LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i bærekraftig omstilling

Søknadsfrist: 09.11.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi / Handelshøgskolen UiT

Om stillingen

Ved Handelshøgskolen UiT (HHT), Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi er det en ledig stilling som stipendiat innenfor tematikken kommuners arbeid med å ta i bruk klimabudsjett. PhD-stillingen er en del av et samarbeid mellom Handelshøgskolen UiT og Include -

Forskningssenter for sosialt inkluderende energiomstilling, som ledes av Senter for Utvikling og Miljø (SUM), ved UiO. Stipendiaten skal bidra til forskning på kommunens rolle som endringsaktør, som inngår i arbeidspakke 3. Målet for denne arbeidspakken er å utvikle kunnskap og løsninger for å realisere et sosialt inkluderende og rettferdig lavutslippssamfunn. Mer informasjon om prosjektet fins her.

Handelshøgskolen ved UiT driver forskning og forskningsbasert undervisning av høy nasjonal og internasjonal kvalitet, i samarbeid med omgivelsene. Utdanning og forskning integreres for å skape et dynamisk kunnskapsmiljø for studenter og ansatte.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stillingen gjelder for en periode på tre år. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Stillingens forskningsområde

Søkere kan ha faglig bakgrunn fra organisasjon og ledelse/strategi, innovasjon, lokalsamfunnsforskning, statsvitenskap, eller sosiologi. Ph.d stillingen skal forankres i forskningsgruppen ved HHT som arbeider med kommunenes rolle som endringsaktør i Include prosjektet. Stipendiaten vil kunne velge mellom flere tematikker for sitt Ph.D arbeid, eksempelvis:

 • Kommunenes rolle som endringsaktør i bærekraftig omstilling
 • Styring og ledelse av omstillingsprosesser i kommuner
 • Design av interne endringsprosesser i kommuneorganisasjonen
 • Implementering av nye bærekraftige løsninger
 • Samarbeid og nettverk mellom kommuner og organisasjoner/näringsliv for bärekraftig energiomstilling

Ph.d.-kandidaten skal selv utvikle prosjektet innenfor den angitte tematikken. Empirien i ph.d.-prosjektet bør ses i sammenheng med annen datainnsamling som gjøres innenfor andre prosjekter i Include som ser på kommunen som endringsaktør. Ph.d.kandidaten vil oppfordres til samarbeid med Includes kommunepartnere i arbeidet. Videre vil stipendiaten inngå i Include nettverket, der stipendiater fra andre læresteder er med.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Førsteamanuensis Elin Anita Nilsen:

eller instituttleder Kåre Skallerud:

Kvalifikasjoner

Vi søker en kandidat med master fortrinnsvis innen økonomisk/administrative fag, men andre samfunnsfag kan også være aktuelle. Det er ønskelig at kandidaten kan vise til en fordypning innen fagfelt som organisasjon, innovasjon, ledelse og/eller strategi og styring. Relevant erfaring som for eksempel fra arbeid med omstillingsprosesser, klimaomstilling, virksomhetsstyring, eller utviklingsarbeid i kommunesektoren, tillegges vekt.

Søker må beherske norsk eller annet skandinavisk språk flytende, både skriftlig og muntlig. I tillegg kreves gode engelskkunnskaper. Språkkunnskapene må dokumenteres.

I bedømmelsen vektlegges søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven eller tilsvarende, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider (det vil også tas hensyn til prosjektforslaget). I tillegg kan det tas hensyn til annen erfaring av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet.

Øvrige kvalifikasjoner som vil bli vektlagt:

 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

Søker må ha oppnådd C eller bedre på masteroppgaven og emner som inngår i mastergraden, eller C eller bedre fra de to siste år i et integrert masterprogram (120 studiepoeng). En karakter dårligere enn C i ett emne, kan kompenseres med en karakter bedre enn C i ett annet emne. Hvis søker har to emner med karakter D eller lavere er vedkommende ikke kvalifisert for opptak. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

Hvis du oppfyller opptakskravene og blir ansatt i stillingen, vil du samtidig få midlertidig opptak til ph.d.-programmet. Søknad om endelig opptak må leveres senest seks uker etter tiltredelse i stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt
 • Gode karrieremuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger 
 • Gode velferdsordninger 
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden din må inneholde: 

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen (maks 1,5 side)
 • CV
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig)
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • Dokumentasjon av norskkunnskaper eller annet skandinavisk språk
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • Prosjektforslag (8 sider)

Prosjektforslaget skal definere forskningsspørsmål, mål og delmål. Videre skal forslaget angi relevante konseptuelle og teoretiske rammeverk som kan brukes i analyse av forskningsspørsmålene og metoder som er aktuelle å benytte og hvordan disse er egnet til å belyse forskningsspørsmålene. Prosjektforslaget skal også inneholde en oversikt over planlagt framdrift. Referanseliste inkluderes.

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjonen om når det forventes at du leverer. Du må fortsatt levere karakterutskrifter for graden, selv om den ikke er fullført.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen. 

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS