Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiat i miljøhumaniora

Søknadsfrist: 01.09.2019

Institutt for kultur- og språkvitenskap søker etter Stipendiat i miljøhumaniora

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig to stillinger som stipendiat i miljøhumaniora ved Institutt for kultur- og språkvitenskap Stillingene er ledig fra 1.1.2020.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for kultur- og språkvitenskap, som er en del av Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, har ansvar for universitetets nye lektorutdanning for trinn 8-13 og praktisk-pedagogisk utdanning. Instituttet tilbyr også utdanninger innenfor nordisk, engelsk, religion, historie, norsk for internasjonale studenter samt mastergradsutdanninger i historiedidaktikk, lesevitenskap og Literacy Studies. I samarbeid med andre enheter ved fakultetet tilbys doktorgradsutdanning i lesevitenskap/Literacy Studies. Det er i dag 60 ansatte og 1100 studenter tilknyttet instituttet.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Forskningstema for begge stillingene er grønt medborgerskap (environmental citizenship). Stillingene skal utforske hvordan mennesker handler i møtet med miljøutfordringer. Grønt medborgerskap sikter til individers, organisasjoners og sosiale og kulturelle bevegelsers vilkår, rettigheter, privilegier og ansvar for miljøutfordringer. Begrepet omhandler miljøbevisste handlinger, i offentlige eller private kontekster, drevet av en tro på rettferdighet i distribusjonen av miljøgoder og i deltakelsen i bærekraftig politikk. Typisk i diskusjoner om grønt medborgerskap er analyser av sammenhenger (praktiske, sosiale, kulturelle, ideologiske, religiøse/spirituelle, økologiske, epistemologiske) mellom konkrete lokale handlinger og større, mer abstrakte globale miljøproblem.

Stillingene vil være knyttet til The Greenhouse, et miljøhumanistisk forskningsområde ved Universitetet i Stavanger, ledet av professor Dolly Jørgensen og professor Finn Arne Jørgensen. Se http://newnatures.org/greenhouse/ for mer informasjon.

Stipendiatene vil følge NoRSEH, The Norwegian Research School in Environmental Humanities, en nasjonal forskerskole som ledes av Universitetet i Stavanger.

Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved Universitetet i Stavanger. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet ved fakultetet og universitetet. I tillegg oppfordrer vi til gjennomføring av et utenlandsopphold i løpet av ansettelsesperioden tilknyttet et anerkjent og faglig relevant forskningsmiljø.

Prosjektskisse

Som søker må du utarbeide en foreløpig prosjektskisse (3-5 sider) for et doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet miljøhumaniora som omhandler grønt medborgerskap. Prosjektskissen skal gjøre rede for tematikk, problemstilling, relevans, og teoretisk og metodisk tilnærming. Vi oppfordrer kandidater til å utforme intellektuelt spennende, nyskapende og gjennomførbare prosjektskisser som utforsker og utfordrer begrepet grønt medborgerskap på en konkret og tydelig måte. Din foreløpige prosjektskisse vil inngå i kompetansevurderingen. Prosjektskissen vil i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige prosjektbeskrivelsen. Mal for prosjektskisse finner du her - den foreløpige skissen bør ta utgangspunkt i denne malen.

Kandidatene bør identifisere hvilken av de følgende veilederne de ønsker som hovedveileder, basert på sin prosjektide, samt hvorfor de ønsker den veilederen. Kontakt gjerne veilederen for en diskusjon om mulige tema.

 • Ulrich Dettweiler, førsteamanuensis i pedagogikk. Forsker empirisk innenfor pedagogisk-psykologisk miljøforskning og naturfagdidaktikk, og i metodeforskning.
 • Benedikt Jager, førsteamanuensis i nordisk litteratur. Interessert i økologiske perspektiv i tema som litterære framstillinger av mat/måltider og reiselitteratur.
 • Dolly Jørgensen, professor i historie. Kan veilede historiske prosjekter om dyrebeskyttelse, idehistoriske prosjekt om medborgerskap og tilhørighet for dyr, samt museer som arenaer for grønt medborgerskap.
 • Finn Arne Jørgensen, professor i miljøhistorie. Kan veilede historiske prosjekter om tema som forbrukere som grønne medborgere, citizen science som arena for grønt medborgerskap, og hvordan teknologiske endringer påvirker ideer om grønt medborgerskap og måter å forholde seg til naturen på.
 • Anne Kalvig, professor i religionsvitenskap. Kan veilede prosjekter om religion og spiritualitet som faktor i menneskers handlingsvalg knyttet til spørsmål om miljø og klima og hvordan sted/plass, landskap, natur, nasjon og religionshistorie brukes i religiøst entreprenørskap og i nyere religionsdannelser, analysert innenfor rammene av klimabevissthet og grønt medborgerskap.
 • Eric Rasmussen, førsteamanuensis i engelsk litteratur. Kan veilede prosjekter om økologiske estetikker, ideologier og teknikker i det 20. og 21. århundrets litteratur, spesielt i en medieøkologisk eller økokritisk ramme.

For mer informasjon om veilederne, se deres nettsider på uis.no

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor innenfor historie, nordisk litteratur, engelsk litteratur, religionsvitenskap eller pedagogikk, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter. Avslutter du utdanningen din høsten 2019 er du også velkommen til å søke.

Søkere med utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F bes legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Videre legges det vekt på at du:

 • er interessert i å jobbe tverrfaglig
 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Camelia Danei, tlf: 51833149, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • prosjektskisse
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • kopi av masteroppgave eller tilsvarende
 • ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen