LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Stipendiat i velferdsstatspolitikk

Søknadsfrist: 17.10.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det samfunnsvitenskapelige fakultet har om lag 2.400 studenter og 170 ansatte. Fakultetet tilbyr utdanninger på bachelor- master- og doktorgradsnivå. Studiene bygger på en kombinasjon av teoretisk og praktisk kunnskap, på tverrfaglighet og samarbeid med offentlig og privat virksomhet. Ny kunnskap blir generert ut fra både praktisk erfaring og systematisk forskning, eller i kombinasjonen av disse to. Utdanningstilbudet er variert og omfatter blant annet hotell- og reiseliv, mediefag, samfunnsfag, sosiologi, sosialt arbeid og barnevern. Fakultetet består av Institutt for medie- og samfunnsfag, Institutt for sosialfag og Norsk hotellhøgskole.


Institutt for medie- og samfunnsfag tilbyr studier og driver forskning innenfor, endringsledelse, energi/miljø/samfunn, sosiologi, dokumentarproduksjon, fjernsyns- og medieproduksjon og journalistikk. Det er i dag 45 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og om lag 900 studenter tilknyttet instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i velferdsstatspolitikk ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag. Stillingen er ledig fra 1.2.2022.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning.

Den som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i samfunnsvitenskap. Programmet omfatter relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium, en avhandling basert på selvstendig forskning, deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø, relevant forskningsformidling, prøveforelesning og disputas. Les mer om forskerutdanningen ved UiS på våre nettsider.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% arbeidsplikt. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen.

Forskningstema

Den som ansettes skal gjennomføre et forskningsprosjekt om holdninger til velferdsstaten, oppfatninger av hvem som fortjener velferd (i den internasjonale litteraturen omtalt som «deservingness») og de politiske implikasjonene av slike holdninger og oppfatninger.

Oppfatninger om hvem som fortjener velferd har fått mye oppmerksomhet innen statsvitenskap og sosiologi de siste årene. Forskere har gjort store fremskritt i arbeidet med å identifisere hva som får individer til å fremstå som mer eller mindre «fortjenestefulle», og i å etablere de underliggende kognitive prosessene bak slike oppfatninger, i tillegg til viktige mellomliggende faktorer. Forskningen har også vist hvordan opinionens oppfatninger om hvem som fortjener støtte strukturerer regjeringers politikkutforming. I forbindelse med den økende betydningen av innvandring i Europa og andre steder, har flere studier også undersøkt hvordan innvandrere blir ansett som mindre «fortjenestefulle», også kalt «velferdssjåvinisme». COVID-19-pandemien, i tillegg til økende økonomisk og politisk press, reiser nye spørsmål om fortjenestefullhet og velferdsprogrammer som er av stor normativ betydning for demokrati og statsborgerskap.

Vi søker etter en stipendiat som ønsker å bidra til dette forskningsfeltet og som ønsker å fremme vår forståelse av årsakene bak og/eller konsekvensene av oppfatninger av velferdsfortjenestefullhet og velferdsprogrammer.

Relevante forskningsspørsmål inkluderer (men er ikke begrenset til):

1. Hvordan påvirker endrede makroøkonomiske forhold velferdsholdninger, og spesielt oppfatninger av fortjenestefullhet?

2. Hvordan er oppfatninger av fortjenestefullhet og velferdsholdninger knyttet til partipolitikk eller politisk polarisering?

3. Hvilken rolle spiller kommunikasjon fra politikere (eller eliter generelt) i formingen av velferdsholdninger og oppfatninger om fortjenestefullhet?

4. Hvordan former kognitive skjevheter og prosess (f.eks. følsomhet for avsky) velferdsholdninger?

5. Hva er forholdet mellom tillit til institusjoner og oppfatninger av velferdsprogrammer og velferdsmottakere?

6. Hvilke effekter har medienes fremstillinger av velferdsprogrammer og velferdsmottakere på oppfatninger av fortjenestefullhet?

7. Hvordan har holdningene til velferdspolitikk og velferdsmottakere endret seg etter COVID-19-pandemien?

Stipendiaten vil jobbe under veiledning av førsteamanuensis Tevfik Murat Yildirim, førsteamanuensis Carlo Knotz og professor Gunnar Thesen.

Du vil ha muligheten til å få opplæring i kvantitative og kvalitative forskningsmetoder (f.eks. forskningsdesign, eksperimentelle metoder, økonometri) gjennom doktorgradsprogrammet i Stavanger eller gjennom eksterne kurs. I tillegg får du muligheten til å bruke Universitetets helt nye Kognitiv Lab som har utstyr til å måle signal- og bildebehandling gjennom fysiologiske uttrykk for følelser og stress.

Prosjektskisse

Som søker må du utarbeide en foreløpig prosjektskisse for et doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk- og metodisk tilnærming. Prosjektskissen vil inngå i kompetansevurderingen.

I løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden vil prosjektskissen og fremdriftsplan bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige planen for ph.d.-prosjektet. Mal for prosjektskisse finner du her.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter søkere med sterk akademisk bakgrunn som har fullført en mastergrad i statsvitenskap, sosiologi, økonomi, psykologi eller en relatert disiplin. Du bør fortrinnsvis ha oppnådd graden din nylig, eller ha tilsvarende kvalifikasjoner som kan gi grunnlag for å fullføre en doktorgrad.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen. Du kan bruke disse konverteringsskalaene til å beregne poengene dine for opptak.

Vi legger særlig vekt på:

 • Din kjennskap til dagens forskning på velferdsstatsholdninger, eller mer generelt politisk atferd i sammenheng med velferdsstatspolitikk
 • Gode ferdigheter i kvantitative metoder og erfaring med bruk av statistiske programmer (R, Stata, SAS, SPSS eller lignende) er en betydelig fordel
 • Din motivasjon og potensial til å bidra til internasjonal akademisk forskning og publisere i vitenskapelige tidsskrifter
 • Generelle faglige og personlige ferdigheter for å fullføre doktorgraden innenfor den gitte tidsrammen
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team, være innovativ og kreativ
 • Evne til å jobbe strukturert og organisert og håndtere en stor arbeidsbelastning
 • Evne til å uttrykke deg på engelsk (skriftlig og muntlig)

Vi tilbyr

 • forskerutdanning i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram (NyTi) dersom du skal undervise
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 491.200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Instituttleder Oluf Langhelle, tlf: 51831508, e-post: oluf.langhelle@uis.no eller til
 • Førsteamanuensis Tevfik Murat Yildirim, tlf: 41387214, e-post: [email protected]

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Annette Falch Lothe, tlf: 51831361, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • prosjektskisse, mal tilgjengelig på våre nettsider
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant
 • Diploma Supplement eller lignende og konverteringsskala dersom dette er påkrevd
 • publikasjoner eller annet relevant forskningsarbeid

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over og at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Ansettelse som stipendiat er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS