Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiat i Profesjonelle relasjoner knyttet til medisinsk satsing

Søknadsfrist: 19.04.2020

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i Profesjonelle relasjoner knyttet til medisinsk satsing ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for omsorg og etikk. Stipendiatprosjektets tittel er "Relasjonell etikk i teknologi-mediert lege praksis". Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr bachelorutdanninger i sykepleie og paramedisin, mastergradsutdanninger i helsevitenskap, i jordmorfag, i helsesykepleie, i rus og psykisk helsearbeid, i prehospitale tjenester og i sykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie samt videreutdanning i kreftsykepleie. Videre tilbys forskerutdanning (PhD) i helse og medisin og forskerskolen PROFRES - Nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning.


Fakultetet har følgende programområder for forskning: Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker, Helsefremming ved kroniske plager, E-læring, omsorgsteknologi og simulering, Livsfenomener og omsorg, og Samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv. Forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for helseteknologi er også hjemmehørende ved fakultetet. Det er i dag ca. 180 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og ca. 2000 studenter tilknyttet Det helsevitenskapelige fakultet.Avdeling for omsorg og etikk utvikler og formidler tverrfaglig kunnskap om omsorg og etikk. Avdelingen bidrar til å utdanne reflekterte og høyt kvalifiserte profesjonsutøvere, og skal være en arena der aktuelle spørsmål og dilemmaer knyttet til omsorg og etikk utforskes og utfordres.

Avdelingen har for tiden 36 ansatte inklusive PhD-stipendiater og postdoktorer, med kompetanse som spenner over teoretisk og klinisk fordypning, tverrvitenskapelige, kritiske og innovative tilnærminger til omsorg og etikk, og metodeutvikling. Avdelingen organiserer to programområder for forskning, hhv Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker og Livsfenomener og omsorg. Programområdene utvikler og formidler tverrfaglig og profesjonsrettet kunnskap som er relevant for omsorg, etikk og helse.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år i 100% forskerstilling, alternativt fire år med 75% forskerutdanning og 25% pliktarbeid, eller i et deltidsforløp med minst 50% forskerutdanning per år. Dette vil bli avklart i rekrutteringsprosessen.

Kandidaten vil få støtte av den tverrfaglige forskningsgruppen ved UiS Profesjonelle relasjoner (http://www.uis.no/professional-relations), som er opptatt av å utvikle ny kunnskap for å forbedre kvaliteten på det relasjonelle arbeidet i velferdsyrker som medisin, sykepleie og andre områder innen helse, omsorg og sosialt arbeid.

Tema for prosjektet

I en tid med økt fokus på potensialet som ligger i ny teknologi for å møte samfunnets behov for effektivitet innen helse, medisin, omsorg og velferd, har forskningsgruppen, som del av et større forskningsprosjekt, identifisert et kunnskapshull som omhandler forholdet mellom omsorgsetikk og teknologi-mediert praksis. Dette etiske kunnskapshullet utgjør en betydelig samfunnsmessig, kulturell og forskningsmessig utfordring, som krever tverrfaglige tilnærminger. Kandidaten vil knyttes til dette forskningsprosjektet.

Å praktisere medisin krever mange kunnskaper og ferdigheter, inkludert bruk av teknologi. Relasjonsarbeid i møtet mellom lege og pasient er også et avgjørende aspekt ved medisinsk praksis. Relasjonell legepraksis som et ideal og en realitet informeres av legenes selvforståelse, i sin tur formet av personlige livs- og arbeidserfaringer, samt institusjonelle og samfunnsmessige kontekster. Når legenes praksis i økende grad blir mediert av teknologi, kan det oppstå etiske dilemmaer mellom instrumentalisme og omsorgsfulle relasjoner.

Vi ser for oss at et sentralt tema for ph.d.-prosjektet kan være relasjonell legepraksis knyttet til liv-død problematikk og bruk av teknologi når livet står på spill. Prosjektet kan for eksempel knyttes til relasjonell legepraksis på en neonatalavdeling der teknologien er avgjørende for liv eller død for det lille barnet, og der foreldrene utgjør en svært sårbar gruppe i denne situasjonen. Et annet eksempel på empirisk nedslagsfelt for ph.d.-prosjektet kan være relasjonell legepraksis ved respiratorbehandling av pasienter i hjemmet. Kandidaten står imidlertid fritt til å utarbeide et prosjektforslag innenfor rammen av vårt forskningstema; Relasjonell etikk i teknologi-mediert legepraksis. Forskningstema skal fortrinnsvis studeres kvalitativt.

Kvalifikasjonskrav

Stillingen er tiltenkt søkere med medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon. Søkere med medisinsk utdanning, fortrinnsvis av nyere dato, oppfordres til å søke. Det er nødvendig med god kjennskap til norsk helsevesen.

For ansettelse som stipendiat kreves normalt en femårig mastergrad. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet skal begge hver for seg tilsvare B eller bedre. Kandidater med medisinsk embetseksamen uten bokstavkarakterer tas opp etter særskilt vurdering.

Søkere må ha kvalifikasjoner og/eller interesse for kvalitativ metode. Det er et krav for stillingen at den som ansettes behersker norsk flytende muntlig og skriftlig, på grunn av bruk av kvalitative metoder i prosjektet.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Som søker ber vi deg utarbeide en foreløpig prosjektskisse på inntil 5 sider for et doktorgradsprosjekt innenfor det skisserte området der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk og metodisk tilnærming. Din foreløpige prosjektskisse vil inngå i kompetansevurderingen. Prosjektskissen vil i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige prosjektbeskrivelsen.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram (NyTi) dersom du skal undervise
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, tlf: 51831558, e-post: [email protected].

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • prosjektskisse
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen