LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i mobilitet og sikkerhet i et Arktis i endring

Søknadsfrist: 19.02.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen.


Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Eallju - drivkraft i nord

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden. Les mer om UiTs strategi mot 2030

UiT har om lag 18 000 studenter, mer enn 4000 ansatte, og er etablert på fire hovedcampuser og sju øvrige studiesteder i Nord-Norge og på Svalbard. Våre største campuser er Tromsø, Alta, Narvik og Harstad.

Arbeidssted er Tromsø, en by i vekst og stadig endring, med et variert og nyskapende næringsliv, mangfoldig kulturliv samt vill og vakker natur som nærmeste nabo. Her finnes noe for enhver, enten du foretrekker å gå eller sykle til jobb gjennom Tromsømarka, ønsker å nyte naturen eller foretrekker topptur.

Om stillingen

Ønsker du å være med på å utvikle Tromsø som porten til Arktis? Har du lyst til å bidra til et bærekraftig liv i den nordlige delen av verden?

Ved Handelshøgskolen, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) er det en ledig stilling som stipendiat innen mobilitet og sikkerhet i et Arktis i endring.

Du blir en del av et godt og inkluderende fagmiljø. Handelshøgskolen har gode og solide samarbeidspartnere i arbeids- og næringslivet med gode relasjoner til klynger og nettverk.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver etter avtale. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Stillingens forskningsområde

Arktis er i endring i flere dimensjoner. Fysiske og miljømessige endringer i Arktis sees i sammenheng med sosiale og kulturelle endringer. Å forstå endringene i Arktis er avgjørende for et bærekraftig liv i denne nordlige delen av verden.

Endringene som skjer i ulike sfærer (f.eks. jord-, luft- og havmiljøer), industrisektorer og samfunn innenfor og utenfor Arktis har vært i fokus for forskningsarbeid innen både samfunns- og naturvitenskap. Samtidig synliggjør den økende forskningsoppmerksomheten et presserende behov for mer omfattende tverrfaglige tilnærminger.

Dette doktorgradsprosjektet vil bidra til den tverrfaglige forskningen på Arktis i endring. Bidraget er planlagt ved å undersøke Arktis i endring og dets relaterte interaksjoner med mobiliteter. Mobiliteter, i denne forstand, kan tilnærmes bredt der eksempelvis ressurser, varer, tjenester, mennesker, kunnskap / epistemiske grunner, er i transitt, forlater og ankommer konstant. Mobilitet i Arktis er et relativt nytt tema for forskere, selv om aktiviteten har vært lang i praksis.

Fokusert oppmerksomhet relatert til Arktis i endring kan gis innen områdene, inkludert (men ikke begrenset til):

 • Mobiliteter og sikre forretningsmiljøer
 • Mobilitet og sikring av menneskelig kapital
 • Mobilitet og nasjonal sikkerhet
 • Mobiliteter i internasjonale relasjoner
 • Mobilitet og matsikkerhet
 • Mobiliteter og eksistensiell sikkerhet

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves mastergrad eller tilsvarende innen samfunns- eller naturvitenskapelig disiplin. Som et tverrfaglig doktorgradsprosjekt vil en kandidat med dokumentert god disiplinær bakgrunn foretrekkes.

Forskningen vil være forankret i en arktisk/skandinavisk kontekst, men med et internasjonalt fokus for kommunikasjon og med en andel undervisning i stillingen. Søkere må derfor ha dokumentert gode kunnskaper i norsk eller annet skandinavisk språk samt engelsk. Nordiske søkere kan dokumentere engelskkunnskaper med vitnemål fra videregående skole.

Søkerne må levere en prosjektbeskrivelse/prosjektskisse med det faglige grunnlaget for doktorgradsprosjektet. Prosjektbeskrivelsen skal ikke overstige 5 sider, inkludert litteraturreferanser, og kan leveres på norsk, et annet skandinavisk språk eller engelsk. Den må inneholde en beskrivelse av temaet, forskningsspørsmål og en begrunnelse for valgene. Den endelige prosjektbeskrivelsen vil bli utviklet i samarbeid med veileder. Det er viktig at søkeren har passende bakgrunn og er motivert til å jobbe med prosjektet.

I bedømmelsen vektlegges søkerens potensial for å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven eller tilsvarende, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider. Det vil også tas hensyn til prosjektbeskrivelsen. I tillegg kan det tas hensyn til annen erfaring av betydning for gjennomføring av doktorgradsstudiet.

I vurderingen vil vi også vektlegge personlige egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • stor interesse for tverrfaglig forskning på mobilitet og sikkerhet i Arktis
 • et godt nivå av forskning og analytiske ferdigheter og tankesett for å ta en doktorgrad
 • vise kompetent kunnskap og resultat innen kvantitative og kvalitative forskningsmetodikker, eller minst én metodikk
 • en sterk motivasjon for formidling og publisering av forskningsresultater
 • gode samarbeidsevner og kan arbeide selvstendig på en strukturert måte
 • evne til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter

Flest mulig bør få anledning til å gjennomgå en forskerutdanning. Om du allerede har oppnådd en doktorgrad eller har tilsvarende kompetanse, er du ikke aktuell for ansettelse i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

Søker må ha oppnådd C eller bedre på masteroppgaven og emner som inngår i mastergraden, eller C eller bedre fra de to siste år i et integrert masterprogram (120 studiepoeng). En karakter dårligere enn C i ett emne, kan kompenseres med en karakter bedre enn C i ett annet emne. Hvis søker har to emner med karakter D eller lavere er vedkommende ikke kvalifisert for opptak. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Hvis du oppfyller opptakskravene og blir ansatt i stillingen, vil du samtidig få midlertidig opptak til ph.d.-programmet. Søknad om endelig opptak må leveres senest seks uker etter tiltredelse i stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt
 • Gode karrieremuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger 
 • Gode velferdsordninger 
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden din må inneholde: 

 • Søknadsbrev med beskrivelse av dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig)
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • Dokumentasjon av norskkunnskaper eller annet skandinavisk språk
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte)
 • Prosjektbeskrivelse (inntil 5 sider)

Dokumentert fullført mastergrad er en betingelse for å tiltre i stillingen. Hvis du er nær ved å levere eller nylig har levert masteroppgaven, må du legge ved et utkast av oppgaven og en uttalelse fra veileder eller institusjonen om når det forventes at du leverer. Du må fortsatt levere karakterutskrifter for graden, selv om den ikke er fullført.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen. 

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS