LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i ernæring, kardiometabolske endringer og aterosklerotiske effekter

Søknadsfrist: 15.11.2020

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning.


Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Om stillingen

Fakultet for Biovitenskap, Fiskeri og Økonomi ved UiT - Norges Arktiske Universitet har en ledig stipendiatstilling. Stillingen er finansiert gjennom prosjektet SECURE (UiT tverrfaglige satsninger). Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen Sjømatvitenskap ved Norges fiskerihøgskole. Ansettelsesperioden er for fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet.

Norges Fiskerihøgskole (NFH) er en flerfaglig enhet for marin forskning og utdanning. NFH har forskningsmiljøer blant annet innen ressursforvaltning, havbruk og miljø, fiskeimmunologi , bioteknologi, mikroalger, utnyttelse av marine ressurser og helsemessige effekter av sjømatkonsum. NFH har ansvaret for 3 studieprogrammer med bachelor og masternivå; Fiskeri- og havbruksvitenskap, Akvamedisin og Bioteknologi/marin bioteknologi. I tillegg kommer et internasjonalt 2-årig masterprogram (International Fisheries Management).

Stillingen er en del av NFH sin strategi for utnyttelse av nye marine ressurser til mat og betydningen sjømat har for folkehelsen. Dette inkluderer også grunnleggende mekanismer som ligger til grunn for de helsemessige effektene av å spise sjømat. Forskningsgruppen Sjømatvitenskap fokuserer i tillegg på kvalitet av nye ressurser, både ville og oppdrettede, og produkter som framstilles fra disse. Et overordnet mål er at Forskningsgruppen skal bidra til at nye ressurser, inkludert restråstoff, skal utnyttes på en bærekraftig og lønnsom måte.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid, innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her.

Om prosjektet/stillingens forskningsområde

Dette PhD-prosjektet er tilknyttet forskningsprosjektet SECURE "Novel Marine Resources for Food Security and Food Safety" ved Norges fiskerihøgskole (NFH) ved UiT - Norges arktiske universitet. SECURE er et tverrfaglig prosjekt som omhandler utnyttelse av nye marine ressurser på lavt trofisk nivå. Det overordnede målet for prosjektet er å utvikle kunnskap som muliggjør bærekraftig matsikkerhet gjennom en tverrfaglig tilnærming av fagfelt fra hjertekar-helse til juss.

PhD-kandidaten skal i dette prosjektet studere effekten av nye lavtrofiske arktiske marine råvarer på utviklingen av aterosklerose (åreforkalkning) ved bruk av apolipoprotein-E-mangelfulle mus som dyremodell.

PhD-kandidaten skal teste følgende overordnede hypotese: nye lavtrofiske arktiske marine råvarer vil forbedre leverenergimetabolismen (f.eks. Redusert de novo lipogenese eller økt fettsyreoksidasjon), forhindre ugunstige glykemiske effekter og redusere opphopning av lever-, visceralt og ektopisk fett, og derved forhindre de underliggende metabolske endringene av utvikling og progresjon av aterosklerose.

Dette vil bli gjort gjennom å:

 • Bestemme effekten av et kosthold bestående av nye marine råvarer på utviklingen av aterosklerose i aorta og hals-arm-arterien (truncus brachiocephaliucus)
 • Bestemme nivåene av plasmakolesterol, triglyserider og lipoproteiner, glukose, insulin samt cellulære og inflammatoriske CVD-risikomarkører for å undersøke responsene av marine dietter
 • Evaluere endringer i genuttrykk, proteinmasse og fosforylering av proteiner/enzymer involvert i fettsyre-, lipoprotein- og energimetabolisme

En vellykket kandidat vil være engasjert i planlegging og gjennomføring av dyreforsøk og laboratorieeksperimenter, undersøke de molekylære og metabolske endringene knyttet til kostindusert kardiovaskulær sykdom, analysere fysiologiske, biokjemiske og molekylære data ved hjelp av relevante verktøy, bidra til publikasjoner med stor innvirkning, samt veiledning av MSc studenter og undervisning.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Førsteamanuensis Karl-Erik Eilertsen:

eller Professor Edel O. Elvevoll:

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

 • MSc eller utenlandsk ekvivalent i molekylærbiologi, dyrefysiologi, farmakologi med gjennomsnittlig karakter C eller bedre
 • Erfaring fra praktisk laboratoriearbeid som er relevant for det gitte prosjektet vil være å foretrekke
 • Kompetanse innen relevante molekylære, fysiologiske, farmakologiske eller biokjemiske metoder er en fordel
 • Praktisk erfaring med dyreforsøk er en fordel
 • Søkere skal ha gode kommunikasjonsevner og beherske engelsk, muntlig og skriftlig

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi søker en svært motivert og engasjert kandidat med potensial for forskning innen disse feltene, med gode arbeidsrutiner og evne til å levere produkt i henhold til kontrakt. Kandidaten må ha gode kommunikasjons- og organisasjonsevner nødvendig for å kunne jobbe både selvstendig og i et tverrfaglig team og være fordomsfri og interessert i å utforske ny metodikk innen forskningsfeltet.

Det kreves dokumenterte engelskkunnskaper som beskrevet her. God beherskelse av norsk eller et skandinavisk språk er også nødvendig/fordelaktig.

Søkers potensiale for forskning, personlige egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges.Kandidaten må oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrifter (evt. også diploma supplement) for alle grader
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper. Se her (sett inn link) for hvordan dette må dokumenteres.
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 1-3 referanser
 • Masteroppgaven, og evt. andre vitenskapelige arbeider

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne,nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS