Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiat i biomedisin knyttet til medisinsk satsning

Søknadsfrist: 17.11.2019

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig inntil 2 stillinger som stipendiat i biomedisin, nærmere bestemt i biomarkøroppdagelse eller bildediagnostikk/maskinlæring, ved Det helsevitenskapelige fakultet i nært samarbeid med Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente. Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr bachelorutdanninger i sykepleie og paramedisin, mastergradsutdanninger i helsevitenskap, i helsesykepleie, i jordmorfag, i rus og psykisk helsearbeid, i prehospitale tjenester og i sykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie, samt videreutdanning i kreftsykepleie.


Videre tilbys forskerutdanning (PhD) i helse og medisin og forskerskolen PROFRES - Nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning. Fakultetet har følgende programområder for forskning: Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker, Helsefremming ved kroniske plager, E-læring, omsorgsteknologi og Simulering, Livsfenomener og omsorg, og Samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv. Forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for helse og teknologi er også hjemmehørende ved fakultetet. Det er i dag ca. 150 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og ca.1200 studenter tilknyttet Det helsevitenskapelige fakultet.

Det helsevitenskaplige fakultet og Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er tildelt strategiske rekrutteringsstillinger knyttet til medisinsk satsning. Stillingene skal styrke den medisinske satsningen ved universitetet i samarbeid med Stavanger Universitetssjukehus, som del av oppbygningen av et større medisinsk fagmiljø ved UiS.

Stillingene er del av et nært samarbeid med Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi og Institutt for data- og elektroteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet samt Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser, Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling og nylig etablerte Stavanger Medical Imaging Laboratory ved Stavanger universitetssjukehus. Det helsevitenskapelige fakultet huser også det tverrfakultære forskningsnettverket for helse og teknologi.

Dette er utdanningsstillinger som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingene har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiatene ansettes for en periode på tre år uten pliktarbeid eller for fire år med 25% pliktarbeid, alternativt i en deltidsstilling med minimum 50% forskerutdanning. Dette vil bli avklart i rekrutteringsprosessen.

Om prosjektet

Stillingene er begge deler av prosjektet «GCase-Responders Across Neurodegenerative Diseases» (GRAND-prosjektet). GRAND er et multidisiplinært prosjekt med mål om å utvikle presisjonsmedisin for Parkinsons sykdom (PS) og Demens med Lewy-legemer (DLB).

En av tre nordmenn vil i løpet av livet rammes av sykdommer og tilstander som påvirker hjernehelsen midlertidig eller kronisk. PS og DLB er progredierende sykdommer som kjennetegnes av økende uførhet og har samlebetegnelse α-synukleinopatier. Samlet påvirker sykdommene mer enn 10 000 mennesker i Norge og 10 millioner globalt, og etter hvert som befolkningen blir eldre er det forventet at tallene vil dobles de neste 20 årene. Det eksisterer et udekket klinisk behov for behandling av nevrodegenerative lidelser og reduksjon av uførhet og dødsfall som følge av α-synukleinopatier, følgelig er forskning på årsaksforhold og mekanismer for PS og DLB et satsningsområde.

I GRAND-prosjektet skal kandidatene arbeide med uavhengige, men utfyllende arbeidsoppgaver for å studere effekten av GCase-dysfunksjon hos pasienter med PS og DLB. Ved å bruke metoder fra ulike disipliner for å se på pasienten fra ulike ståsteder vil man få et unikt innblikk i hvor, når og hvorfor nevrodegenerasjonen skjer ved disse sykdommene. Dataene som kommer ut av prosjektene vil kombineres og maskinlæring vil benyttes for å bygge en kunstig intelligens (KI)-applikasjon med overordnet formål innen presisjonsmedisin. Dette arbeidet vil forbedre dagens praksis for oppsett av kliniske behandlingsforsøk vesentlig.

Stilling nummer 1. Stipendiat i biomarkøroppdagelseGrunnlaget for prosjektet er detaljerte data fra et stort antall deltakere hentet fra klinisk vurdering med et standardisert testbatteri for motorisk og ikke-motorisk testing. Kandidaten skal analysere dataene med tanke på å avdekke risikofaktorer assosiert med sykdomsprognose i PS og DLB. Videre skal kandidaten undersøke bidrag fra genetisk variasjon på sykdomsprogresjon i de to gruppene og bruke avanserte molekylære metoder for måling av kandidat-biomarkører på proteinnivå i biologiske prøver fra pasientene. Dataene vil kombineres for å avdekke de kliniske og biologiske markørene som er assosiert med GCase-dysfunksjon og de unike molekylære signaturene som er assosiert med et mer alvorlig sykdomsforløp.

Stilling nr 2. Stipendiat i bildediagnostikk/maskinlæringGrunnlaget for prosjektet er karakterisering av nevrodegenerasjon over tid hos PS og DLB pasienter med ulike molekylære signaturer ved hjelp av flere typer bildediagnostiske- og maskinlæringsmetoder. Dataene hentes fra GRAND-prosjektet. Ved å kombinere bildediagnostiske databaser og biomarkører skal det i tillegg utvikles et rammeverk for maskinlæring med presisjonsmedisin som mål. Arbeidet vil bestå i å utvikle bildedatabasen i GRAND-prosjektet og undersøke hvordan genetisk variasjon påvirker nevrodegenerasjon hos pasienter med PS og DLB. Kandidaten skal også utvikle et rammeverk med flere biomarkører for maskinlæring basert på bildediagnostikk og biomarkører for å identifisere pasientundergrupper som vil være mer eller mindre mottakelig for nye medisinpreparater som skal testes for PS og DLB.

Merverdien som kommer ut av tvillingprosjektetI prosjekt 1 vil vi identifisere endringer på cellenivå assosiert med GCase-dysfunksjon som vil gi innsikt i hvorfor og hvordan nevrodegenerasjon oppstår. Ved å kombinere denne kunnskapen med måling av progresjon i nevrodegenerasjon oppnådd i prosjekt 2 vil vi også kunne avdekke hvor og når nevrodegenerasjon oppstår i undergrupper av pasienter med PS og DLB. Denne multidisiplinære tilnærmingen vil gi enestående innsikt i etiologien til α-synukleinopatiene og vil ha stor betydning for feltet. Kandidatene vil oppmuntres til å samarbeide gjennom prosjektperioden for å fremme gruppesynergi.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har en sterk faglig bakgrunn med

 • medisinsk bakgrunn og har avlagt medisinsk embetseksamen (cand.med./MD,) eller
 • for stipendiat i biomarkøroppdagelse: femårig mastergrad (3+2) innenfor biomedisin, molekylærbiologi, nevrologi eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato, eller
 • for stipendiat i bildediagnostikk/maskinlæring: femårig mastergrad (3+2) innenfor elektronikk, informatikk eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato, eller
 • tilsvarende kvalifikasjoner som kan danne grunnlag for å gjennomføre et doktorgradsarbeid

Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter. Kandidater med medisinsk embetseksamen uten bokstavkarakterer tas opp etter særskilt vurdering.

Dersom du har utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F ber vi deg om å legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Videre legges det vekt på at du:

 • ved ansettelse som stipendiat i biomarkøroppdagelse har interesse for nevrologi og har erfaring med metoder innenfor kliniske studier, statistikk og laboratorieforskning
 • ved ansettelse som stipendiat i bildediagnostikk/ maskinlæring har interesse for medisinsk bildeanalyse og erfaring med multiparametriske, statistiske modeller, maskinlæring og programmering. Erfaring med Python eller statistikkprogramvaren R er en fordel.
 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • kollegabasert veiledningsprogram (NyTi) dersom du skal undervise
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 479.600 - 624.000 bto pr år
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Universitetet i Stavanger, bortsett fra et avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Stillingene er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, tlf: 51831558, e-post: [email protected].

Søknaden

Søk stillingene elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingene.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • referanser fra tidligere stillingsforhold
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen