Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat i geofagdidaktikk

Søknadsfrist: 15.10.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Om stillingen

Ved Institutt for geovitenskap, Fakultet for naturvitenskap og teknologi er det en ledig stilling som PhD-stipendiat tilknyttet Senter for Integrert Geovitenskapelig utdanning (iEarth). iEarth er et senter for fremragende utdanning (SFU). Senteret er et nasjonalt konsortium av følgende institusjoner: Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB), Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen (UiB), Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo (UiO), Institutt for geovitenskap ved UiT Norges arktiske universitet, Avdeling for arktisk geologi ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), og Avdeling for arktisk geofysikk ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

Institutt for geovitenskap (IG) sine hovedaktiviteter er forskning, utdanning og forskningsformidling med fokus på nordområdene og Arktis. Aktivitetene konsentreres bl.a. om fortidens og nåtidens klima, miljø, geofarer og ressurser. Våre studenter og ansatte jobber på land og til havs, og de bruker mange metoder og teknologier for å samle data. Instituttet er en stor bruker av det nye isgående forskningsfartøyet "Kronprins Haakon", samt UiT sitt forskningsfartøy "Helmer Hanssen". Vi tilbyr utdanning på bachelor-, master- og PhD-nivå og våre kandidater jobber bl.a. i det private næringslivet, offentlige etater, hos myndigheter og innen forskning. I 2020 fikk iEarth status som Senter for fremragende utdanning (SFU). Vi fokuserer derfor mer og mer på å implementere studentaktive læringsmetoder, samtidig som vi legger til rette for en kollegial atmosfære der deling og formidling av undervisningspraksis er kjerneverdier. Nærmere informasjon om IG finnes på vår hjemmeside.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. PhD-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved instituttet.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og PhD-forskrift finnes her.

Om prosjektet og stillingens forskningsområde

Geovitenskapelig undervisning er en hjørnestein i det norske samfunnet, og den er essensiell for Norges energi- og ressursnæring, klima- og miljøspørsmål samt samfunnssikkerhet og oppnåelse av FN sine bærekraftsmål. iEarth er et nasjonalt konsortium som skal fornye og utvikle den geovitenskapelige utdanningen i Norge. Dette skal gjøres sammen med studentene og partnere fra næringsliv og offentlige aktører. Målene i iEarth er blant annet å lage studieprogram inn mot viktige samfunnsutfordringer (bl.a. klima, energi, geofarer, miljø og ressurser), implementere mer studentaktive læringsformer i undervisningen, utvikle praktiske undervisningsformer (laboratorium og felt) og knytte det tettere til klasseromsundervisningen, og etablere internship-ordninger med partnere. I 2020 ble vi tildelt tittelen Senter for fremragende utdanning (SFU). iEarth skal lage et pedagogisk akademi som skal forske på de endringene, som vi har foreslått vi skal gjøre gjennom iEarth sin senterperiode (2020-2025). Akademiet vil bestå av totalt fem PhD-studenter, en postdoktor og flere førsteamanuenser og professorer med pedagogisk, didaktisk og geovitenskapelig kompetanse. Gruppens medlemmer er fra flere institusjoner i Norden, men en vil helt fra starten av arbeide som en integrert forskergruppe med jevnlig kontakt ved bruk av videomøter. Den utlyste PhD-stillingen vil ha et team av veiledere fra både IG og resten av akademiet.

Vi skal kople forskning og utviklingsarbeid iEarth ved å:

 • Skape et nasjonalt kompetansesenter for geovitenskapelig utdanning.
 • Utvikle en generisk tilnærming til tverrfaglig geovitenskapelig utdanning innen felt relevant for de samfunnsmessige utfordringene.
 • Etablere et sammenhengende system for evaluering med hensikt å drive fremragende undervisning og identifisere mønsterpraksis som skal kommuniseres internasjonalt.

I dette PhD-prosjektet:

«Næringslivssamarbeid og studenter som partnere» vil vi undersøke hvordan vi kan engasjere studentene som partnere i undervisning, forskning og samarbeid. Grensesnittet mellom studier og arbeidsliv blir stadig mer flytende. Studenter engasjerer seg i arbeidsliv underveis i sine studier i høyere grad enn tidligere. Vi vil undersøke hvordan vi kan standardisere arbeidslivspraksis i geofagstudiene og effekten av dette.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Vi kan tilby

 • Et godt og faglig stimulerende arbeidsmiljø med dedikerte kollegaer
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

 • Søkere må ha oppnådd mastergrad eller tilsvarende utdanning innen geovitenskap og/eller didaktikk/pedagogikk, eller ha innlevert masteroppgaven til vurdering innen søknadsfristen. Det er en forutsetning at mastergraden er oppnådd før tilsetting kan skje.
 • Erfaring fra geofagdidaktikk eller annen naturvitenskapelig didaktikk er en fordel.
 • Søkere må kunne arbeide selvstendig og strukturert og ha gode samarbeidsevner.
 • Søkere må ha gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper.
 • Søkere må ha gode kunnskaper i et nordisk språk.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge motivasjon og personlig egnethet for stillingen. Søkers potensiale for forskning, personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges. Kandidaten må oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram: Opptak PhD-program i realfag.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle universitetsgrader, evt. også diploma supplements. Dersom du ikke har fullført mastergraden må du vedlegge bekreftelse på at mastergradsoppgaven er innlevert til bedømmelse.
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper. Se her for hvordan dette må dokumenteres.
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 1-3 referanser
 • Masteroppgaven, og evt. andre vitenskapelige arbeider

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne,nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen