Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiat i materialteknologi

Søknadsfrist: 05.04.2020

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i materialteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi. Stillingen er ledig fra 01.08.2020.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor offshoreteknologi, marin- og undervannsteknologi, industriell teknologi og driftsledelse, bygg- og konstruksjonsteknikk, maskinteknikk og materialteknologi. Det tilbys studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Instituttet har en høy internasjonal profil med ansatte og studenter fra hele verden. Det er i dag 60 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 660 studenter ved instituttet.

Stillingen er knyttet til forsking på 3D-printede metalliske materialer til bruk til implantater i medisinsk/odontologisk behandling. Forskningsaktiviteten vil i hovedsak være knyttet til mikrostrukturundersøkelser i kombinasjon med testing av utmatting og korrosjonsegenskaper. Prosjektet er et samarbeidprosjekt mellom UiS, Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer (NIOM) og Indian Institute of Technology Madras (IITM) og Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials (ARCI). Den som ansettes vil jobbe tett sammen med en stipendiat tilhørende IITM i India.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Stillingen er eksternt finansiert med midler fra Norges forskningsråd.

Om prosjektet:

3D-printing av metall er en teknologi under stadig utvikling som åpner for muligheten til «print-on-demand» av implantater og proteser. Alvorlige ulykker eller sykdommer kan føre til skader i kjeve og munnhule som krever rekonstruktiv kirurgi og bruk av implantater. Når behovet inntreffer, kan det være helsemessig gunstig å raskt kunne skaffe tilveie slike spesialtilpassede implantater. Dette kan gjøres ved å benytte de muligheter som finnes innen metallprinting, forutsatt at materialet til implantatet har de egenskapene som kreves.

MetAMet prosjektet er et konsortium bestående av UiS og NIOM i Norge, og IITM og ARCI i India som skal forske på 3D-printing av metalliske materialer som kan erstatte tradisjonell støpte og freste implantater.

I MetAMet skal vi forske på sammenhengen mellom prosessparametere og egenskapene til CoCrFe-legeringer, som er en mulig fremtidig legering å printe implantatene i. Mikrostruktur er bestemmende for kvaliteten og egenskapene til metalliske materialer. I prosjektet skal vi systematisk variere printerparameterne og den kjemiske sammensetningen til metallet for å finne de beste kombinasjon med hensyn til implantatets mekaniske- og korrosjonsegenskaper. Fremgangsmåten i prosjektet blir å sammenlikne mekaniske egenskaper og avbilde mikrostrukturen ned til nano-nivå. Basert på opparbeidet innsikt i relasjoner mellom mikrostruktur og egenskaper i de prøver vi har printet med ulike variable er målet å finne den beste kombinasjon i CoCrFe-legeringer mhp kjemisk sammensetning og printeparametere.

Hvis tradisjonelle produksjonsprosesser og materialer i implantater og proteser kan erstattes med 3D-printede produkter, har dette minst følgende positive ringvirkninger: 1) Økonomisk/miljømessig: Reduksjon av materialbruk: Lavere kostnader og energiforbruk. 2) Øke tilgangen til denne type inngrep for de ressurssvakere delene av befolkningen, og 3) Etisk: Reduksjon i bruk av kobolt, store etiske problemer knyttet til produksjon av metallet.

Forskningsprosjektet vil også gi stor synergieffekt for bruk av 3D-printa komponenter innen andre forretningsområder. 3D-printing er en teknologi som gir mulighet for å produsere deler raskt når behovet er der, dermed redusere kostnader ved å innskrenke lagerplass og redusere behovet for reservedeler.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor materialteknologi, eventuelt fysikk eller kjemi, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter. Avslutter du utdanningen din våren 2020 er du også velkommen til å søke.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Det er ønskelig at du har praktisk erfaring innen elektronmikroskopi og mikrostrukturanalyser. Det er også en fordel om du har god kjennskap til 3D-printing teknologi. Søkere med erfaring fra metalliske materialer vil bli foretrukket.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf: 51831419, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen