LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Stipendiat i helsesykepleie

Søknadsfrist: 28.02.2022

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for helse og sosialvitenskap har ledig midlertidig stilling som Stipendiat i helsesykepleie

Om stillingen

Ved Fakultet for helse- og sosial vitenskap er det fra 01.05.2022 ledig 100 % stilling som stipendiat innenfor helsesykepleie. Det er ønskelig med tiltredelse så snart som mulig /etter nærmere avtale.

Stillingen er knyttet til Institutt for sykepleie- og helsevitenskap, og nærmeste overordnede er instituttnestleder.

Stillingen er 4-årig, hvor 75% av tiden er relatert til PhD-arbeidet og 25% er knyttet til arbeidsoppgaver innenfor studieprogrammet Master i helsesykepleie, campus Porsgrunn. Phdprogrammet stiller krav til 50% tilstedeværelse på USN.

Om doktorgradsprosjektet

Vi søker en kandidat som er motivert for og interessert i forskning rettet mot utdanning av helsesykepleiere, spesielt med fokus på arbeid med barn og ungdom. Formålet med helsestasjons- og skolehelsetjeneste er å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold, forebygge sykdommer og skader, utjevne sosiale helseforskjeller og forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt. Helsesykepleier skal jobbe på samfunn-, gruppe- og individnivå, og tjenesten skal være tilpasset den enkeltes behov. Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten beskriver at tjenesten skal være tverrfaglig, og bemannes med helsesykepleier og lege. I tillegg skal tjenesten være basert på team med ulike helseprofesjoner og skole i samspill som skal sikre et helhetlig tilbudet.

Hovedmålet for PhD-prosjektet er å få kunnskap om helsesykepleiers organisering, oppgaver og samarbeid i skolehelsetjenesten,, og å undersøke helsesykepleiers tilgjengelighet og behov hos samarbeidspartnere og brukere. Funnene vil ha betydning for utvikling av fremtidig tjenestetilbud.

Søkere må vedlegge en motivasjon for stillingen der de i tillegg til motivasjon for prosjektet må redegjøre for:

 • Utdanningsfaglig bakgrunn som er relevant for stillingen
 • Klinisk erfaring fra kommunehelsetjenesten
 • Innsikt i de utfordringer som helsesykepleie – og helsesykepleierutdanning står overfor fremover

Ved behov for mer informasjon ta kontakt med professor Elisabeth Holm Hansen [email protected]

Stipendiaten vil bli en del av Senter for kvinne-, familie- og barns helse. Førsteamanuensis Marit Müller De Bortoli vil være hovedveileder, professor Elisabeth Holm Hansen vil være medveileder. Veilederne følger opp stipendiaten med nødvendig faglig veiledning og støtte gjennom hele utdanningsforløpet.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillingen må ha mastergrad (120 sp) innen relevant fagområde. Graden må være oppnådd innen søknadsfristen.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsprogram i Personorientert helsearbeid innen tre måneder fra tiltredelse i stillingen. For opptak til doktorgradsprogrammene ved USN stilles det normalt krav om vektetgjennomsnittskarakter B eller bedre på mastergraden.

Siden undervisningsspråket er norsk må den som ansettes kunne undervise i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk). I tillegg kreves gode engelsk-kunnskaper både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper

Den som tilsettes må ha evne og motivasjon til selvstendig og fokusert arbeid, samt evne til å jobbe som en del av et aktivt forskerteam. I tillegg til formell kompetanse vil søkerens interesse og motivasjon for forskning og potensiale for å fullføre en doktorgradsutdanningvektlegges. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø.
 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stipendiat (stillingskode 1017): NOK 491 200 per år (ltr 54). Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. I særskilte tilfeller kan det blir aktuelt å tilsette i stillingskode 1378.

Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Et sakkyndig utvalg vil vurdere søknadene. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

[Instituttet har få kvinner/menn tilsatt i vitenskapelige stillinger, og kvinner/menn oppfordres derfor spesielt til å søke.]

USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen: Professor Elisabeth Holm Hansen, tlf: 90070093

For spørsmål om søknadsprosessen: Seniorkonsulent Ruth Helen Haugerud, [email protected], tlf 47 35 95 26 17

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • attesterte vitnemål av bachelor- og mastergrad (120 stp.).
 • andre relevante attester eller vitnemål (spesifiser dersom mulig)
 • masteroppgave
 • motivasjonsbrev 1-2 sider
 • Dokumentasjon på språkferdigheter
 • eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse
 • kontaktinformasjon til tre referanser

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Oversettelsene må være sertifiserte.

Søknaden blir vurdert etter vedlagt dokumentasjon, og det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS