Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiat i mellomengelsk

Søknadsfrist: 15.04.2020

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i mellomengelsk ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for kultur- og språkvitenskap. Stillingen er ledig fra 1. august 2020.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora er regionens viktigste institusjon for utdanning av lærere til barnehage, grunnskole, videregående skole, høyskole og universitet. Fakultetet tilbyr også grunnutdanning innenfor idrett, språk, religion, historie, samt åtte masterprogrammer og to doktorgradsutdanninger. Fakultetet har tre nasjonale sentre: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret), Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) og Kunnskapssenter for utdanning (KSU), samt Filiorum – Senter for barnehageforskning. Fakultetet samarbeider med Utdanningsdirektoratet, kommuner og fylke om etter- og videreutdanning. Totalt har fakultetet om lag 3.000 studenter og 320 ansatte fordelt på Institutt for barnehagelærerutdanning, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Institutt for kultur- og språkvitenskap, Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret og Kunnskapssenter for utdanning.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Prosjektet skal ha en tilknytning til arbeidet rundt tekstkorpuset Corpus of Middle English Local Documents (MELD), og bør ha en sosiolingvistisk eller pragmatisk tilnærming.

Mulige forskningsretninger kan være å studere tekstsamfunn og nettverk, teksttyper, bruk av skrift og tekst, skrivesystem og samspillet mellom lyd og skrift.

Prosjektet vil være del av et langsiktig forskningsprogram ved Universitetet i Stavanger, The Middle English Scribal Texts programme (MEST). Mer informasjon finnes på http://www.uis.no/mest

Prosjektskisse

Søkere må utarbeide en foreløpig prosjektskisse på 5-7 sider. Skissen trenger ikke å gi en detaljert plan for prosjektet, men bør tydelig belyse søkerens interesser med hensyn til forskningsspørsmål og retninger, samt deres kompetanse for arbeidet. Den bør også vise søkerens kunnskap om forskningsområdet, herunder teoretiske og metodiske tilnærminger. Prosjektskissen vil inngå i kompetansevurderingen. I løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden vil prosjektskissen bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige prosjektbeskrivelsen.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor et relevant fag, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Du må ha gode grunnleggende kunnskaper om engelsk språkhistorie, herunder mellomengelsk, og det er ønskelig med erfaring i å lese håndskrevne tekster fra middelalder eller tidlig moderne periode. Andre meritterende områder er: historisk dialektforskning og sosiolingvistikk, håndskriftstudier, paleografi, latin, arbeid med tekstkorpus, historiske literacy-studier og pragmatikk.

Karakteren på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre. Avslutter du utdanningen din våren 2020 er du velkommen til å søke, men søkere som allerede har fullført masterstudiet prioriteres.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg dokumentere hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • forskningsutdanning i et aktivt og internasjonalt miljø
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Camelia Danaei, tlf: +47 518 33 149, e-post: [email protected].

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • prosjektskisse
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen