LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i “Fartøysoperasjoner innenfor Havbruk”

Søknadsfrist: 17.06.2024

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.

Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Om stillingen

Ved Institutt for teknologi og sikkerhetFakultet for naturvitenskap og teknologi er det en ledig stilling som stipendiat for søkere som ønsker å ta graden philosophia doctor (ph.d.). Stillingen er tilknyttet studieprogrammene i Havteknologi og Nautikk, og forskningsgruppen Advanced Maritime Ship Operations.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver dersom søkeren er kvalifisert til å bidra med pliktarbeid på studieprogrammene i havteknologi og nautikk. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Instituttet er organisert under Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Instituttet har ca. 90 ansatte og har ca. 500 studenter på våre ulike utdanninger. Instituttet tilbyr utdanninger innenfor områdene havteknologi, nautikk, luftfartsfag, samfunnssikkerhet, miljø og internasjonal beredskap.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens forskningsområde

Stillingen er knyttet til UiTs havteknologi utdanning innenfor havbruksteknologi. Stillingen er knyttet til eksisterende aktivitet rundt modellering og simulering, og samhandling mellom fartøy og havbruksanlegg. Forskningsprosjektet utformes etter kandidatens motivasjon og kompetanse, men skal være rettet mot marine operasjoner i havbruksnæringen. Det forventes at søkere leverer en kort beskrivelse på inntil en side av innholdet i kandidatens Ph.d.-prosjektet som beskriver kandidatens interesser, og kan benyttes i utformingen av prosjektbeskrivelsen i opptakssøknaden til Ph.d.-utdanningen.

Tema som kan inngå i beskrivelsen av forskningsprosjektet kan være

 • Modellere interaksjonskrefter mellom fartøy og merd
 • Sanntidssimulering av operasjoner ved med
 • Utvikle simuleringsmodeller for fartøysoperasjoner som inkluderer biologisk oppførsel
 • Utvikle metoder for beslutningsstøttesystemer for operasjoner ved merd

Kandidater uten et klart bilde av et forskningsprosjekt kan beskrive hvordan egen kompetanse kan benyttes innenfor tema nevnt over. Endelig Ph.d.-prosjekt vil blir utformet etter ansettelse.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Førsteamanuensis Karl Gunnar Aarsæther:

eller Instituttleder Bjørn-Morten Batalden:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad eller tilsvarende i marin teknikk, kybernetikk, maskinteknikk eller tilsvarende.

Søkere skal ha dokumentert meget gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig i engelsk, og kunne jobbe i et internasjonalt miljø. Nordiske søkere kan dokumentere dette med vitnemål fra videregående skole. Søkere må også ha meget gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig i norsk eller annet skandinavisk språk.

Det er videre en fordel om søkeren har kunnskap om ett eller flere av følgende områder:

 • Marine operasjoner og hydrodynamikk
 • Numerisk modellering og simulering
 • Programmering og dataanalyse
 • Sjøbaserte havbruksanlegg og/eller fartøysoperasjoner innenfor havbruk

I bedømmelsen vektlegges søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven eller tilsvarende, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. Det vil også tas hensyn til prosjektbeskrivelsen. I tillegg kan det tas hensyn til annen erfaring av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen. 

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Doktorgradsprogrammet (PhD) i nautiske operasjoner: fellesgrad og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og relevant mastergrad, eller integrert mastergrad.

UiT godkjenner normalt utenlandsk høyere utdanning fra land som har ratifisert Lisboakonvensjonen. 

For opptak kreves normalt et vektet karaktergjennomsnitt for mastergraden tilsvarende B eller bedre. Søkeren må også ha karakteren B eller bedre på masteroppgaven. Unntak fra disse opptaksreglene kan vurderes dersom søkeren kan dokumentere særlig egnethet for en doktorgradsutdanning.

Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelorgrad og en mastergrad.

Hvis du oppfyller opptakskravene og blir ansatt i stillingen, vil du samtidig få midlertidig opptak til ph.d.-programmet. Søknad om endelig opptak må leveres senest tre måneder etter tiltredelse i stillingen

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt 
 • Gode karrieremuligheter 
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Stipendiater får normalt 532 200,- i årslønn med 3% økning pr. år.

Søknaden

Søknaden din må inneholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen 
 • CV 
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad 
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad 
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig) 
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper 
 • Dokumentasjon av norskkunnskaper eller annet skandinavisk språk
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon 
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider 
 • Prosjektbeskrivelse (1 side) 

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Du kan fortsatt søke dersom du er i sluttfasen av mastergraden, men masteroppgaven må være levert til vurdering innen søknadsfristen på stillingen. Masteroppgaven og karakterutskrifter fra graden må legges ved søknaden.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Hvis dokumentasjon på engelskkunnskaper mangler på søknadstidspunktet, må det dokumenteres før tiltredelse. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen.

Generell informasjon 

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, familien din kan ha rett til økonomisk støtte når du dør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år. 

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS