Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Feltarkeologer 2020

Søknadsfrist: Løpende

Om stillingene

Universitetet i Stavanger har behov for å ansette feltarkeologer ved Arkeologisk museum, Avdeling fornminne for sesongen 2020 (mars - oktober).

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Arkeologisk museum er en tverrfaglig institusjon med oppgaver innenfor forskning, formidling, fornminnevern, konservering samt dokumentasjon og samling.


Museet har et vitenskapelig personale med forskere innenfor arkeologi, konservering, ulike naturfag og nyere tids kulturhistorie. Det museumsfaglige personalet dekker flere felter innenfor konservering, naturvitenskapelige laboratorier, fototjenester, arkiv og vitenskapelige samlinger, forvaltningsoppgaver i henhold til Lov om kulturminner, utstillingsproduksjon, grafisk formgivning, skoletjeneste, publikumstilbud og utleievirksomhet. Museet driver et forlag med to serier som er poenggivende i CRIStin.


Museet har i dag 75 fast ansatte fordelt på fire fagavdelinger og en administrasjon.

Stillingene omfatter arbeid som arkeolog på forvaltningsarkeologiske undersøkelser i Rogaland på ulike prosjekter fra alle perioder, boplasser fra steinalder, bosetningsområder fra senneolitikum til yngre jernalder og graver. I noen deler vil arbeid også innebære oppgaver lagt til etterarbeid. Vi streber alltid etter å få til sammenhengende kontrakter. Ansettelsen kan derfor omfatte flere ulike prosjekter i ulike deler av Rogaland, noe søker må være forberedt på. I 2020 vil stor del av museets engasjement ligge til veiprosjekt ny E39 mellom Kristiansand – Stavanger hvor det må påregnes og bo utenfor Stavangerregionen.

Hovedoppgaver

Utføre feltarbeid på arkeologiske undersøkelser og delta i deler av oppgaver knyttet til etterarbeid.

Stillingsbeskrivelsen under gir nærmere informasjon om organisatorisk plassering, ansvarsområde og arbeidsoppgaver.

Stillingsbeskrivelse

1. Organisatorisk plassering

Stillingsinnehaver er ansatt ved Universitetet i Stavanger. For tiden er stillingen organisatorisk plassert ved Arkeologisk museum, Avdelingen forminner. Daglig arbeidssted er feltarbeidsstedet. Ansettelsen kan omfatte flere ulike prosjekter i ulike deler av Rogaland i løpet av ansettelsesperioden.

Avdelingsleder er nærmeste overordnet for stillingsinnehaver.Stillingen kan inngå i institusjonelle nettverk og faggrupper innenfor fagfeltet. Stillingen kan også inngå i prosjekter uavhengig av organisatorisk plassering.

2. Ansvarsområde

Feltarbeid og i noen grad oppgaver innenfor etterarbeid på forvaltningsarkeologiske undersøkelser

3. Arbeidsoppgaver

Utføre feltarbeidFunnhåndteringDelta aktiv på møterDigital innmåling og databehandling i Intrasis

Andre oppgaver kan tillegges stillingen.

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • Høyere utdanning i arkeologi med relevans til norsk arkeologi, fortrinnsvis på masternivå. Studenter på arkeologistudier kan også være aktuelle.

Videre legges det vekt på at den som ansettes har:

 • Erfaring fra liknende undersøkelser
 • Erfaring fra digital innmåling, GIS og arkeologisk feltdokumentasjonssystem Intrasis
 • Gode evner til å arbeide i team, men også evne til å arbeide selvstendig
 • Førerkort

Vi tilbyr

 • Feltarbeid i prosjekt med gode muligheter for egen faglig utvikling og merittering
 • Betalt tilreise- og hjemreise ved prosjektstart og -slutt ihht. Arkeologisk museum - UiS satser for reise
 • Diett- og nattillegg beregnet fra folkeregisteradresse
 • Fast månedslønn for ansatte på kontrakt utover 2 måneder
 • Kurs og opplæring etter gjeldende regelverk
 • Godt arbeidsmiljø med mulighet for å jobbe med arkeologisk materiale fra en av Norges arkeologisk rikeste fylker
 • Hjem-jobb-hjem, kollektivtransport til og fra jobb til gunstig pris.
 • Trening i arbeidstiden
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.301, kode 1083 ingeniør eller kode 1085 avdelingsingeniør avhengig av utdanningsnivå, kr 428 200 - 532 300 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • Gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • Mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne V. Endresen, e-post [email protected] eller telefon 51831216.

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål, attester og eventuell annen dokumentasjon skal ikke legges ved søknad, men kunne vises frem på anmodning. Kun fullstendige opprettede søknader i søknadsskjema vil bli vurdert. Dette innebærer at alt er utfylt ihht. retningslinjene i jobbsøkerportalen Jobbnorge, inkludert standard CV og screeninginformasjon. Arbeidserfaring skal redegjøres for med måned, år: fra og med - til og med. Personlig vedlagt CV vil ikke bli vurdert.

Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Søknader aksepteres løpende uten frist for endelig søknad. Første utvalg av arkeologer vil skje etter 19. januar 2020.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen