Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiat i fluiddynamikk

Søknadsfrist: 19.09.2019

Institutt for energi- og petroleumsteknologi søker etter Stipendiat i fluiddynamikk

Om stillingen

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for energi- og petroleumsteknologi, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapeligefakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor boreteknologi, naturgassteknologi, petroleumsteknologi, og energiteknologi. Det tilbys studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I nært samarbeid med NORCE og oljeindustrien har instituttet etablert samarbeid om forskning. Instituttet satser stort på internasjonalisering med bl.a utvikling av engelskspråklige studier og stor mobilitet blant vitenskapelig ansatte og studenter. Det er ca 40 ansatte tilknyttet instituttet, inkludert stipendiater og postdoktorer.

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat innenfor fluiddynamikk ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energi- og petroleumsteknologi. Stillingen vil innebære eksperimentell analyse og modellering av væskefortrengning i eksentriske ringrom. Stillingen er ledig fra 1. desember 2019.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Stillingen er en del av forskningsprosjektet Steady displacements for conventional and reverse circulation primary cementing som finansieres av Forskningsrådets Petromaks2-program (bevilgningsnr. 294815). Forskningsprosjektet har som mål å utvikle en bedre forståelse av væskefortrengning i eksentriske ringrom ved hjelp av eksperimenter og numerisk modellering. Prosjektet er et felles forskningsinitiativ mellom NORCE (Norwegian Research Centre), Universitetet i Stavanger og University of British Columbia, Vancouver, Canada. Arbeidsstedet for ph.d.-kandidaten vil være ved Universitetet i Stavanger. Det er planlagt og vil tilrettelegges for et lengre utvekslingsopphold på inntil et semester ved University of British Columbia som del av ph.d.-prosjektet.

Studiet av væskefortrengning i eksentriske ringrom er hovedsakelig motivert av primærsementering av brønner for geotermisk energiutvinning, petroleumsproduksjon eller karbonfangst. Prosessen foregår ved at den opprinnelige brønnvæsken som befinner seg mellom to foringsrør, eller mellom foringsrør og formasjon, skal fortrenges og erstattes av sement. Fortrengningsprosessen er styrt av blant annet injeksjonshastighet, tetthets- og viskositetsforskjell mellom brønnvæskene, samt geometri. Primærsementering er en spesielt kritisk brønnkonstruksjonsoperasjon da kvaliteten på den herdete sementen er avgjørende for å hindre lekkasjer langs brønnen og til ytre miljø. Ved å styrke forståelsen for hvordan de ulike fysiske kreftene påvirker fortrengningsprosessen vil man kunne optimalisere fremtidige sementeringsoperasjoner og bidra til økt kvalitet på brønnbarrierer og dermed bedre sikkerhet.

Prosjektet har til hensikt å studere konvensjonelle og revers fortrengningsprosesser i eksentriske ringrom eksperimentelt, teoretisk og numerisk gjennom et forskningssamarbeid mellom universitetet, NORCE og et anerkjent og verdensledende miljø innen modellering og analyse av væskefortrengning. I prosjektet vil både konvensjonell og revers sirkulering studeres; hovedforskjellen mellom de to sirkuleringsmetodene er plasseringen av den tyngre fortrengende væsken (henholdsvis under eller over) i forhold til den fortrengte væsken. Sistnevnte metode har blitt anvendt i flere geotermiske brønner. Ph.d.-posisjonen er primært knyttet opp mot eksperimentelle studier av væskefortrengning men kan også inneholde teoretisk og numerisk analyse av prosessen, avhengig av kandidatens bakgrunn og interesse. De eksperimentelle resultatene fra arbeidet vil være essensielle for videre teoretiske og numeriske analyser som skal utføres av NORCE og University of British Columbia.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor fysikk, anvendt matematikk, beregningsvitenskap, eller annen relevant naturvitenskapelig eller teknisk disiplin eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter.

Søkere med utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F bes legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Den som ansettes bør ha kunnskap og/eller erfaring innenfor ett eller flere av følgende tema:

 • fysikk
 • matematikk
 • fluiddynamikk; eksperimentelt og/eller numerisk
 • instrumentering

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf: +47 51831419, e-post: [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen