Ledig stilling:

Stipendiat i velferd og samfunn

Søknadsfrist: 31.12.2023

UiS hovedlogo positiv RGB

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2.200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet.

Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det samfunnsvitenskapelige fakultet har om lag 2.400 studenter og 210 ansatte. Fakultetet tilbyr utdanninger på bachelor- master- og doktorgradsnivå. Studiene bygger på en kombinasjon av teoretisk og praktisk kunnskap, på tverrfaglighet og samarbeid med offentlig og privat virksomhet. Ny kunnskap blir generert ut fra både praktisk erfaring og systematisk forskning, eller i kombinasjonen av disse to.

Utdanningstilbudet er variert og omfatter blant annet hotell- og reiseliv, mediefag, samfunnsfag, sosiologi, sosialt arbeid og barnevern. Fakultetet består av Institutt for medie- og samfunnsfag, Institutt for sosialfag og Norsk hotellhøgskole.


Institutt for sosialfag tilbyr følgende utdanninger: Barnevern – treårig bachelor, Sosialt arbeid (sosionom) - treårig bachelor, Psykologi - treårig bachelor, Sosialfag – toårig master, Barnevernsarbeid - toårig master, Psykologi - toårig master, Juss i barnevernfaglig arbeid - videreutdanning, 30 studiepoeng på masternivå. Instituttet har også Forskerskolen SWEL som er en tverrfaglig forskerskole i sosialt arbeid og velferd som er en del av forskerutdannelsen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Instituttet har som mål å bidra med kunnskapsutvikling av høy kvalitet både innen sosial- og barnevernsfaglig arbeid, i velferdsforvaltning og i psykologi. Det er i dag om lag 75 ansatte og 900 studenter tilknyttet instituttet.

Vil du hjelpe spesialisterte fosterforeldre med å ta enda bedre vare på utsatte ungdommer?

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i velferd og samfunn ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag. Stillingen er ledig fra våren 2024.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning. 

Målet med doktorgradsprosjektet er å undersøke og vurdere (analysere og evaluere) om et nyskapende videreutdannings-program for spesialisterte fosterforeldre med ungdom er gjennomførbart, hvordan det oppleves og om det er effektivt.

Stipendiaten blir en del av forskerskolen SWEL (sosialt arbeid og velferd) og har også muligheten til å søke om å bli med i PROFES, Den tverrfaglige og tverrprofesjonelle forskerskolen for praksisnær forskning.

Den som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i Samfunnsvitenskap. Programmet inkluderer relevante kurs, som tilsvarer omtrent et halvt års studium, og krever at du skriver en avhandling basert på egen forskning. Stipendiaten vil også delta i nasjonale og internasjonale forskermiljøer, bidra til relevant forskningsformidling, prøveforelesning og disputas. Les mer om forskerutdanningen ved UiS på våre nettsider.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Forskningsprosjekt

I dette doktorgradsprosjektet skal vi samarbeide tett med profesjonsutøvere i spesialisert fosterhjem og med målgruppen "spesialiserte fosterforeldre" gjennom hele forskningsprosessen. 

Spesialiserte fosterhjem er der hvor barn og ungdom med store behov for omsorg og støtte blir tatt imot. Det er avgjørende å ha omsorgspersoner som har kompetanse til å hjelpe disse barna med å utvikle seg positivt. Imidlertid har det manglet forskningsbasert opplæring for denne gruppen fosterforeldre. I samarbeid med avdelingen i Stavanger har hovedveileder, førsteamanuensis Pravin Israel, satt i gang og utviklet et nyskapende videreutdanningsprogram for fosterforeldre med ungdom. Et sentralt spørsmål i prosjektet er å undersøke om og hvordan dette programmet kan øke kompetansen til denne gruppen fosterforeldre.

Videreutdanningsprogrammet består av fire relevante moduler som dekker følgende temaer:

 • ungdomsutvikling og identitet
 • mental helse, sorg og tap
 • ferdigheter og kompetanse
 • fosterforeldres rolle som yrkesutøvere

Rådgivere fra Bufetat har uttrykt høy grad av engasjement, motivasjon og tilfredshet med programutviklingen. Neste trinn i prosjektet er å utforske spørsmål knyttet til innhold, gjennomførbarhet, effektivitet og hvordan programmet kan spres til flere.

Doktorgradsprosjektet skal gi et et vitenskapelig grunnlag for videreutviklingen av opplæringsprogrammet. Dette kan inkludere vurdering av hvor gjennomførbart opplæringsprogrammet er, styrking av forskningsgrunnlaget for opplæring av fosterforeldre, og/eller utvikling av en forskningsbasert evaluering for å vurdere programmets legitimitet og robusthet. En mulig del av avhandlingen kan også utforske hvordan programmet blir implementert i praksis.

Prosjektskisse

Før du søker ønsker vi gjerne at du kontakter førsteamanuensis Israel Pravin og får utlevert prosjektbeskrivelsen.

Som søker må du utforme en foreløpig prosjektskisse (3-5 sider) for et doktorgradsprosjekt innenfor de ovennevnte områdene. I prosjektskissen skal du presentere problemstillingen, forklare dens relevans, og beskrive den teoretiske og metodiske tilnærmingen. Prosjektskissen vil inngå i kompetansevurderingen.

I løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden vil prosjektskissen og fremdriftsplan bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige planen for ph.d.-prosjektet som skal godkjennes av doktorgradsutvalget. Mal for prosjektskisse finner du her.

Kvalifikasjoner

Du må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (bachelor 180 ects + mastergrad 120 ects) innenfor samfunnsvitenskapelige fagområder som f.eks. barnevern, sosialt arbeid eller tilsvarende velferdsrelevant utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning.

Det er en fordel om du har tidligere erfaring med arbeid innen barnevern, fosterforeldre eller lignende. 

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter. 

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen. 

Siden empirisk nedslagsfelt er i Norge må du beherske et skandinavisk språk (norsk, dansk eller svensk) flytende. 

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert og grundig, og har gode analytiske ferdigheter
 • evner å bygge gode relasjoner og etablere tillit på en effektiv måte
 • har potensial for forskning og interesse for vitenskapelig arbeid og litteratur
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen innen ansettelsesperioden
 • har god skriftlig og muntlig fremstillingsferdigheter på engelsk

Vi tilbyr

 • forskerutdanning i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 532 200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn.

Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Er det kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår.

Les mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen og prosjektbeskrivelse fås ved henvendelse til:

 • Hovedveileder førsteamanuensis Pravin Israel, e-post: pravin.israel@uis.no eller 
 • Biveileder professor Ingunn Studsrød, epost: ingunn.studsrod@uis.no

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Christina Storm, e-post: christina.storm@uis.no ; tlf: 51 83 17 83.

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende skal lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • prosjektskisse, mal tilgjengelig på våre nettsider
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant 
 • Diploma Supplement eller lignende og konverteringsskala dersom dette er påkrevd
 • dokumentasjon på kompetanse i engelsk språk dersom dette er påkrevd
 • publikasjoner eller annet relevant forskningsarbeid

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over og at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Dersom søknaden din vurderes å være i strid med kriteriene i sistnevnte lovverk vil du få denne avslått uten videre vurdering.

Ansettelse som stipendiat er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS