Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiat i matematikkdidaktikk

Søknadsfrist: 01.11.2019

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk søker etter Stipendiat i matematikkdidaktikk

Om stillingen

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, som er en del av Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, tilbyr grunnskolelærerutdanninger samt master- og doktorgradsutdanning i utdanningsvitenskap. Utdanningsvitenskap er et faglig satsingsområde ved universitetet, og vi er beredt til å ta et større nasjonalt ansvar for å utdanne nasjonens og regionens tiltrengte arbeidskraft innenfor området. Det er i dag 75 ansatte og 840 studenter tilknyttet instituttet.

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i matematikkdidaktikk ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk. Stillingen er ledig fra 1. januar 2020.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning eller fire år med forskerutdanning og 25% arbeidsplikt. Dette blir avklart i rekrutteringsprosessen.

Stillingen som doktorgradsstipendiat i matematikkdidaktikk er knyttet til prosjektet «Utviklende opplæring i matematikk på barnetrinnet». Den som ansettes vil ha sitt arbeidssted ved instituttets matematikkseksjon.

Forskningsprosjekt og prosjektskisse

Som søker må du utarbeide en foreløpig prosjektskisse for et doktorgradsprosjekt innenfor fagområdet der det gjøres rede for problemstilling, relevans, teoretisk og metodisk tilnærming. Din foreløpige prosjektskisse vil inngå i kompetansevurderingen. Prosjektskissen vil i løpet av de tre første månedene av ansettelsesperioden bli videreutviklet i samarbeid med veilederne og utformet til den endelige prosjektbeskrivelsen. Mal for prosjektskisse finner du her.

Med utviklende opplæring i matematikk menes en opplæring som baserer seg på Lev Vygotskys syn på opplæring. Psykologen Leonid Zankov, student og senere kollega av Vygotsky, var den første til å teste ut Vygotskys ideer gjennom omfattende eksperimentell forskning i russiske barneskoler. Sammen med sine studenter utarbeidet han en systematisk modell (Developmental education), som inkluderer lærebøker i alle fag og en struktur for lærerens forberedelse. Modellen har som mål å tilrettelegge for en optimal, generell utvikling av barnet, dvs. først og fremst utvikling av barnets kognitive, emosjonelle, moralske og estetiske kvaliteter, men også av dets faglige motivasjon.

Prosjektet med «utviklende matematikk» kom i stand etter et prøveprosjekt ved Smeaheia skole i Sandnes kommune som gikk ut på å tilrettelegge og implementere Zankovs modell i matematikk fra 1. til 4. trinn. Skolen fikk meget gode resultater, noe som skapte interesse og nysgjerrighet hos foreldre, lærere, skoleledelse og politikere. Prosjektet har blitt utvidet til flere skoler i Rogaland og over hele Norge – over 75 skoler bruker modellen per i dag.

Som en del av prosjektet har de russiske lærebøkene og heftene i utviklende matematikk for de 4 første trinnene blitt oversatt og tilrettelagt for norske forhold. Det er også skrevet egne norske lærerveiledninger. Etter at norske læreverk er blitt tilgjengelig, har stadig flere skoler tatt Zankovs metode i bruk. – per i dag er det flere enn 75 skoler som bruker modellen. Arbeidet har blitt videreført, og det har blitt utviklet egne læreverk for trinnene 5 til 7. Læreverkene for 5. trinn og 6. trinn er tilgjengelig, læreverket for 6. trinn vil bli utgitt sommeren 2019, og læreverket for 7. trinn er under arbeid og vil bli utgitt sommeren 2020.

Basert på det pågående prosjektet, er det aktuelt å studere og vurdere hvordan modellen møter de forventninger samfunnet har til matematikkopplæring i barneskolen.

Aktuelle forskningsfokus kan være å:

 • studere elevers læringsutbytte i matematikk
 • systematisk undersøke effekten av denne undervisningsmodellen i en norsk kontekst
 • studere dybdelæring
 • studere begrepsdannelse og hvordan begrepstenkning og oppgavene stimulerer barns evner til intuisjon, konsentrasjon, kritisk tenkning, kreativitet, å ta avgjørelser og å nærme seg problemer på en logisk måte, å kunne analysere og lage forbindelser og forstå hvordan ting fungerer og henger sammen, å kunne tenke uten selvmotsigelse og bruke kunnskap effektivt

Det kan også være aktuelt å belyse hvordan deltakende lærere vurderer prosjektets relevans, hvordan prosjektet blir implementert i skolens videre arbeid, hvordan foreldre forholder seg til prosjektet. I tillegg vil det være av interesse å sammenligne læringsutbytte, motivasjon, holdning til matematikk, osv. hos forsøkselever med elever utsatt for «tradisjonell» undervisning. For eksempel i hvilken grad blir grunnleggende matematikkferdigheter bedre utviklet hos elever som får matematikkopplæring etter L. Zankovs modell i Norge enn hos elever som får «tradisjonell» matematikkopplæring i Norge? Hva kan være grunnene til dette?

Søkere må legge ved en prosjektskisse på inntil 5 sider. I skissen skal søkeren diskutere forskningsspørsmål, peke på relevant teori og aktuelle forskningsmetoder og foreslå en framdriftsplan for prosjektet. Skissen vil bli vurdert med hensyn til vitenskapelig potensial og gjennomføringsmuligheter.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor matematikkdidaktikk eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter. Avslutter du utdanningen din våren 2019 er du også velkommen til å søke.

Søkere med utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F bes legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig og beherske norsk eller et annet skandinavisk språk både muntlig og skriftlig.

I vurderingen blir det lagt vekt på eventuelle tidligere utviklingsarbeider, publiserte arbeid og på relevant praksis. Det er en fordel at den som ansettes har erfaring fra undervisning på grunnskolenivå.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS, NyTi (ved ansettelse ut over 3 år)
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Grete Marnburg, tlf: 50833545, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • prosjektskisse
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen