Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Stipendiat tilknyttet prosjektet Kulturperspektiver på lege-pasient samhandling

Søknadsfrist: 30.10.2020

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet / Institutt for samfunnsmedisin

Om stillingen

Ved Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet er det en ledig stilling som stipendiat tilknyttet prosjektet Kulturperspektiver på lege-pasient samhandling ved forskningsgruppen "Medical Humanitites". Stipendiatens arbeid skal inngå i et større forskningsprosjekt som utforsker samhandlingen mellom lege og pasient i kliniske konsultasjoner i et kulturperspektiv. Interaksjonsdynamikk, agenda-setting og beslutningsprosesser i relasjon til handling under usikkerhet står sentralt. Prosjektet er primært basert på kvalitative data og metoder, og det er teoretisk basert blant annet på Bourdieus felt-teori. Innenfor prosjektets rammer vil det være mulig for stipendiaten å uforme sin avhandling i tråd med egen kompetanse og interesseområder, både teoretisk og metodologisk.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid, innen 6 måneder etter å ha mottatt tilbud.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver ved fakultetet.

Stipendiat er en utdanningsstilling med fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse, og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen. Stipendiaten deltar i fakultetets forskerutdanning, og doktorgradsprosjektet gjennomføres i løpet av tilsettingsperioden. Informasjon om søknadsprosessen for opptak til ph.d.-programmet, søknadsskjema og ph.d.-forskrift finnes her.

Om stillingens forskningsgruppe

Stillingen er tilknyttet den tverrfaglige forskningsgruppen Medical Humanities. Medlemmene i gruppen forsker på et bredt spekter av kulturelle, sosiale, historiske og etiske dimensjoner ved helse, sykdom og medisinsk praksis. Mer informasjon om forskningsruppen finner du her.

Forskningsgruppen er forankret i Institutt for samfunnsmedisin, som og er organisert i seks forskningsgrupper og fem fagenheter for undervisning. Majoriteten av undervisningen gis i medisinstudiet, på masterprogrammet i folkehelsevitenskap (Master of Public Health) og på bachelor- og masterstudiet i ernæring. Instituttet deltar også i andre emner på bachelor, master og PhD-nivå. De eksternfinansierte sentrene Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), Senter for samisk helseforskning, Nasjonalt senter for distriktsmedisin og Allmennmedisinsk forskningsenheter også en del av instituttet. I tillegg leder instituttet den nasjonale forskerskolen i populasjonsbasert epidemiologi (EPINOR), og er partner i den nasjonale allmennmedisinske forskerskolen, som ledes fra Universitetet i Oslo. Instituttet har totalt ca. 200 ansatte. Institutt for samfunnsmedisin har siden 1972 hatt ansvar for ”Tromsøundersøkelsen” og er i tillegg vert for andre store studier som ”Kvinner og Kreft” studien og ”SAMINOR”.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Involvering i et spennende prosjekt
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Kvalifikasjoner

Fullført mastergrad med mimimum karakter B innen samfunnsvitenskapelig, humanistisk, helsefaglig eller medisinsk fagområde er en betingelse for å tiltre i stillingen. Det kreves dokumenterte engelskkunnskaper som beskrevet her. God beherskelse av norsk eller annet skandinavisk språk er også fordelaktig. Søkers potensiale for forskning, personlige egnethet og motivasjon for stillingen vil vektlegges.

Kandidaten må oppfylle kravene til opptak på fakultetets doktorgradsprogram.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal innholde:

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrifter (evt. også diploma supplement) for alle grader
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper.
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 3 referanser
 • Masteroppgaven, og evt. andre vitenskapelige arbeider som søkeren ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen
 • Liste over alle vitenskapelige arbeider og besrkivelse av disse

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen. Kortere ansettelsesperiode enn fire år kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne,nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en). UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS
Powered by Labrador CMS