundt 25 stipendiater. I tillegg kommer omtrent 30 midlertidig ansatte i forsknings- og undervisningsstillinger.

Instituttet har et svært aktivt forskningsmiljø med stor tematisk bredde. Instituttet er vertskap for noen av de fremste språkvitenskapelige miljøene i verden, blant annet representert ved AcqVA Aurora Center, etablert 2020. I tillegg kommer forskningsgrupper innen kognitiv lingvistikk (CLEAR), teoretisk lingvistikk (CASTL-FISH), samisk språkteknologi (Giellatekno og Divvun) og språktilegnelse samt sosiolingvistikk og revitalisering, Multilingual North: Diversity, Education and Revitalisation (MultiNor).

Instituttets forskningsmiljøer innen litteraturvitenskap, kunsthistorie og medie- og dokumentasjonsvitenskap er blant annet organisert i forskningsgruppene Arctic Humanities, Worlding Northern Art (WONA), Health, Art and Society (HAS), Russian Space (RSCPR), Interdisciplinary Phenomenology (IP), Just Literature (JUL) samt LAMCOM – Libraries, archives, and museums in the community

ISK tilbyr undervisning i allmenn språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap, engelsk, kvensk og finsk, nordisk, russisk, samisk, spansk og tysk, som årsstudium, bachelor- eller mastergradsstudium. Instituttet tilbyr også doktorgradsutdanning i kultur/litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap og språkvitenskap.

Kontakt

For videre informasjon om stillingen og prosjektet, ta kontakt med:

Førsteamanuensis og prosjektleder Ingeborg Høvik:

eller instituttleder ved Institutt for språk og kultur, Cathrine Theodorsen: 

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad eller tilsvarende i kunsthistorie, kunstvitenskap eller litteraturvitenskap et annet humanistisk fag. Søkere må også kunne dokumentere gode kunnskaper i engelsk. Nordiske søkere kan dokumentere dette med vitnemål fra videregående skole. Det anses som en fordel om du forstår samisk eller andre arktiske urfolksspråk av relevans for prosjektet.

I bedømmelsen vektlegges søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven eller tilsvarende, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. Det vil også tas hensyn til prosjektbeskrivelsen. 

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen. 

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner.
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter.
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

UiT godkjenner normalt utenlandsk høyere utdanning fra land som har ratifisert Lisboakonvensjonen. 

For å bli tatt opp er det krav om et karaktersnitt tilsvarende B eller bedre på mastergraden. Karaktersnittet gjelder også for integrerte 5-årige mastergradsprogram der alle emnene inngår i beregningen. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Gode karrieremuligheter 
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Stipendiater får normalt 532 200,- i årslønn med 3% økning pr. år.

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen 
 • CV 
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad 
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad 
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig) 
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper 
 • Dokumentasjon av andre språkkunnskaper, hvis aktuelt 
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon 
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider (maks tre)
 • Prosjektbeskrivelse (maks ni sider) 

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Hvis dokumentasjon på engelskkunnskaper mangler på søknadstidspunktet, må det dokumenteres før tiltredelse. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.

Generell informasjon 

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, familien din kan ha rett til økonomisk støtte når du dør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år. 

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS