Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiat i utdanningsvitenskap eller lesevitenskap

Søknadsfrist: 05.01.2020

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i utdanningsvitenskap eller lesevitenskap ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret). Stillingen er ledig fra 1. februar 2020.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities (ECIU). Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Lesesenteret er del av Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora. Senteret består av rundt 60 dyktige og engasjerte medarbeidere. Senteret utfører oppgaver på universitetet knyttet til utdanning og forskning, og er i tillegg et nasjonalt senter med ansvar for å styrke arbeid med språk, tekst og kommunikasjon i barnehager, og leseopplæring og leseutvikling i skoler over hele lander. Lesesenteret er landets ledende fagmiljø innen lesing, og kjennetegnes av et ambisiøest og framoverlent arbeidsfellesskap. Vi leder og deltar i en rekke store forsknings- og utviklingsprosjekt - tett koplet til praksisfeltet, og i samarbeid med nasjonale og internasjonale aktører.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% arbeidsplikt. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen.

Stipendiaten kan utvikle et forskningsprosjekt innenfor et av følgende felt:

 • språkarbeid og lesing i barnehagen
 • lesing og literacy i skolen
 • skole- og barnehagebasert kompetanseutvikling i lesing/literacy
 • begynneropplæring i lesing og skriving
 • lese- og skrivevanskeproblematikk

Lesesenteret har en rekke forsknings- og utviklingsprosjekter som det kan være aktuelle for en stipendiat å knytte seg til. Se senterets nettsider for en oversikt over prosjekter. Det kan også være aktuelt å forske på samarbeids- og organiseringsformer eller tematikker det arbeides med i ordningen for regional/ desentralisert kompetanseutvikling (REKOM/DEKOM) eller Språkløyper.

Prosjektskisse

Som søker må du utarbeide en foreløpig prosjektskisse for et doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk og metodisk tilnærming. Din foreløpige prosjektskisse vil inngå i kompetansevurderingen. Prosjektskissen vil i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige prosjektbeskrivelsen. Prosjektbeskrivelsen bør ikke overskride 700 ord. Skriv konkret og kort slik at leseren kan forstå hva prosjektet handler om.

Forslag til oppbygning:

 • Prosjekttittel
 • Bakgrunn
  • hva er forskningsstatusen på ditt felt, hva vet vi?
  • hvilken kunnskap mangler vi?
  • hva er ditt konkrete forskningsspørsmål?
 • Teoretiske ramme
  • hvilken teori tar du utgangspunkt i når du søker å svare på forskningsspørsmålet?
 • Metode:
  • hvilken metode er hensiktsmessig for å svare på forskningsspørsmålet? (beskriv hvilken type data du får, hvilke analyser du tenker å gjøre)
 • Eventuelle etiske dimensjoner ved prosjektet (personopplysninger, meldeplikt osv.)
 • Hvordan vil prosjektet bidra med ny kunnskap til feltet?
 • Litteraturliste

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor utdanningsvitenskap, lesevitenskap eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i norsk eller skandinavisk, både skriftlig og muntlig
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram (NyTi) dersom du skal undervise
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Camelia Danaei, tlf: 51833149, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • prosjektskisse
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen