Ledig stilling på Universitetet i Stavanger

Universitetslektor i digitale medier

Søknadsfrist 25.03.2019

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, som er en del av Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, tilbyr grunnskolelærerutdanninger samt master- og doktorgradsutdanning i utdanningsvitenskap. Utdanningsvitenskap er et faglig satsingsområde ved universitetet, og vi er beredt til å ta et større nasjonalt ansvar for å utdanne nasjonens og regionens tiltrengte arbeidskraft innenfor området. Det er i dag 75 ansatte og 840 studenter tilknyttet instituttet.

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig fast undervisningsstilling som universitetslektor i digitale medier ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (IGIS). Stillingen er ledig fra 01.08.2019.

Fagområdet for stillingen er digitale medier, medieproduksjon, -design, -kommunikasjon og -kritikk.

Arbeidsoppgavene vil være undervisning og veiledning i medieproduksjon og digitalisering for ansatte og studenter ved IGIS – rettet inn mot alle fag ved instituttet. Instituttet har behov for en universitetslektor med faglig bakgrunn fra medievitenskap og med undervisningserfaring fra skolen. Den som ansettes må kunne bidra inn mot, og bygge opp instituttets satsing på digitale ferdigheter blant faglig ansatte og studenter. Dette kan dreie seg om å bistå i produksjon av digitalt materiell (film, podcast, spill, m.m), og til å sette studenter og faglig ansatte bedre i stand til å ta i bruk digitale medier. Tredjeårsstudentene i grunnskolelærerutdanningene vil høsten 2019 starte med «digitale ferdigheter» som ett av flere tverrfaglige spor, og det forventes at den som ansettes kan gi vesentlige bidrag inn mot dette området.

Stillingen vil være et viktig bidrag i å drive den digitale satsningen videre på flere av fagområdene ved instituttet. Den som ansettes må derfor kunne samarbeide godt med de ulike faggruppene i lærerutdanningen – og ha et reflektert forhold til hvordan nye læringsteknologier kan bidra til at lærerutdanningen når sine ulike mål.

Den andre delen av stillingen vil være knyttet opp mot Didaktisk Digitalt Verksted (DDV) som er en læringsarena for utforsking og eksperimentering med ny læringsteknologi på fakultetet. Her vil arbeidet omfatte opplæring av studenter, faglig ansatte og besøkende, i tillegg til videreutvikling av satningsområdet til fakultetet. Universitetslektoren vil være prosjektleder og samarbeide bredt med faglig ansatte og studentassistenter på fakultetetom den videre utviklingen av DDV.

Den tredje delen av stillingen vil være knyttet opp til Desentralisert Kompetanseoppbygging (DEKOM). Desentralisert ordning skal bidra til å gjøre utviklingsarbeidet mer forutsigbart og langsiktig for både kommuner, fylkeskommuner, universitet og høyskoler. Utviklingsarbeidet skal bygge på utfordringer den enkelte skole eller kommune/fylkeskommune har, og føre til bedre læring for elevene. Ordningen skal også bidra til kompetansebygging ved fakultetet. Det er et mål at både ansatte og elever/studenter på skoler og ved fakultetet skal utvikle sin kompetanse gjennom et styrket samarbeid om teori og praksis. Innenfor DEKOM vil den som ansettes måtte arbeide med undervisning, samarbeid og dialog inn mot skole- og praksisfelt - og i dialog med ulike skolers behov lage tilpassede amarbeidsformer inn mot den enkelte skole.

Den som ansettes skal sammen med det øvrige vitenskapelige personalet gi undervisning, veilede og delta i eksamensarbeid, samt ivareta administrative oppgaver.

Kvalifikasjonskrav

Den som ansettes må ha høyere grads eksamen på mastergrads- eller hovedfagsnivå innenfor fagområdet, og relevant yrkespraksis. Tidligere erfaring med undervisning og medieproduksjon vil bli vektlagt.

Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning, eller gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Arbeids- og undervisningsspråket vil normalt være norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig. Den som ansettes må også være forberedt på å gi undervisning på engelsk.

Videre legges det vekt på at du har

 • en reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet
 • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
 • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
 • evne til å bygge og ivareta nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1009, kr 480.000 - 570.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Generell informasjon

Din søknad vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Hovedvekten i den sakkyndige vurderingen legges på bedømmelse av innsendte vitenskapelige arbeider og dokumentert undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse. Erfaring fra popularisering/ formidlingsvirksomhet, fagpolitisk og fagadministrativt arbeid og eventuelt andre dokumenterte kvalifikasjoner med relevans for stillingen, vil også bli vurdert av de sakkyndige.

Dersom du ikke tilfredsstiller sentrale deler av kompetansekravene kan du få søknaden avslått før søknader oversendes sakkyndig komite for vurdering.

På bakgrunn av sakkyndig komités uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveundervisning før det avgis innstilling.

Det forventes at den som ansettes støtter opp om og deltar i den øvrige aktiviteten ved fakultetet og kan påta seg oppgaver på tvers av institutt- og fakultetsgrenser.

Det er en forutsetning at den som ansettes bosetter seg slik at vedkommende kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til:

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • relevante vitnemål og attester
 • fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • inntil 10 arbeider som dokumenterer undervisnings- og utdanningsfaglig kompetanse, se Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse
 • dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant i forhold til stillingens krav

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert innen søknadsfristens utløp. Kontaktinformasjon til tre referansepersoner oppgis i søknaden eller på forespørsel.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen