Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiat i konstruksjonsteknikk - Vindmålinger med lidarteknologi for brobygging

Søknadsfrist: 15.11.2019

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i konstruksjonsteknikk - Vindmålinger med lidarteknologi for brobygging. Stillingen er tilknyttet Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi. Stillingen er ledig fra mars 2020.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.

Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor offshoreteknologi, marin- og undervannsteknologi, industriell teknologi og driftsledelse, bygg- og konstruksjonsteknikk, maskinteknikk og materialteknologi. Det tilbys studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Instituttet har en høy internasjonal profil med ansatte og studenter fra hele verden. Det er i dag 60 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 660 studenter ved instituttet.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Stillingen inngår i det EU-finansierte Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (MSCA-ITN) prosjektet, med tittelen “LIKE– LIdar Knowledge Europe” og prosjektnummeret 858358. LIKE-prosjektet omfatter femten stipendiatstillinger fordelt på ti partnere i fem europeiske land. Denne utlysningen er også tilgjengelig på prosjektets webside, https://www.msca-like.eu, som Early Stage Researcher (ESR) 13.

LIdar Knowledge Europe (LIKE) fremmer utdanning og opplæring av unge forskere innen den nye laserbaserte teknologien for vindmålinger og dens anvendelser i ulike fagfelt og industri. Doppler lidarer for fjernmålinger av vind i atmosfæren er blitt betydelig billigere i løpet av det siste tiåret, samtidig som målingenes pålitelighet har økt. Europeiske universiteter og selskaper som betjener den voksende vindkraftindustrien har hovedsakelig drevet denne utviklingen, som har åpnet muligheter for nye anvendelser av instrumentene innen flere fagområder.

Den ledige stipendiatstillingen fokuserer på anvendelser av lidarteknologien for vindmålinger for planlegging og design av lange broer. Dette innebærer karakterisering av atmosfærisk turbulens langs broer som spenner flere kilometer i komplekst terreng, samt utarbeidelse av vindlastkarakteristikker for brodesign. Målet er å bidra til utvikling av ny lidarteknologi for vindtekniske anvendelser innenfor broprosjektering. Dette omfatter også bruk av lidarer til kartlegging av lokale vindforhold rundt eksisterende broer, for å validere numeriske modeller for vind-indusert brorespons. Nøyaktig modellering av vindlaster på lange fjordkryssinger er viktig både for å oppnå tilstrekkelig konstruksjonssikkerhet og for å begrense kostnadene.

Studenten vil få forskeropplæring i et internasjonalt miljø, gjennom direkte involvering med ledende europeiske forskningsmiljøer som driver utviklingen av lidarteknologien og dens anvendelser.

Det er planlagt å knytte doktorgradstudiet til relevante pågående og planlagte målekampanjer.

Prosjektet vil særlig fokusere på:

 • Usikkerhet i turbulensegenskapene avledet fra måledata fra langrekkevide lidarer og implikasjoner av denne usikkerheten for brodesign.
 • Muligheter med bruk av kortrekkevidde lidarer og WindScanner systemer for å studere ‘småskala’ turbulens rundt konstruksjoner, som for eksempel brobjelke, brokabler og brotårn i full skala.
 • Bruk av lidarer til undersøkelser av aeroelastisk respons av bromodeller i en vindtunnel.
 • Arbeid med standardisering av lidar-basert kartlegging av lokale vindforhold, for å styrke grunnlag for broprosjekteringen.

Stipendiaten vil ha sin hovedarbeidsplass ved Universitetet i Stavanger. Tett samarbeid og utveksling mellom prosjektpartnere og andre stipendiater tilknyttet prosjektet er sentrale elementer i Marie Skłodowska-Curie-programmet. Stillingen inkluderer utstasjoneringsperioder hos partnere i prosjektet, for å få tilgang til data, modeller og annen nødvendig informasjon for utvikling av analyseverktøy og valideringsformål.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor konstruksjonsteknikk (bygg eller maskin) eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Av særlig betydning for stillingen er kunnskap innenfor:

 • konstruksjonsdynamikk og fluidmekanikk
 • stokastiske prosesser og relaterte signalbehandlingsteknikker
 • numerisk modellering av konstruksjoner

Det er en fordel å ha kjennskap til:

 • atmosfærisk turbulens og relaterte vindlaster
 • teknikker for måling av turbulens, vindlast og konstruksjonsrespons, både i fullskala og modellskala
 • prosjektering av lange broer
 • beregningsverktøy slik som Matlab, numeriske strømningssimuleringer (CFD) og relevant elementmetodebasert verktøy (FEM).

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskale enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram (NyTi) dersom du skal undervise
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra avtalte utenlandsopphold i anerkjente relevante forskningsmiljøer. Ettersom MSCA-ITN programmet har som mål å fremme mobilitet over landegrensene, er en betingelsene for å søke at kandidaten ikke må ha bodd eller utført hovedaktivitet (arbeid, studier osv.) i Norge i mer enn 12 måneder av de 3 årene før ansettelsesdatoen. Korte opphold, for eksempel høytider, tas ikke med i beregningen. Videre må kandidatene være i de første fire årene av forskerkarrieren og ikke ha doktorgrad.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf: 51831419, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen