Stilling:

Stipendiat i “Materialer til brønnintegritet”

Søknadsfrist 4. januar 2019

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for energi- og petroleumsteknologi, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor boreteknologi, naturgassteknologi, petroleumsteknologi, og energiteknologi. Det tilbys studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I nært samarbeid med NORCE og oljeindustrien har instituttet etablert samarbeid om forskning. Instituttet satser stort på internasjonalisering med bl.a utvikling av engelskspråklige studier og stor mobilitet blant vitenskapelig ansatte og studenter. Det er ca 40 ansatte tilknyttet instituttet, inkludert stipendiater og postdoktorer.

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i “Materialer til brønnintegritet” ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energi- og petroleumsteknologi.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% pliktarbeid. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen. Stillingen er ledig fra 1. februar 2019.

Forskningstemaet hører til fagområdet bore- og brønnteknologi, med fokus på utvikling av tekniske sikkerhetsbarrierer i brønnkonstruksjonsfasen

Søkere må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad fortrinnsvis innenfor petroleumsteknologi og av nyere dato, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.

Den som ansettes bør fortrinnsvis ha erfaring med boring, brønnvæasker og brønnintegritet. I tillegg bør erfaring fra laboratoriearbeid kunne dokumenteres.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, samt vedkommendes personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen. Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ. Stipendiaten må ha gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Stipendiaten lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 449 400 bto pr år. Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.

Prosjektbeskrivelse og nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf 51831419, epost [email protected].

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Søknaden registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registreres i skjemaet. Vitnemål, attester, publikasjonsliste og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. Dokumentasjonen må foreligger på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting.

Project description:

Drilling and well fluids typically represent the primary barrier for well integrity during well construction.Portland cement is the prime material used for zonal isolation and permanent Plug and Abandonment (P&A) of wells. Although Portland cement has advantages as barrier material, it also has drawbacks, including but not limited to occasional high permeability, chemical shrinkage, low flexibility, and long-term durability challenges at downhole conditions. These challenges motivated engineers and researchers to search for alternative barrier materials. Such materials are included, but not limited to thermosetting resins, unconsolidated sand slurries, expansive cements, geopolymers, bismuth alloy-based and thermite-based materials. To understand the potential utilization of such alternatives, some fundamental studies should be carried out in micro and macro scale.

This research project can be considering expansive cement, oil-based resin, unconsolidated sand slurry and geopolymers as candidate materials for further study, or a combination of such materials. Generally speaking, there are some functional requirements to be verified when considering the alternative barrier materials: placeability, positioning, sealing, repairability, verification and durability. To address the functional requirements, it is necessary to address the following research questions raised by the industry, academia and authorities.

Research Questions:

  • SWOT (strength, weakness, opportunity, threat) analysis of the candidate barrier materials.
  • Understanding the impact of casing type on sealability (Casing – Material bonding).
  • Understanding the impact of sealing material on Shear Bond Strength (SBS).
  • Understanding the impact of sealing material on Hydraulic Integrity (Hydraulic Bond Strength).
  • Understanding the effect of metal wettability on sealability
  • Understanding the effect of metal wettability on SBS
  • Quantify sealability; for example, by use of CT scan
  • Developing a barrier material database

Søk på stillingen / Apply for position