Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiat i matematikkdidaktikk

Søknadsfrist: 30.11.2019

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i matematikkdidaktikk ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora , Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk. Stillingen er ledig fra 1.4.2020.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, som er en del av Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, tilbyr grunnskolelærerutdanninger samt master- og doktorgradsutdanning i utdanningsvitenskap.

Utdanningsvitenskap er et faglig satsingsområde ved universitetet, og vi er beredt til å ta et større nasjonalt ansvar for å utdanne nasjonens og regionens tiltrengte arbeidskraft innenfor området. Det er i dag 75 ansatte og 840 studenter tilknyttet instituttet.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Stillingen som stipendiat i matematikkdidaktikk er knyttet til undervisningskunnskap i matematikk. Den som ansettes vil ha sitt arbeidssted ved instituttets matematikkseksjon.

Prosjektskisse

Som søker må du utarbeide en foreløpig prosjektskisse for et doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk og metodisk tilnærming. Din foreløpige prosjektskisse vil inngå i kompetansevurderingen. Prosjektskissen vil i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige prosjektbeskrivelsen. Mal for prosjektskisse finner du her.

Forskning på matematikkundervisning hadde fram til 1980-årene lite fokus på den rollen faginnholdet hadde i selve undervisningsarbeidet. De siste tiårene har forskningen dreid fra å studere ulike aspekter ved den matematiske kunnskapen lærere har eller bruker i undervisningen til hvilke faglige krav undervisningsarbeidet stiller og hvordan lærere kan forberedes til å utføre det krevende undervisningsarbeidet i matematikk. Faggruppen i matematikkdidaktikk ved instituttet har i flere år bidratt i denne forskningen – blant annet i samarbeid med et ledende forskningsmiljø ved Universitetet i Michigan.

Basert på den tidligere forskningen på dette området, er det innenfor denne stipendiatstillingen aktuelt å rette seg inn mot et av følgende forskningsfokus:

• Studere de matematiske utfordringene og kravene i undervisningsarbeidet

• Studere utvikling av undervisningskunnskap i matematikk gjennom å øve på praksis

Det første forskningsfokuset retter særlig oppmerksomheten mot matematikkundervisningen i grunnskolen, mens det andre forskningsfokuset er særlig rettet mot grunnskolelærerutdanning.

Søkere må legge ved en prosjektskisse på inntil 5 sider. I skissen skal søkeren presentere en problemstilling som synliggjør hvilket fokus studien har og hvordan prosjektet kan bidra til fagfeltet. Skissen skal også synliggjøre hvordan det planlagte prosjektet er knyttet til tidligere studier på feltet, og den skal redegjøre for forskningsdesign og aktuelle forskningsmetoder, samt en framdriftsplan for prosjektet. Skissen vil bli vurdert med hensyn til vitenskapelig potensial og gjennomføringsmuligheter.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor matematikkdidaktikk eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter. Avslutter du utdanningen din høsten 2019 er du også velkommen til å søke.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskale enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

I vurderingen blir det lagt vekt på eventuelle tidligere forsknings- eller utviklingsarbeider og relevant praksis. Det er en fordel at den som ansettes har erfaring fra undervisning på grunnskolenivå.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram (NyTi) dersom du skal undervise
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Grete Marnburg, tlf: 51833545, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • prosjektskisse
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen