Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiat innenfor folkehelse / arbeidshelse

Søknadsfrist: 19.06.2019

Avdeling for folkehelse søker etter Stipendiat innenfor folkehelse/arbeidshelse

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat innenfor folkehelse/arbeidshelse ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for folkehelse. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr bachelorutdanning i sykepleie og paramdisin, mastergradsutdanninger i helsevitenskap, i helsesykepleie, i jordmorgag, i rus og psykisk helsearbeid, i prehospitale tjenester og i sykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie samt videreutdanning i kreftsykepleie. Videre tilbys forskerutdanning (PhD) i helse og medisin og forskerskolen PROFRES - Nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning.


Fakultetet har følgende programområder for forskning: Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker, Helsefremming ved kroniske plager, E-læring, omsorgsteknologi og simulering, Livsfenomener og omsorg, og Samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv. Forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for helseteknologi er også hjemmehørende ved fakultetet. Det er i dag ca. 150 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og ca.1200 studenter tilknyttet Det helsevitenskapelige fakultet.


Avdeling for folkehelse skal bidra til helsefremming og forebygging av akutte og langvarige helseplager og deltakelsesutfordringer i skole og arbeidsliv. Avdelingen har fokus på deltakelse og egenhåndtering av sykdom, og bidrar til kunnskap for å forstå helse, sykdom og deltakelsesutfordringer, samt hvordan personer med langvarige helseplager opplever å mestre og leve med disse. Avdeling for folkehelse har ca. 35 ansatte med kompetanse som dekker utvikling av kunnskap om effekter for bedre helse og økt deltakelse, samt kost/nytte på samfunns- og gruppenivå, og hvordan tjenester oppleves på individnivå. Avdelingen utfører tverrfaglig helseforskning og velferds- og helsetjenesteforskning.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Stipendiatstillingen er knyttet til programområdet Samfunnsdeltagelse i skole og arbeidsliv, som er et forskningsmiljø med 50 aktive medlemmer fra ulike fakultet og eksterne samarbeidspartnere. Miljøet jobber tett med både forskning og praksis for å bidra til bedre tjenester og tilbud innenfor helse og velferd.

Prosjektskisse

Stillingen er tilknyttet forskningsprosjekt med fokus på «oppfølging av sykmeldte arbeidstakere». I løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden vil veiledere sammen med den som ansettes utvikle en prosjektbeskrivelse for doktorgradsprosjektet som nyttiggjør seg både tilgjengelig datamateriale og kandidatens kompetanse og interesseområder.

Som søker må du utarbeide et motivasjonsbrev på maks to sider der du redegjør for din kompetanse innenfor fag- og temaområdet «oppfølging av sykmeldte», der det også gjøres rede for din motivasjon for stillingen. Dette motivasjonsbrevet vil inngå i kompetansevurderingen.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor helsevitenskap eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato. Det er nødvendig med god kjennskap til norsk arbeidsliv og tjenester til sykmeldte. Aktuelle kandidater må beherske norsk/skandinavisk og engelsk språk muntlig og skriftlig ved tiltredelse.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter. Avslutter du utdanningen din våren 2019 er du også velkommen til å søke.

Søkere med utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F bes legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • forskning med stor samfunnsmessig betydning
 • erfarne og kvalifiserte veiledere
 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 449.400 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

I tillegg til en vurdering av innsendt motivasjonsbrev og vitenskapelige arbeider vil aktuelle kandidater bli invitert til intervju.

Universitetet har få menn i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt menn til å søke.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, tlf: 51831558, e-post: [email protected].

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • motivasjonsbrev, maks 2 sider
 • vitnemål og attester
 • masteroppgaven
 • publikasjonsliste
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen