Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiat i profesjonelle relasjoner knyttet til medisinsk satsing

Søknadsfrist: 05.12.2019

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i profesjonelle relasjoner knyttet til medisinsk satsning ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling omsorg og etikk. Forskningsprosjektets tittel er: "Omsorgsetikk i teknologi-mediert praksis: selvforståelse og ideal blant leger".

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr bachelorutdanninger i sykepleie og paramedisin, mastergradsutdanninger i helsevitenskap, i jordmorfag, i helsesykepleie, i rus og psykisk helsearbeid, i prehospitale tjenester og i sykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie samt videreutdanning i kreftsykepleie. Videre tilbys forskerutdanning (ph.d.) i helse og medisin og forskerskolen PROFRES - Nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning.


Fakultetet har følgende programområder for forskning: Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker, Helsefremming ved kroniske plager, E-læring, omsorgsteknologi og simulering, Livsfenomener og omsorg, og Samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv. Forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for helse og teknologi er også hjemmehørende ved fakultetet. Det er i dag ca. 150 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og ca.1200 studenter tilknyttet Det helsevitenskapelige fakultet.Avdeling for omsorg og etikk utvikler og formidler tverrfaglig kunnskap om omsorg og etikk. Avdelingen bidrar til å utdanne reflekterte og høyt kvalifiserte profesjonsutøvere, og skal være en arena der aktuelle spørsmål og dilemmaer knyttet til omsorg og etikk utforskes og utfordres. Avdelingen har for tiden 36 ansatte inklusive ph.d.-stipendiater og postdoktorer, med kompetanse som spenner over teoretisk og klinisk fordypning, tverrvitenskapelige, kritiske og innovative tilnærminger til omsorg og etikk, og metodeutvikling.

Det helsevitenskaplige fakultet er tildelt strategiske rekrutteringsstillinger knyttet til medisinsk satsning. Stillingene skal styrke den medisinske satsningen ved universitetet i samarbeid med Stavanger Universitetssjukehus, som del av oppbygningen av et større medisinsk fagmiljø ved UiS.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling, og har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Stipendiaten ansettes for en periode på tre år i 100% forskerstilling, alternativt fire år med 75% forskerutdanning og 25% pliktarbeid, eller i et deltidsforløp med minst 50% forskerutdanning per år.

Ph.d.-prosjektet vil bidra med ny empirisk kunnskap relatert til sentrale spørsmål som står på spill i moderne teknologi-mediert medisinsk praksis. Kandidaten vil få støtte av den tverrfaglige forskningsgruppen ved UiS Profesjonelle relasjoner (http://www.uis.no/professional-relations), som er opptatt av å utvikle ny kunnskap for å forbedre kvaliteten på det relasjonelle arbeidet i velferdsyrker som medisin, sykepleie, undervisning og andre områder innen helse, omsorg og sosialt arbeid. Det helsevitenskapelige fakultet huser også det tverrfakultære forskningsnettverket for helse og teknologi.

I en tid med økt fokus på potensialet som ligger i ny teknologi for å møte samfunnets behov for effektivitet innen helse, medisin, omsorg og velferd, har forskningsgruppen, som del av en større forskningssøknad, identifisert et kunnskapshull som omhandler forholdet mellom omsorgsetikk og teknologi-mediert praksis. Dette etiske kunnskapshullet utgjør en betydelig samfunnsmessig, kulturell og forskningsmessig utfordring, som krever tverrfaglige tilnærminger.

Om prosjektet

Å praktisere medisin, er arbeid som krever mange kunnskaper og ferdigheter, inkludert bruk av teknologi. Et avgjørende aspekt av medisinsk praksis gjelder det relasjonsarbeid som foregår i menneskelige møter mellom leger og pasienter. Relasjonell legepraksis som et ideal og en realitet informeres av legenes selvforståelse, i sin tur formet av personlige livs- og arbeidserfaringer, samt institusjonelle og samfunnsmessige kontekster. Når legenes praksis blir mediert av teknologi, kan det oppstå etiske dilemmaer mellom instrumentalisme og omsorgsfulle relasjoner. Ph.d.-prosjektet vil utforske legers bevissthet om hverdagsetikk i teknologi-mediert medisinsk praksis, og om slik praksis kan komme i konflikt med legenes selvforståelse og idealer. Ph.d.-prosjektet vil utvide kunnskapsgrunnlaget om forholdet mellom legers selvforståelse og deres idealer i lav- og høyteknologisk legepraksis, og reflektere over hvordan disse forståelsene forholder seg til legenes motivasjoner for å ta ny teknologi i bruk, så vel som deres omsorgsetikk. Ph.d.-prosjektet søker å redusere gapet mellom kunnskapsbasert etisk teori og virkelighetsnær praksis blant medisinere ved å generere erfaringsnær og praksisnær kunnskap gjennom etablerte kvalitative metoder: Livshistoriske intervjuer og fokusgruppeintervjuer.

Kvalifikasjonskrav

Stillingen er primært tiltenkt søkere med medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon. Søkere med medisinsk utdanning, fortrinnsvis av nyere dato, oppfordres til å søke. Det er nødvendig med god kjennskap til norsk helsevesen.

For ansettelse som stipendiat kreves normalt en femårig mastergrad. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet skal begge hver for seg tilsvare B eller bedre. Kandidater med medisinsk embetseksamen uten bokstavkarakterer tas opp etter særskilt vurdering.

Søkere må ha kvalifikasjoner og/eller interesse for kvalitativ metode. Det er et krav for stillingen at kandidaten behersker norsk muntlig og skriftlig. Dette på grunn av den narrative forskningsmetoden som skal anvendes.

Vi ber deg om å legge ved 2-4 siders beskrivelse av ditt eget forhold til tema i prosjektet (personlig og profesjonelt) og hvordan din erfaringsbakgrunn og kompetanse vil kunne være til nytte i prosjektet.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram (NyTi) dersom du skal undervise
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 - 624.000 bto pr år
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, tlf: 51831558, e-post: [email protected].

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • beskrivelse av eget forhold til tema i prosjektet (2-4 sider)
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen