Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Øvingslærer i paramedisin

Søknadsfrist: 23.02.2020

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig 50% stilling som øvingslærer i paramedisin. Stillingen er ledig fra 1.4.2020.

Fagområdet for stillingen er paramedisin, og den som ansettes vil være tilknyttet bachelorstudiet i paramedisin.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr bachelorutdanninger i sykepleie og paramedisin, mastergradsutdanninger i helsevitenskap, i jordmorfag, i helsesykepleie, i rus og psykisk helsearbeid, i prehospitale tjenester og i sykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie samt videreutdanning i kreftsykepleie. Videre tilbys forskerutdanning (PhD) i helse og medisin og forskerskolen PROFRES - Nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning.


Fakultetet har følgende programområder for forskning: Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker, Helsefremming ved kroniske plager, E-læring, omsorgsteknologi og simulering, Livsfenomener og omsorg, og Samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv. Forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for helseteknologi er også hjemmehørende ved fakultetet. Det er i dag ca. 160 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og ca. 2000 studenter tilknyttet Det helsevitenskapelige fakultet.

Avdeling for kvalitet og helseteknologi skal bidra til å gi pasienter og brukere helsetjenester av høy kvalitet. Fagprofilen innebærer stor vekt på pasientsikkerhet, helseteknologi, pasientrettigheter, samhandling og involvering av pasienter, brukere og pårørende. Avdelingen vektlegger en tverrfaglig tilnærming og involvering av studenter, pasienter, brukere og helsepersonell i alle kjerneaktiviteter. Avdelingen har ca. 60 ansatte med en samlet kompetanse som dekker alle nivåer i helsetjenestene.

Hovedoppgaver for øvingslærer i paramedisin vil være:

 • å utvikle, lede og koordinere simulering- og ferdighetstrening av studenter ved bachelorstudiet i paramedisin
 • ansvar for materiell og fasiliteter
 • koordineringsansvar opp mot programmets samarbeidsparter for praksis
 • direkte oppfølging av studenter i klinisk praksis
 • annen ambulanserelatert undervisning ved behov.

Øvingslærer bistår studieprogramleder i det daglige arbeidet med å bygge opp paramedisinstudiet.

Fagmiljø

Utdanningen Bachelor i paramedisin tilbys som studieprogram ved Det helsevitenskapelig fakultet ved UiS.

Fakultetet er organisert i tre fagavdelinger: Avdeling for folkehelse, Avdeling for kvalitet og helseteknologi og Avdeling for omsorg og etikk. Stillingen er organisatorisk tilknyttet Avdeling for kvalitet og helseteknologi. Avdelingen har en fagprofil som legger stor vekt på pasientsikkerhet, helseteknologi, simulering, pasientrettigheter, samhandling og involvering av pasienter, brukere og pårørende.

Kvalifikasjonskrav

Den som ansettes må ha en bachelorgrad med relevans for paramedisin, samt relevant yrkespraksis.

Du må ha omfattende og relevant erfaring fra klinisk og operativt arbeid i ambulansetjenesten for å dekke undervisningsoppgavene som er knyttet til stillingen. Det vektlegges erfaring fra undervisning, veiledning og faglig utviklingsarbeid.

Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet må du gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Arbeids- og undervisningsspråket er norsk. Du må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk godt ved tiltredelse, og kunne undervise og veilede studenter på norsk/skandinavisk språk ved tiltredelse.

Videre legges det vekt på:

 • motivasjon og ansvarsbevissthet for å delta i oppbyggingen av et spennende og fremtidsrettet studium som vi tror vil få stor betydning for morgendagens helsevesen
 • en reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet
 • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
 • høy arbeidskapasitet
 • dokumentert evne til å arbeide strukturert, målrettet og selvstendig
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1007, kr 250.000 - 275.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknader evt oversendes sakkyndig komite for vurdering.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju før det avgis innstilling.

Det forventes at den som ansettes støtter opp om og deltar i den øvrige aktiviteten ved fakultetet og kan påta seg oppgaver på tvers av institutt- og fakultetsgrenser.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

UiS/Leiv GUnnar Lie

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, tlf: 51831558, e-post: [email protected].

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • relevante vitnemål og attester
 • dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen