LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Stipendiat i økosystembasert forvaltning

Søknadsfrist: 05.02.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen.


Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Om stillingen

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) har en ledig ph.d.-stilling i økosystembasert forvaltning. Stillingen er knyttet til Institutt for arktisk og marin biologi (AMB), og vi søker etter en engasjert og dyktig økolog som kan bidra til bærekraftsforskningen ved instituttet. Kandidaten vil bli en del av Arctic Sustainability Lab som er en tverrfaglig gruppe forskere som jobber i skjæringsfeltet økologi og samfunn. Gruppen samarbeider med de fem faggruppene ved AMB som jobber med faglige utfordringer innen grunnleggende biologi og økologi.

Instituttets faglige aktivitet spenner vidt og dekker biologisk forskning og utdanning relatert til molekylære mekanismer på cellenivå, fysiologiske tilpasninger hos organismer, økologiske interaksjoner i land, ferskvann og hav, samt sosioøkologisk forskning relatert til miljø og klimaendringer. Instituttet jobber med faglige utfordringer knyttet til grunnleggende biologi, så vel som temaer av relevans for næring og forvaltning i Nordområdene. Instituttet har samarbeid med flere aktører på FRAM-senteret, deriblant NIVA, NINA, og Havforskningsinstituttet. Instituttet har også et omfattende nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid.

Stillingen gjelder for en periode på fire år. Ph.d.-studiet er normert til tre år. Det fjerde året, fordelt med 25 % pr år, skal brukes til undervisning eller andre arbeidsoppgaver etter avtale. Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Opptak til doktorgradsprogram er en forutsetning for ansettelse og studieperioden starter ved tiltredelse i stillingen.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Om prosjektet og stillingens forskningsområde

Stillingen er knyttet til EU Horizon prosjektet AA_Agora som er en del av EU’s samfunnsoppdrag om å beskytte og restaurere havområder og vann innen 2030. AA_Agora skal være et fyrtårn for å beskytte og restaurere økosystemer og biodiversitet i arktiske og atlantiske kystområder. Vi skal demonstrere hvordan innovasjon, økosystem-basert forvaltning og naturbaserte løsninger kan bidra til bærekraftig omstilling i tre kystområder i Portugal, Island og Norge.

Ph.d.-kandidaten skal jobbe med økosystembaserte tilnærminger til forvaltning og klimatilpasning i den norske delen av prosjektet, som i all hovedsak vil foregå i Karlsøy kommune. Det er 11 verneområder i kommunen som forvaltes av et lokalt verneområdestyre, inkludert et nytt og stort marint verneområde. Kommunen ønsker å satse på naturbasert turisme relatert til disse verneområdene, og til områdene omkring. Vi benytter oss av en levende lab tilnærming der vi i felleskap identifiserer løsninger og tiltak sammen med næringsliv, forvaltning, organisasjoner, skoler og innbyggere.

Ph.d.-kandidaten skal jobbe med co-design av økosystem-basert forvaltning og overvåking av verneområdene i samarbeid med partnerne (NIVA, NINA, Pukka Travel, verneområdeforvaltningen og Karlsøy kommune). Kandidaten skal videre bidra til å iverksette en plan for økosystem-basert og klimaresilient forvaltning, inkludert natur-basert turisme. I tillegg til de naturbaserte løsningene og den adaptive økosystembaserte overvåkningen som samarbeidspartnerne vil jobbe med i prosjektet, vil design tenkning, endringsteorier og prinsipper for dialog og demokratisk deltakelse være et fundament for denne planen.

Prof. Vera Helene Hausner vil være hovedveileder for kandidaten. I tillegg kan studenten dra nytte av et internasjonalt konsortium i AA_Agora prosjektet for veiledning. Det er ønskelig at kandidaten legger inn et utenlandsopphold som en del av ph.d.-utdanningen.

Søkere må levere et to-siders notat for ph.d.-prosjektet inkludert en motivasjonserklæring for stillingen. Ytterligere opplysninger om prosjektet kan fås ved henvendelse til Prof. Vera Helene Hausner. Den endelige prosjektbeskrivelsen vil bli utviklet i samarbeid med veilederne.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Krav til kompetanse:

 • Mastergrad eller tilsvarende i marin økologi eller bærekraft
 • En kvantitativ bakgrunn i analytiske og statistiske metoder

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kjennskap til involvering av interessenter og engasjement av befolkningen i forskning
 • Kunnskap om økosystembasert forvaltning eller naturbaserte løsninger relatert til klimaendringer
 • Erfaring med teamarbeid ved bruk av tverrfaglige eller transdisiplinære metoder
 • Erfaring med GIS-data og analyse.
 • Programmeringserfaring: R eller annet relevant.
 • Erfaring fra arbeid med sosioøkologiske systemer
 • Fagfellevurderte publikasjoner kan vurderes

Tidligere arbeidserfaring innen tilsvarende forskning er fordelaktig og det samme er undervisningserfaring i økosystembasert forvaltning eller bærekraftsfag. Personlige ferdigheter som evne til å jobbe selvstendig og gi konstruktiv kritikk samtidig som du fungerer godt i et forskerteam er viktig. Vi legger også vekt på motivasjonen du har for å søke denne doktorgraden.

Søkere må dokumentere flytende engelsk og kunne jobbe i et internasjonalt miljø.

En redegjørelse for motivasjonen for å ta ph.d.-grad, og en kort beskrivelse av arbeidets omfang og prosjektideen (totalt maks. 2 sider) skal vedlegges søknaden.

I vurderingen legges det vekt på søkerens potensiale til å gjennomføre en forskerutdanning basert på masteroppgaven eller tilsvarende, og eventuelt annet vitenskapelig arbeid. I tillegg kan annen erfaring av betydning for gjennomføringen av doktorgradsprogrammet bli vurdert.

Så mange som mulig skal ha mulighet til å gjennomføre organisert forskerutdanning. Dersom du allerede har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse, kan vi ikke ansette deg i denne stillingen.

Opptak til ph.d.-program

For ansettelse som stipendiat er det en forutsetning at du blir tatt opp til ph.d.-programmet ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi og at du deltar i organiserte doktorgradsstudier i ansettelsesperioden.

Opptak krever normalt at søkeren har:

 • Bachelorgrad på 180 studiepoeng og mastergrad på 120 studiepoeng, eller integrert mastergrad på 300 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 30 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en mastergrad på 120 studiepoeng.
 • Masteroppgave med et omfang tilsvarende 20 studiepoeng eller mer hvis søkeren har en integrert mastergrad på 300 studiepoeng.

Søker må ha oppnådd C eller bedre på masteroppgaven og emner som inngår i mastergraden, eller C eller bedre fra de to siste år i et integrert masterprogram (120 studiepoeng). En karakter dårligere enn C i ett emne, kan kompenseres med en karakter bedre enn C i ett annet emne. Hvis søker har to emner med karakter D eller lavere er vedkommende ikke kvalifisert for opptak. Nærmere beskrivelse av opptakskrav finner du her.

For søkere med utenlandsk utdanningsbakgrunn vil det vurderes om utdanningen likestilles med norsk høyere utdanning på mastergradsnivå. Vurderingen følger nasjonal godkjenningspraksis, se NOKUT. Søkere med utdanning fra enkelte land må ha mer høyere utdanning for å fylle opptakskravene, for eksempel 4-årig bachelor og 2-årig master.

Hvis du oppfyller opptakskravene og blir ansatt i stillingen, vil du samtidig få midlertidig opptak til ph.d.-programmet. Søknad om endelig opptak må leveres senest seks uker etter tiltredelse i stillingen.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold 

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Vi tilbyr

 • Du blir en del av et spennende forskningsprosjekt
 • Gode karrieremuligheter
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger 
 • Gode velferdsordninger 
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden din må inneholde: 

 • Søknadsbrev
 • Beskrivelse av prosjektidé og motivasjon for stillingen (2 sider)
 • CV
 • Masteroppgaven, og eventuelle andre vitenskapelige arbeider
 • Vitnemål for bachelor- og mastergrad
 • Karakterutskrift for bachelor- og mastergrad
 • Forklaring på karaktersystemet for utenlandsk utdanning (Diploma Supplement om tilgjengelig)
 • Dokumentasjon av engelskkunnskaper
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Vitnemål og karakterutskrifter må også leveres på originalspråket. Vi aksepterer kun søknader og dokumentasjon som er sendt elektronisk via Jobbnorge innen søknadsfristen. 

Generell informasjon

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT. 

Kortere ansettelsesperiode kan gis dersom stipendiaten alt har gjennomført deler av sitt forskerutdanningsprogram, eller når ansettelsen bygger på tidligere ansettelse i utdanningsstilling, slik at total tid til forskerutdanning blir tre år.

Stilling som stipendiat lønnes etter statens regulativ kode 1017. Fra lønnen blir det trukket 2% innskudd til Statens pensjonskasse.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS