Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Førsteamanuensis i sosialt arbeid eller barnevern

Søknadsfrist: 28.09.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for sosialfag, som er en del av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, tilbyr følgende utdanninger: Barnevern – treårig bachelor, Sosialt arbeid (sosionom) - treårig bachelor, Sosialfag – toårig master, European Master in Social Work with Families and Children - toårig master, Nordic Master in Social Work and Welfare - toårig master, Juss i barnevernfaglig arbeid - videreutdanning, 30 studiepoeng på masternivå. Høsten 2020 startet Psykologi – treårig bachelor. Instituttet har også Forskerskolen SWEL som er en tverrfaglig forskerskole i sosialt arbeid og velferd som er en del av forskerutdannelsen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Instituttet har som mål å bidra med kunnskapsutvikling av høy kvalitet både innen sosial- og barnevernsfaglig arbeid, i velferdsforvaltning og i psykologi.


Det er i dag 69 ansatte og 830 studenter tilknyttet instituttet.

Institutt for sosialfag søker Førsteamanuensis i sosialt arbeid eller barnevern

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker førsteamanuensis i sosialt arbeid eller barnevern. Det skal ansettes i to stillinger, en skal være innen sosialt arbeid og en innen barnevern. Stillingene er ledige fra januar 2021, men tidligere tiltredelse kan vurderes. Instituttet har behov for å styrke staben for å sikre forskningsbasert undervisning i sosialt arbeid og barnevern.

Fagområdet for stillingene er sosialt arbeid eller barnevern.

Som førsteamanuensis vil du hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå innenfor sosialt arbeid eller barnevern, forske og formidle forskningsresultat innenfor relevante forskningsområder ved instituttet, samt bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet.

Den som ansattes vil bli gitt muligheter til å utvikle sin egen forskningsprofil og undervisningskompetanse. Instituttet søker å bygge opp og vedlikeholde et arbeidsmiljø hvor den enkelte blir gitt muligheter til utvikling og trivsel i samarbeid med instituttets øvrige ansatte.

Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, inngår i stillingen.

Generell stillingsbetenkning gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for førsteamanuensis.

Fagmiljø

Stillingene er organisatorisk tilknyttet Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag.

Stillingene vil bli tillagt oppgaver knyttet til faglig og vitenskapelig utviklingsarbeid, både i tilknytning til instituttets studieprogrammer og videreutvikling av instituttets forskningsaktivitet innenfor velferdsforskning og/eller barnevernfaglig forskning. Instituttet har som mål å bidra med sosialfaglig kunnskapsutvikling av høy kvalitet, både innenfor velferdsforvaltning, sosial- og barnevernsfaglig arbeid med utsatte barn, unge og deres familier og videreutdanning innenfor instituttets fagområder.

Ved nye stillinger blir det lagt vekt på at gruppen vitenskapelige ansatte samlet sett skal oppnå en bredest mulig kompetanse. Den enkelte søkers spesialområder vil derfor bli vurdert opp mot den samlede kompetanse ved instituttet. Den som ansettes skal bidra til videreutvikling av utdanningene ved instituttet, inkludert internasjonalisering.

Kvalifikasjonskrav

Du må ha vitenskapelig kompetanse på doktorgradsnivå, fortrinnsvis med spesialisering innenfor sosialt arbeid eller barnevern. Fullført bachelorgrad i sosialt arbeid eller barnevern eller vernepleie inngår i vurderingen. Erfaring fra relevant praksis vil også bli tillagt vekt. Det er viktig med inngående kjennskap til det norske velferdssystemet. Søker må kunne undervise innen sosialt arbeid og/eller barnevern fra tiltredelse. Kompetanse i fagkretsen må dokumenteres.

Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet må du gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Du må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk godt ved tiltredelse, og da kunne undervise, veilede, evaluere, osv. på alle tre nivåer (bachelor, master og PhD). De som ansettes må også kunne gi undervisning og veiledning på engelsk.

Dersom det ikke melder seg søkere med tilstrekkelig vitenskapelig kompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig for inntil tre år med sikte på kvalifisering og fast ansettelse. Søker må ha forutsetning for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden.

Videre legges det vekt på at du har

 • interesse for, og kompetanse til å videreutvikle utdanning og forskning innenfor velferd- og/eller barnevernsforskning, evne til å inspirere kollegaer til forskning og utdanningsfaglig utvikling
 • en reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet
 • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
 • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
 • formidlet forskningsresultat i anerkjente norske og/eller internasjonale publiseringskanaler, og at du kan vise til progresjon i forskning og publisering
 • evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter
 • erfaring fra samarbeid med arbeidslivet
 • evne til å bygge og ivareta nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • erfaring med nyskaping, innovasjon og kommersialisering av forskning
 • høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1011, kr 580.000 - 680.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komite for vurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveundervisning før det avgis innstilling.

Universitetet vil rekruttere flere menn til førsteamanuensisstilling innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en mann bli prioritert foran en kvinne.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Kirsten Sikveland, tlf 51833701, e-post [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • relevante vitnemål og attester
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 10 arbeider som dokumenterer utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider som er sentrale i din forskningsproduksjon, inklusiv doktorgradsavhandling
 • dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen