Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiat i energisystemskiftet

Søknadsfrist: 12.12.2019

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som stipendiat i energisystemskiftet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energi- og petroleumsteknologi. Stillingen er en del av Marie Skłodowska-Curie programmet ENSYSTRA.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for energi- og petroleumsteknologi, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapeligefakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor boreteknologi, naturgassteknologi, petroleumsteknologi og energiteknologi. Det tilbys studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I nært samarbeid med NORCE og oljeindustrien har instituttet etablert samarbeid om forskning. Instituttet satser stort på internasjonalisering med bl.a utvikling av engelskspråklige studier og stor mobilitet blant vitenskapelig ansatte og studenter. Det er ca 40 ansatte tilknyttet instituttet, inkludert stipendiater og postdoktorer.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi unge forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Stillingen inngår i prosjektet «Development of a Real-time Optimization Solution for Dispatchable Energy Supply Units“, se www.ensystra.eu for mer informasjon om prosjektet. Stillingen er finansiert gjennom dette prosjektet.

Hovedformålet med prosjektet er å undersøke hvordan kunstig intelligens kan anvendes til modellering og analyse av energisystemer. Slike systemer inkluderer fluktuerende fornybare energikilder, energilagringssystemer og energikilder som leverer kraft ved behov. Et analyseverktøy skal utvikles ved å bruke reelle eller simulerte data fra energikildene nevnt ovenfor, kombinert med andre inputvariabler som operasjonelle betingelser, kraftforbruksmønster, kostnader og markedspriser. Verktøyet som utvikles skal brukes til å utføre tekno-økonomiske analyser av energisystemer i den hensikt å kunne styre dem best mulig. En spesifikk case studie vil bli utført på et såkalt mikrogrid for å evaluere nytten av verktøyet før man skalerer det opp til større systemer. Prosjektets ambisjon er å lage et generisk verktøy for optimal styring av energisystemer ved hjelp av kunstig intelligens.

Forskningsarbeidet vil fokusere på:

 • identifikasjon av kunstig intelligens-teknologier og evaluering av nytten mot modellering av energisystemer
 • identifikasjon og bruk av programvareverktøy der kildekoden er allment tilgjengelig
 • modellering av den spesifikke casen og testing og validering før man skalerer opp til større systemer
 • innsamling og bruk av eksperimentelle og simulerte data i samarbeid med de internasjonale partnerne i prosjektet og bruk av disse for å vurdere godheten av verktøyet
 • sanntids tekno-økonomisk analyse av integrerte energisystemer

Nært samarbeid og utveksling med prosjektpartnere og andre doktorgradsstudenter som er involvert i prosjektet er sentrale elementer i Marie Skłodowska-Curie-programmet. En obligatorisk utveksling vurderes i prosjektet, og den som ansettes vil tilbringe tid på prosjektpartners anlegg for å få tilgang til / utveksle data, modeller og annen nødvendig informasjon for utviklings- og valideringsformål.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) som maskiningeniør eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato. Du må ha erfaring i å bruke verktøy og metoder som brukes til å modellere energisystemer. Dokumentert erfaring med fysikkbasert modellering, kunstig intelligens, optimalisering og kjennskap til programmeringsspråk som Python er en fordel.

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen. Har du ikke en slik skala må du legge ved en offisielt godkjent beskrivelse av karaktersystemet på engelsk og en skala (enten i form av poeng eller bokstaver) som gjør det mulig å konvertere dette til et prosenttall.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Du må være klar over følgende kriterier:Unge forskere er definert som de som ved ansettelsestidspunktet er i sine fire første år (fulltidsengasjement) av sin forskningskarriere. Marie Curie Innovative Networks er et mobilitetsprogram. Det er et krav at forskere i dette programmet har opphold i flere land i ansettelsesperioden. Ved tidspunktet kandidaten ansettes av vertsinstitusjonen, i dette tilfellet UiS, så må kandidaten ha oppholdt seg mindre enn 12 måneder i Norge før ansettelsestidspunktet. Kortere opphold som ferier telles ikke i denne sammenhengen.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet i stillingen
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Stillingen er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A. Treen, tlf: 51831419, e-post [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen