Stilling:

Stipendiat samfunnsfag / samfunnsfagdidaktikk

Søknadsfrist 30. september 2018

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, som er en del av Det humanistiske fakultet, tilbyr grunnskolelærerutdanninger samt master- og doktorgradsutdanning i utdanningsvitenskap. Utdanningsvitenskap er et faglig satsingsområde ved universitetet, og vi er beredt til å ta et større nasjonalt ansvar for å utdanne nasjonens og regionens tiltrengte arbeidskraft innenfor området. Det er i dag 75 ansatte og 840 studenter tilknyttet instituttet.

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i samfunnsfag/samfunnsfagdidaktikk ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% pliktarbeid. Ansettelsesperiode blir avklart i rekrutteringsprosessen. Stillingen er ledig fra 1.1.2019 eller så snart som mulig.

Demokrati og medborgerskap er en av de gjennomgående pilarene i det nye læreplanverket for grunnskolen. Samfunnsfaget skal bidra til å stimulere elevenes demokratiske kompetanse i form av utdanning om, for og gjennom demokrati. Hvordan medborgerskap og demokratisk deltagelse forstås, oppleves og praktiseres av elever, lærere og skoleeiere er det imidlertid forsket lite på. I de siste årene har flere problemstillinger innenfor relaterte områder fattet mediers interesse; lærere kan føle at deres ytringsfrihet er innskrenket av enten lojalitetskrav eller objektivitetskrav; algoritmestyrte sosiale medier innskrenker informasjonsmangfoldet til både elever og lærere; elevenes etniske og religiøse tilhørighet er sannsynligvis mer differensiert enn noen gang tidligere.

Samtidig skal samfunnsfaget både fremme toleranse og demokratiforståelse; Hvordan gjøres dette når ekstreme synspunkter fremmes i klassen? Hvordan gjøres dette når det kulturelle mangfoldet er stort og verdier/holdninger på en skole er svært ulike? Hvordan kan aktivt medborgerskap fremmes dersom elevene og/eller lærerne ikke aktivt oppsøker divergerende informasjon? Hvordan utvikles dannelse og kritisk sans i undervisningen?

Søkerne står fritt til å utforme en skisse til sitt doktorgradsprosjekt som faller inn under hovedtemaet medborgerskap og demokrati i den norsk skolen. Søkeren velger selv spissing av dette tema og hvordan prosjektet skal utføres. Mal for prosjektskisse finner du her.

Søkere må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad innenfor et skolerelevant samfunnsfag, fortrinnsvis av nyere dato, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning. Tematisk innenfor menneskerettigheter og/eller ungdom. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens prosjektskisse for PhD studiet, potensiale for forskning innenfor fagfeltet, samt vedkommendes personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen. Undervisningserfaring fra grunnskolen er ønskelig.

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ. Stipendiaten må ha gode ferdigheter i norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig.

Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Stipendiaten lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 449.400 bto pr år. Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.

Prosjektbeskrivelse og nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne Halseth, tlf 51833525, epost [email protected].

Søknaden registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål, attester, publikasjonsliste og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Dokumentasjonen må foreligger på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Søk på stillingen