LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Stipendiat i robust reservoarstyring for trygg og effektiv anvendelse og lagring av CO2 og hydrogen

Søknadsfrist: 31.08.2022

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2.200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tilbyr teknisk-naturvitenskapelige utdanninger på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I nært samarbeid med NORCE og industrien i regionen har fakultetet etablert samarbeid om forskning. En rekke master- og doktorgradsoppgaver blir laget i samarbeid med industrien. Fakultetet har etablert forskningssamarbeid med universitet i USA og Europa, og har utviklet flere fagmiljø som er internasjonalt ledende. Fakultetet har om lag 2.800 studenter og ca 500 ansatte fordelt på fakultetsadministrasjonen, Institutt for data- og elektroteknikk, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, Institutt for matematikk og fysikk, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, Institutt for energi- og petroleumsteknologi, Institutt for energiressurser og Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging.


Institutt for energiressurser har et internasjonalt student- og ansattmiljø. Forskning ved instituttet adresserer samfunnsmessige utfordringer og muligheter knyttet til miljø- og klimavennlig energi. Dette inkluderer utvinning og lagring av energiressurser og deponering i undergrunnen, geovitenskap, teknologi for forbedret oljeutvinning (IOR), og datastøttet beslutningsanalyse. Instituttet tilbyr studier som er relevant for leting etter, lagring og utvinning av naturressurser og modellering for beslutningsstøtte.

«»Instituttet har utbredt samarbeid med andre universiteter, forskningsinstitusjoner og industri. Vi har et internasjonalt fokus, med stor grad av engelskspråklige studier og stor mobilitet blant vitenskapelig ansatte og studenter. Det er ca 45 ansatte tilknyttet instituttet, inkludert stipendiater og postdoktorer.

NCS2030 - Stipendiat i robust reservoarstyring for trygg og effektiv anvendelse og lagring av CO2 og hydrogen

Om stillingen

Universitetet i Stavanger, som en del av Nasjonalt senter for bærekraftig utnyttelse av undergrunnen (NCS2030), inviterer søkere til ledig stilling som stipendiat i robust reservoarstyring for trygg og effektiv anvendelse og lagring av CO2 og hydrogen ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energiressurser. Stillingen er ledig fra Januar 2023.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling gjennom en forskerutdanning.

Den som ansettes vil bli tatt opp på doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap. Programmet omfatter relevante kurs i et omfang som tilsvarer omkring et halvt års studium, en avhandling basert på selvstendig forskning, deltakelse i nasjonale og internasjonale forskermiljø, relevant forskningsformidling, prøveforelesning og disputas. Les mer om forskerutdanningen ved UiS på våre nettsider.

Hensikten med dette prosjektet er å utvikle og anvende arbeidsflyter for optimering og data assimilering av reservoarmodeller under geologisk usikkerhet (ved å bruke flere modellrealisasjoner). Konteksten er undergrunnsanvendelse og -lagring av CO2 og hydrogen. Det kan inkludere økt oljeutvinning, lagring og påvisning av lekkasje, optimering av lagret volum uten lekkasje ved minimal kostnad og påvisning av endringer i strømningssystemet (fukt eller permeabilitet).

Stipendiaten forventes å samarbeide innad i senteret og ta fordel av og bidra til arbeidspakker der det er relevant. Spesielt bør stipendiaten gjøre nytte av ‘big data’ på CO2 og H2 fra en undergrunnskunnskapsky, ved for eksempel å gjøre føderert databehandling (overføring av modeller og kunnskap fra analoge felt) og bidra til utvikling og vedlikehold av CO2/H2 arbeidsflyter på skyen.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Stillingen er eksternt finansiert med midler fra NCS2030.

Forskningstema

NCS2030 er et nasjonalt forskningssenter finansiert av Norges forskningsråd, industri- og forskningspartnere. Hovedmålet til senteret er å legge til rette for en energieffektiv utnyttelse av undergrunnen i overgangen til en bærekraftig verdikjede på norsk kontinentalsokkel. En viktig del av dette er å utdanne morgendagens energieksperter. Energisektoren trenger geoforskere som forstår viktigheten av å gå over til en bærekraftig energimiks. NCS2030 skal bidra med forskning på kostnads- og energieffektiv olje- og gassproduksjon med nullutslipp, samt utnyttelse av undergrunnen for fornybar energiproduksjon og lagring av CO2.

Den som ansettes vil være tilknyttet NCS2030-forskningsprosjektet "Robust reservoarstyring for trygg og effektiv anvendelse og lagring av CO2 og hydrogen".

Dette PhD prosjektet addresserer flere viktige emner. Energitransisjonen krever at utslipp ved forbrenning av fossile brennstoff fanges og lagres trygt. Hydrogen er en miljøvennlig energibærer men krever storskala lagringskapasitet som kan gjøres tilgjengelig i undergrunnen. Begge lagringsprosessene avhenger av den geologiske strukturen, integriteten og strømningsegenskapene og interaksjonen mellom injektanten og reservoarbergart og -fluider som kan bære med seg usikkerhet. Ved å ta hensyn til den tilgjengelige informasjonen og dens usikkerhet kan vi ta bedre beslutninger. Optimering kan gi den beste langtidsstrategien for trygg injeksjon og lagring. Dataassimilering (oppdatering av modellene etter hvert som vi får mer informasjon) lar oss revidere strategiene. Noen utfordringer dette prosjektet kan angripe er den beregningstunge optimeringen, som kan hjelpes med maskinlæring. Videre, med tilgang til en kunnskapsky med strukturerte data fra relevante og analoge felt kan vi forbedre (de tidlige) beslutningene og vår evne til å fange opp unormale hendelser som lekkasje og endringer i det porøse mediet.

Prosjektskisse

Som søker må du utarbeide en foreløpig prosjektskisse for et doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk- og metodisk tilnærming. Prosjektskissen vil inngå i kompetansevurderingen.

I løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden vil prosjektskissen og fremdriftsplan bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige planen for ph.d.-prosjektet. Mal for prosjektskisse finner du her.

Prosjektskissen skal være maksimalt 4 sider i standard format og inkludere referanser og et enkelt Gantt diagram. Gjør det klart hvordan dine ferdigheter passer eller kan utvikles til å fullføre prosjektet.

Kvalifikasjoner

Du må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor reservoarteknologi, maskinlæring, anvendt matematikk. eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du den vi søker etter. Avslutter du utdanningen din våren 2022 er du også velkommen til å søke.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen. Du kan bruke disse konverteringsskalaene til å beregne poengene dine for opptak.

Erfaring med følgende punkt anses som en fordel (søkere med erfaring på bare noen punkter er fortsatt relevante og anbefales å søke):

 • nyvinningen og gjennomførbarheten i prosjektforslaget
 • reservoarsimulering (Eclipse, MRST, OPM, CMG eller lignende)
 • programmering (Python, Matlab eller lignende)
 • reservoarstyring (for eksempel dataassimilering, ensembelbasert usikkerhetsmodellering, optimering)
 • modellering av CO2 og H2 undergunnsstrømning- og lagringsprosesser
 • maskinlæring (for eksempel nevrale nettverk og god praksis)
 • dokumentasjon på de øvrige punktene i form av journal eller konferanseartikler, avhandling, kursrapporter eller annen form.
 • annen relevant erfaring

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert, har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • har faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen innen ansettelsesperioden
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Krav til kompetanse i engelsk

Gode ferdigheter i engelsk er påkrevd for deltakelse i doktorgradsprogrammet. Internasjonale søkere må dokumentere at en har gjennomført en av følgende tester med angitte resultater eller bedre:

 • TOEFL – Test of English as a Foreign Language, Internet-Based Test (IBT). Minimum resultat: 90
 • IELTS – International English Language Testing Service. Minimum resultat: 6.5
 • Certificate in Advanced English (CAE) eller Certificate of Proficiency in English (CPE) fra Universitetet i Cambridge
 • PTE Academic – Pearson Test of English Academic. Minimum resultat: 62

Følgende søkere er fritatt fra ovennevnte krav:

 • søkere med ett års fullført universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia, USA
 • søkere med International Baccalaureate (IB) diplom
 • søkere med fullført bachelor- og/eller mastergrad med engelsk som undervisningsspråk i et EU-/EØS-land

Vi tilbyr

 • forskerutdanning i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 501.200 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til stillinger som stipendiat innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Her kan du lese mer om mangfoldsrekruttering og hvordan vi behandler søknader.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen og prosjektbeskrivelse fås ved henvendelse til:

Førsteamanuensis Pål Østebø Andersen, tlf: +47 51832241, e-post: [email protected]

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf: 51831419, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for stillingen.

Følgende skal lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • prosjektskisse, mal tilgjengelig på våre nettsider
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant
 • Diploma Supplement eller lignende og konverteringsskala dersom dette er påkrevd
 • dokumentasjon på kompetanse i engelsk språk dersom dette er påkrevd
 • publikasjoner eller annet relevant forskningsarbeid

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over og at du har lagt ved nødvendig dokumentasjon.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Dersom søknaden din vurderes å være i strid med kriteriene i sistnevnte lovverk vil du få denne avslått uten videre vurdering.

Ansettelse som stipendiat er regulert i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent samt spesialistkandidat.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS