Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Universitetslektor i sykepleievitenskap / helsevitenskap

Søknadsfrist: 26.05.2019

Avdeling for omsorg og etikk søker Universitetslektor i sykepleievitenskap/helsevitenskap

Om stillingen

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr bachelorutdanning i sykepleie og paramedisin, mastergradsutdanninger i helsevitenskap, i helsesykepleie, i jordmorfag, i rus og psykisk helsearbeid, i prehospitale tjenester og i sykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie samt videreutdanning i kreftsykepleie. Videre tilbys forskerutdanning (PhD) i helse og medisin og forskerskolen PROFRES - Nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning.


Fakultetet har følgende programområder forforskning: Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker, Helsefremming ved kroniske plager, E-læring, omsorgsteknologi og simulering, Livsfenomener og omsorg, og Samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv. Forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for helseteknologi er også hjemmehørende ved fakultetet. Det er i dag ca. 150 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og ca.1200 studenter tilknyttet Det helsevitenskapelige fakultet.


Avdeling for omsorg og etikk utvikler og formidler tverrfaglig kunnskap om omsorg og etikk. Avdelingen bidrar til å utdanne reflekterte og høyt kvalifiserte profesjonsutøvere, og skal være en arena der aktuelle spørsmål og dilemmaer knyttet til omsorg og etikk utforskes og utfordres.
Avdelingen har for tiden 36 ansatte inklusive PhD-stipendiater og postdoktorer, med kompetanse som spenner over teoretisk og klinisk fordypning, tverrvitenskapelige, kritiske og innovative tilnærminger til omsorg og etikk, og metodeutvikling.

Universitetet i Stavanger har ledig vikariat i undervisningsstilling som universitetslektor i sykepleievitenskap/helsevitenskap. Vikariatet er ledig fra 1.8.2019 med varighet til og med 31.7.2020.

Den som ansettes vil få et særlig ansvar for undervisning og veiledning av bachelorstudenter i sykepleie, med vekt på oppfølging av studenter i kliniske studier. Stillingen omfatter også undervisning og veiledning knyttet til sykepleieferdigheter, simulering og teoriemner.

Som universitetslektor vil du hovedsakelig undervise, veilede og drive med eksamensrelatert arbeid innenfor aktuelt fagområde, samt ivareta administrative oppgaver.

Generell stillingsbetenkning for undervisnings- og forsker-personale ved UiS gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for universitetslektor.

Kvalifikasjonskrav

Den som ansettes må ha mastergrad eller tilsvarende innenfor fagområdet, relevant yrkespraksis og autorisasjon som sykepleier.

Det er ønskelig at den som ansettes har pedagogisk basiskompetanse.

Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Den som ansettes må beherske og kunne gi undervisning og veiledning på norsk eller et annet skandinavisk språk ved tiltredelse. Den som ansettes må også forventes å kunne gi undervisning og veiledning på engelsk.

Videre legges det vekt på at du har

 • en reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet
 • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
 • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
 • høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1009, kr 530.000 - 620.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Ved ansettelse i kortvarige vikariat blir det normalt ikke oppnevnt sakkyndig komité for vurdering av søknadene. Behovet for slik vurdering vil bli vurdert ut fra søkermassen.

Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju og prøveundervisning før det avgis innstilling.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknader ev oversendes sakkyndig komite for vurdering.

Universitetet vil rekruttere flere menn til universitetelektorstilling innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en mann bli prioritert foran en kvinne.

Det forventes at den som ansettes støtter opp om og deltar i den øvrige aktiviteten ved fakultetet og kan påta seg oppgaver på tvers av avdeling og fakultetsgrenser.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, tlf: 51831558, e-post: [email protected].

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • relevante vitnemål og attester
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider og kunstnerisk virksomhet
 • inntil 10 arbeider som dokumenterer undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse
 • dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen