Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiat i pedagogikk

Søknadsfrist: 05.04.2020

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som doktorgradsstipendiat i pedagogikk ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for barnehagelærerutdanning. Stillingen er ledig fra 1.08.2020

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Institutt for barnehagelærerutdanning, som er en del av Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, har ansvar for barnehagelærerutdanning (bachelor), mastergradsutdanning i barnehagevitenskap, medansvar for doktorgradsutdanning, samt etter- og videreutdanningsvirksomhet for barnehagelærere. Instituttet har også ansvar for et halvårlig studieprogram for utvekslingsstudenter, Comparative Educational Studies.


Institutt for barnehagelærerutdanning har en sentral rolle i FILIORUM, senter for barnehageforskning. Forskningssenteret ble etablert ved Universitetet i Stavanger i august 2018 og er finansiert av Forskningsrådet med 25 millioner over fem år, med mulighet til forlengelse i ytterligere fem år.

Instituttets visjon er å være nyskapende og innovative på forskning og undervisning innenfor barnehagefeltet. Virksomheten ved instituttet skal preges av kvaliteter og verdier knyttet til barnehagefeltet, som åpenhet og nysgjerrighet, utforskningstrang og læring, lek og kreativitet, relasjoner preget av ansvar og respekt, samt et tydelig samfunnsengasjement. Instituttet skal utdanne kompetente, motiverte og samfunnsengasjerte barnehagelærere. Det er i dag 60 ansatte og cirka 700 studenter tilknyttet instituttet.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med mulighet for utvidelse til fire år med 25% pliktarbeid. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen.

Stillingen er knyttet til et pågående prosjekt Tilhørighet i barnehagen, og stipendiaten vil bli en del av et forskningsfelleskap innenfor FILIORUM, senter for barnehageforskning.

Prosjekt/prosjektskisse

Stillingen vil gi muligheter til analytisk å utforske hvordan leken kan være både en utfordrende og spennende møteplass mellom barn og mellom barn og ansatte i en kulturelt og språklig mangfoldig barnegruppe. Det norske samfunnet har i økende grad fått en befolkning preget av diversitet. Dette krever nytenkning og videreutvikling av det pedagogiske tilbudet i våre utdanningsinstitusjoner. For de fleste barn vil lekemiljøet i barnehagen være deres første møte med et kulturelt og språklig mangfoldig lekefellesskap. De erfaringene barna gjør her, framstår som svært sentrale for deres gryende forståelse for demokrati og likeverd og for deres opplevelse av egen plass og verdi i fellesskapet. Studier fra skandinaviske barnehager viser at majoritetskulturen ofte har en dominerende plass også i barnegrupper preget av mangfold. En slik situasjon kan medføre at mens noen barn opplever at deres kunnskaper, verdier og erfaringer vurderes som interessante og viktige i miljøet, kan andre oppleve at det de bringer med seg til fellesskapet ikke sees eller verdsettes. Dette er en situasjon som også vil kunne få betydning for hvordan barn møter hverandre i lek.

Aktuelle spørsmål som kan videreutvikles og studeres i phd-studien kan være: Hvordan arbeides det med inkludering i lekemiljøet i barnegrupper preget av kulturelt og språklig mangfold? Hvilken rolle spiller lek i inkluderingen av nyankomne barn i gruppen? Hva forteller barn om sine erfaringer og vennskapsrelasjoner fra lek i kulturelt og språklig mangfoldige barnegrupper?

Studien kan belyse problemstillinger innenfor den aktuelle tematikken ved hjelp av ulike teoretiske og disiplinære innganger, i relasjon til ulike policynivå, institusjonelle nivå, så vel som til ulike typer av relasjoner (barn-barn eller barn-ansatte).

Som søker må du utarbeide en foreløpig prosjektskisse for et doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk og metodisk tilnærming. Din foreløpige prosjektskisse vil inngå i kompetansevurderingen. Prosjektskissen vil i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige prosjektbeskrivelsen. Mal for prosjektskisse finner du her.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor fagområdet pedagogikk på barnehagefeltet eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram (NyTi) dersom du skal undervise
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Instituttleder Anne Kristine Runestad, tlf: 51833469, e-post: [email protected], eller til
 • Førsteamanuensis Berit Zachrisen, e-post: berit.zachrisen @uis.no, tlf. 51833493

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Grete Marnburg, tlf: 51833545, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • prosjektskisse
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen