Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiat i psykologi

Søknadsfrist: 30.09.2019

Institutt for sosialfag søker etter Stipendiat i psykologi

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i psykologi ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for sosialfag, som er en del av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, tilbyr bachelorutdanning i barnevern og sosialt arbeid, samt tre masterutdanninger: To-årig masterprogram i sosialfag og to internasjonale masterstudier: Nordic Master in Social Work and Welfare og Social Work with Families and Children. Instituttet har som mål å bidra med kunnskapsutvikling av høy kvalitet både innen sosial- og barnevernsfaglig arbeid og i velferdsforvaltning. Det arbeides med å opprette en treårig bachelorutdanning i psykologi. Det er i dag 66 ansatte og 830 studenter tilknyttet instituttet.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Prosjekttittel: CLApp: A Career Learning APP for Young People Not in Employment, Education or Training.

Prosjektbeskrivelse:

Ny teknologi og høy endringstakt i samfunnet gir arbeidsplasser som er mer og mer kunnskapsintensive og krever stadig omstilling. Dette arbeidslivet krever arbeidere med høy kompetanse som ikke er redde for endringer, utfordringer eller å tilegne seg ny kompetanse. Dersom man har liten tro på egne muligheter for å lære noe nytt og ta fatt på nye muligheter, vil man risikere å falle fra arbeidsmarkedet. I Norge står nesten ti prosent av unge utenfor skole, jobb eller jobbtrening. De står i risiko for langsiktig frafall fra arbeidsmarkedet.

Basert på protokoller fra psykologi, skal vi utvikle en interaktiv app som skal gi unge som står utenfor arbeid, utdanning eller opplæring (NEET) styrket tro på egne muligheter til å lære og takle utfordringer, samt tips om gode strategier for å ikke gi opp selv når noe er vanskelig. Vår hypotese er at de da får økt motivasjon og mot til å utnytte de muligheter som tilbys av NAV- systemet og oppfølgingstjenesten og dermed etter hvert kan tre inn i arbeidslivet eller fortsette med skole.

I utviklingen av appen vil vi bygge på forsking om lærende tankesett fra USA og Norge som viser positive effekter av et tidsbegrenset web-basert dataprogram designet for å styrke elevers motivasjon for læring. Her ser de at dataprogrammet styrker elevenes tro på egne muligheter til å lære og senere gir forbedring i motivasjon, innsats og iver etter å søke nye muligheter og læring.Tilpasning av disse intervensjonene for NEET-gruppen og operasjonalisering av dem i en app er nøkkelen til dette prosjektet og vil bli gjennomført i nært samarbeid med representanter fra målgruppen. Etter utvikling vil appen bli testet i en randomisert, kontrollert studie (RCT) med 1000 NEET-ungdommer, tilfeldig på individnivå. Her måler vi når de kommer inn i NAV-systemet eller oppfølgingstjenestene. Vi undersøker effekten på troen til å lære, motivasjon, velvære (undersøkelsesdata) og deltakelse i utdanning og arbeidsmarked (registerdata). Hvis undersøkelsen er gunstig, vil vi gjøre appen tilgjengelig for alle NEET-ungdommer.

Sentralt i dette forskningsprosjektet vil være å

 • Gjennomføre en systematisk gjennomgang av litteratur angående NEET, NEET og mental helse, NEET og økonomisk og sosial velvære: Intervensjoner for NEET
 • Utvikling av en app for NEET-gruppen ved hjelp av designtenking
 • Prototype-testing
 • Designtenking i mental helse-innovasjon

Prosjektet inkluderer 1-2 stipendiater, og er finansiert av Forskningsrådet. Det er et samarbeid mellom flere partnere: Universitetet i Stavanger, Universitetssykehuset i Stavanger, NAV Rogaland, Rogaland fylkeskommune, og University of Texas i Austin, USA. Det veiledende teamet er internasjonalt og vil bidra med kompetanse innen designtenking, «growth mind-set», psykologi og mental helse, og NEET-gruppen.

Prosjektskisse

Som søker må du utarbeide en foreløpig prosjektskisse for et doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk og metodisk tilnærming. Din foreløpige prosjektskisse vil inngå i kompetansevurderingen. Prosjektskissen vil i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige prosjektbeskrivelsen.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor psykologi, sosiologi, sosialt arbeid, økonomi eller digital teknologi som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato. Relevante samfunnsvitenskapelige utdanninger vil også bli tatt med i betraktningen.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter.

Søkere med utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F bes legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • har et utforskende tankesett og en analytisk tankegang
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er strukturert, har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • har ferdigheter i bruk av statistiske metoder og IT-baserte programmer
 • har svært gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig. Kompetanse i norsk eller et annet skandinavisk språk er en fordel.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Førsteamanuensis Jone Bjørnestad, tlf: 971 41599, e-post: jone.r.bjornestad@uis.no eller til
 • Instituttleder Einar Engebretsen, tlf: 51834241, e-post: [email protected]

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Kirsten Sikveland, tlf: 51833701, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • prosjektskisse
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen