Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiat innenfor folkehelse / arbeidshelse

Søknadsfrist: 01.03.2020

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig inntil 3 stillinger som stipendiat innenfor folkehelse/arbeidshelse ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for folkehelse. Stillingene er ledig fra 1. april 2020.

Dette er utdanningsstillinger som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingene har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente


Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr bachelorutdanninger i sykepleie og paramedisin, mastergradsutdanninger i helsevitenskap, i jordmorfag, i helsesykepleie, i rus og psykisk helsearbeid, i prehospitale tjenester og i sykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie samt videreutdanning i kreftsykepleie. Videre tilbys forskerutdanning (PhD) i helse og medisin og forskerskolen PROFRES - Nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning.


Fakultetet har følgende programområder for forskning: Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker, Helsefremming ved kroniske plager, E-læring, omsorgsteknologi og simulering, Livsfenomener og omsorg, og Samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv. Forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for helseteknologi er også hjemmehørende ved fakultetet. Det er i dag ca. 170 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og ca. 2000 studenter tilknyttet Det helsevitenskapelige fakultet.


Avdeling for folkehelse skal bidra til helsefremming og forebygging av akutte og langvarige helseplager og deltakelsesutfordringer i skole og arbeidsliv. Avdelingen har fokus på deltakelse og egenhåndtering av sykdom, og bidrar til kunnskap for å forstå helse, sykdom og deltakelsesutfordringer, samt hvordan personer med langvarige helseplager opplever å mestre og leve med disse. Avdeling for folkehelse har ca. 45 ansatte med kompetanse som dekker utvikling av kunnskap om effekter for bedre helse og økt deltakelse, samt kost/nytte på samfunns- og gruppenivå, og hvordan tjenester oppleves på individnivå. Avdelingen utfører tverrfaglig helseforskning og velferds- og helsetjenesteforskning.

Stipendiatene ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% arbeidsplikt. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen.

Forskningsprosjektet stipendiatene vil være tilknyttet inngår i forskningsmiljøet Samfunnsdeltagelse i skole og arbeidsliv og heter The NOW WHAT2 PROJECT: Rethinking return to work services for long term sick listed employees, og har som mål å teste ut en ny modell for oppfølging av langtidssykmeldte.

Modellen har fokus på en alternativ identifisering av helsebarrierer og deltagelsesbarrierer, og involverer tilbud fra NAV, arbeidsplassen og helsetjenesten. Stipendiatene vil derved ha tett kontakt med praksisfeltet under doktorgradsutdanningen. Vi bruker teknologi i både den nye tilnærmingsmåten, samt at det er aktiv bruk av e-helsetjenester. Det vil være fokus på tjenesteutvikling, implementering, effekter, prosessevaluering og kost-nytte, så det vil være en fordel om du har erfaring med kvantitative metoder.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Opptak på doktorgradsprogrammet i helse og medisin

De som blir ansatt må etter tiltredelse utarbeide en avgrenset prosjektplan for et doktorgradsprosjekt, basert på prosjektbeskrivelsen for moderprosjektet NOW WHAT. Prosjektskissen vil bli utviklet i løpet av de tre første månedene i samarbeid med hovedveileder og biveiledere. Kandidatene må også gjennomføre 30 studiepoeng med PhD-kurs. Som obligatorisk vedlegg til søknaden ber vi søkere om å skrive et to siders motivasjonsbrev, som viser hvorfor du er riktig kandidat til stillingen. Dette kan skrives på et skandinavisk språk eller på engelsk.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor helsevitenskap, eller eventuelt sosialfaglig bakgrunn, fortrinnsvis av nyere dato, som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Videre legges det vekt på at du:

 • har potensiale for forskning innenfor fagfeltet
 • er motivert for å gjennomføre forskerutdanning, og kan tenke deg en forskerkarriere
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • er flytende i ett skandinavisk språk, samt engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram (NyTi) dersom du skal undervise
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Avdelingsleder ved Avdeling folkehelse, professor Sindre M. Dyrstad, tlf: 51 83 34 43, e-post: [email protected] eller til
 • Professor og leder for NOW WHAT2 – prosjektet, Randi Wågø Aas, epost: [email protected]

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, tlf: 51831558, e-post: [email protected] .

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • motivasjonsbrev på minimum 2 sider om hvorfor du er rett kandidat
 • masteroppgaven
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen