Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Universitetslektor i norsk språk og kultur for internasjonale studenter, 3-årig vikariat

Søknadsfrist: 16.02.2020

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig undervisningsstilling som universitetslektor i norsk som andrespråk fra 01.08.2020 t.o.m. 31.7.2023.

Fagområdet for stillingen er norsk som andrespråk.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities (ECIU). Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for kultur- og språkvitenskap,som er en del av Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, har ansvar for universitetets nye lektorutdanning for trinn 8-13 og praktisk-pedagogisk utdanning. Instituttet tilbyr også utdanninger innenfor nordisk, engelsk, religion, historie, norsk for internasjonale studenter samt mastergradsutdanninger i historiedidaktikk, lesevitenskap og Literacy Studies. I samarbeid med andre enheter ved fakultetet tilbys doktorgradsutdanning i lesevitenskap/Literacy Studies. Det er i dag 60 ansatte og 1100 studenter tilknyttet instituttet.

Den som ansettes vil få et særlig ansvar for å undervise på årsstudiene Norsk språk og kultur for internasjonale studenter. Den som ansettes skal undervise i muntlig og skriftlig norsk fra A2-nivå til og med C1-nivå i henhold til Det europeiske rammeverket for språk. Studiet gir også en innføring i norsk kultur, litteratur og samfunnsliv.

Som universitetslektor vil du hovedsakelig undervise, veilede og drive med eksamensrelatert arbeid innenfor aktuelt fagområde, samt ha administrative oppgaver.

Det forventes at den som ansettes bidrar til utvikling av samarbeid med samfunns-, og arbeidsliv.

Generell stillingsbetenkning for undervisnings- og forsker personale ved UiS gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for universitetslektor.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker etter universitetslektor med mastergrad eller cand.philol.-grad i nordisk språk og litteratur med norsk som andrespråk i fagkretsen, mastergrad eller cand.philol.-grad i norsk som andrespråk, eller tilsvarende utdanning.

Det vil bli lagt vekt på erfaring med undervisning i norsk som andrespråk og vitenskapelig arbeid i fagfeltet norsk som andrespråk.

Du bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og grunnleggende ferdigheter innenfor planlegging, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Arbeids- og undervisningsspråket er norsk. Søkere må kunne dokumentere kompetanse i bokmål og nynorsk. Søkere må ha morsmålkompetanse eller tilnærmet morsmålkompetanse i norsk.

Videre legges det vekt på at du har

 • en reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet
 • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
 • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
 • høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1009, kr 520.000 - 580.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse. Erfaring fra popularisering/formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komite for vurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveundervisning før det avgis innstilling.

Universitetet vil rekruttere flere menn til universitetslektorstilling innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en mann bli prioritert foran en kvinne.

Det forventes at den som ansettes støtter opp om og deltar i den øvrige aktiviteten ved fakultetet og kan påta seg oppgaver på tvers av institutt- og fakultetsgrenser.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Fagkoordinator/amanuensis Unni Puntervold Pereira, tlf: 51 83 13 44, e-post: [email protected] eller til
 • Instituttleder Odd Magne Bakke, tlf: 51 83 23 41, e-post [email protected]

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Camelia Danaei, tlf:51 83 31 49, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen