Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Stipendiat eller postdoktor innenfor kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Søknadsfrist: 04.07.2019

Avdeling for kvalitet og helseteknologi har ledig inntil 3 stillinger som Stipendiat eller postdoktor innenfor kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten

Om stillingene

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr bachelorutdanning i sykepleie og paramedisin, mastergradsutdanninger i helsevitenskap, i helsesykepleie, i jordmorfag, i rus og psykisk helsearbeid, i prehospitale tjenester og i sykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie samt videreutdanning i kreftsykepleie. Videre tilbys forskerutdanning (PhD) i helse og medisin og forskerskolen PROFRES - Nasjonal forskerskole for profesjonsrettet og praksisnær forskning på områdene helse, velferd og utdanning.


Fakultetet har følgende programområder for forskning: Profesjonelle relasjoner i velferdsyrker, Helsefremming ved kroniske plager, E-læring, omsorgsteknologi og simulering, Livsfenomener og omsorg, og Samfunnsdeltakelse i skole og arbeidsliv. Forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for helseteknologi er også hjemmehørende ved fakultetet. Det er i dag ca. 150 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og ca.1200 studenter tilknyttet Det helsevitenskapelige fakultet.


Avdeling for kvalitet og helseteknologi skal bidra til å gi pasienter og brukere helsetjenester av høy kvalitet. Fagprofilen innebærer stor vekt på pasientsikkerhet, helseteknologi, pasientrettigheter, samhandling og involvering av pasienter, brukere og pårørende. Avdelingen vektlegger en tverrfaglig tilnærming og involvering av studenter, pasienter, brukere og helsepersonell i alle kjerneaktiviteter. Avdelingen har ca. 60 ansatte med en samlet kompetanse som dekker alle nivåer i helsetjenestene.

Universitetet i Stavanger har ledig inntil tre stillinger som stipendiat eller postdoktor i kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten ved Det helsevitenskapelige fakultet, Avdeling for kvalitet og helseteknolog. Stillingen er tilknyttet forskningssenteret SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten.

SHARE ble etablert i 2017 og er ett av ni forskningssentre ved UiS. SHARE bygger på langvarig forskning innenfor kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten, og er et strategisk prioritert forskningsområde ved Det helsevitenskapelige fakultet. Samarbeidspartnere i SHARE er NTNU Gjøvik og Stiftelsen Norsk Luftambulanse. SHARE har en tverrfaglig profil med mer enn 40 forskere tilknyttet senteret.

Stipendiatstillingene er utdanningsstillinger som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingene har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Kandidaten ansettes for en periode på tre år i 100% forskerstilling, alternativt fire år med 75% forskerutdanning og 25% pliktarbeid, eller i et deltidsløp med minst 50% forskerutdanning per år.

Postdoktorstillingene skal gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling. Kandidaten ansettes for en periode på to år i 100% stilling, eller inntil fire år i 50% stilling.

Søkere bes angi i søknaden hvilken stillingstype som foretrekkes. Stillingene er ledige fra september 2019.

Fagområdet for stillingene er kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten med spesiell vekt på resiliens (individuell resiliens, organisatorisk resiliens eller system- og samfunnsresiliens). Forskningssenteret SHARE har som mål å utvikle internasjonalt anerkjent forskning innen resiliens der håndtering av variasjon (forutse, overvåke, respondere, lære) i alle deler av helsetjenesten fra pasient til klinisk praksis til regulering og tilsyn utgjør kjernen i forskningen.

De utlyste stillingene vil knyttes til følgende forskningsområder innenfor resiliens:

 • Utvikling av læringsintervensjon for resiliensProsjektet skal designe, implementere og evaluere en kontekst-spesifikk og praksisnær læringsintervensjon for resiliens (f.eks utdanningsmodul, treningsprogram, simulering, tverrfaglig møteplattform, webinar, e-dialog fora). Læringsintervensjonen kan gjerne ta utgangspunkt i «Learning from success» rammeverket til Dieckmann et al (Advances in Simulation, 2017, 2:21). Målsetningen med prosjektet er translasjon av resiliensforskning til praksisfeltet, og det forventes involvering av interessegrupper i samarbeidsaktiviteter i utvikling, implementering og evaluering av læringsintervensjonen.
 • Resiliens i en internasjonal kontekst:Prosjektet skal gjennomføre en komparativ studie av resiliens på tvers av ulike internasjonale kontekster. En komparativ studie av resiliens i eksempelvis lavinntektsland og høyinntektsland kan inngå i prosjektet, gjerne med fokus på hvordan det tilrettelegges for resiliens på systemnivå og hvordan dette påvirkes av kontekstuelle faktorer. Prosjektet vil inngå i et pågående arbeid i SHARE med utvikling av en internasjonal komparativ studie av resiliens på tvers av fem land.
 • Ledelse og resiliens:Prosjektet skal studere betydningen av ledelse for resiliens i helsetjenesten, og hvordan ledere kan tilrettelegge for resiliens. Prosjektet skal kartlegge mekanismer, egenskaper og arenaer som er sentrale i organisasjoner eller miljøer som har lykkes med å skape åpenhet, proaktive tilnærminger og omgivelser som fremmer kvalitet og sikkerhet. Prosjektet kan gjerne ta utgangspunkt i en «Positive deviance» tilnærming til ledelse og resiliens (f.eks Brandley et al, 2009, 4:25, Implementation Science).

Posisjoneringsskisse

Det er behov for variasjon i faglige og metodiske tilnærminger til de prioriterte forskningsområdene. Prosjekter med tilknytning til de prioriterte forskningsområdene bør innrettes mot ett eller flere kliniske felt som for eksempel det prehospital feltet, det akuttmedisinske feltet eller samhandlingsfeltet. Søkere bes utarbeide en 3-5 siders skisse som posisjonerer søkeren i forhold til resiliens og ett eller flere av de prioriterte områdene over, samt redegjør for mulige problemstillinger, forskningsspørsmål, metoder og eventuelle publikasjoner. Skissen bør skrives på engelsk og anses som et obligatorisk vedlegg. Søknader uten skisse vil ikke behandles. Ved tilbudt stilling vil skissen bli gjenstand for diskusjon og mulige endringer i samråd med veilederteam og kollegaer i SHARE. Veilederteam vil sammensettes på bakgrunn av prosjektets innretning, mulige tilpasninger og SHARE sin forskningsstrategi.

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse som stipendiat kreves en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad (3+2) innenfor et relevant område for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten innenfor helsefaglig eller samfunnsvitenskapelig retning, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvarer B eller bedre.

For ansettelse som postdoktor kreves doktorgrad innenfor et relevant område for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten innenfor helsefaglig eller samfunnsvitenskapelig retning, fortrinnsvis av nyere dato. Søkere som ikke har innlevert sin doktorgradsavhandling vil ikke bli vurdert.

Søkere med utdannelse fra en institusjon med annen karakterskala enn A-F bes legge ved en bekreftet konverteringsskala som viser hvordan karakterene kan sammenliknes med den norske A-F skalaen.

Videre legges det vekt på at du:

 • er motivert og har potensial for forskning innenfor fagfeltet
 • kan arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ
 • er strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • har gode ferdigheter i engelsk og norsk/skandinavisk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • stipendiat lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.515, kode 1017, kr 449.400 bto pr år med lønnsutvikling etter ansiennitet istillingen. Postdoktor lønnes etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1352, kr 520.000 - 650.000 bto pr år.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Stavanger.

Det er en forutsetning at de som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Universitetet har få menn i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt menn til å søke.

Posisjoneringsskissen vil bli vurdert i forhold til relevans, kvalitet og integrasjon av resiliens og de prioriterte forskningsområdene. I tillegg til vurdering av innsendt materiale vil aktuelle kandidater bli kalt inn til intervju.

Stillingene er kunngjort på både norsk og engelsk. Ved meningsforskjell mellom tekstene skal den norske teksten legges til grunn.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Helene Engelsgjerd Figved, tlf: 51831558, e-post: [email protected].

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring. I søknadsbrevet må du få frem dine forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen, samt hvilken stillingsprosent som foretrekkes.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • posisjoneringsskisse
 • vitnemål og attester
 • publikasjonsliste
 • annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen