Stilling:

Postdoktor i petroleumsteknologi

Søknadsfrist 13. desember 2018

Det Nasjonale IOR-senteret ble etablert 1. desember 2013 av Olje- og energidepartementet etter en nasjonal konkurranse utlyst av Norges forskningsråd (NFR). Forskningspartnerne i senteret er Universitetet i Stavanger, UiS, Norwegian Research Centre AS, NORCE og Institutt for energiteknikk, IFE. Senteret skal utvikle ny kunnskap og kompetanse for miljøvennlig teknologi for å øke utvinningsgraden av petroleumsressursene på norsk sokkel.

Universitetet i Stavanger har ledig toårig åremålsstilling som postdoktor i petroleumsteknologi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energiressurser fra november 2018.

Tema for forskningsprosjektet er "Beslutning og dataanalyse for planlegging og implementering av IOR Pilot Prosjekter". Den som ansettes vil være tilknyttet Det Nasjonale IOR-Senteret.

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner.Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for energiressurser er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Instituttet har et internasjonalt miljø med vitenskapelige ansatte som driver forskning innenfor energiressurser, teknologi for økt oljeutvinning (IOR), beslutningsanalyse og geologi. Studieprogram ved instituttet tilbyr emner innenfor leting og utvinning av petroleum- og naturressurser. Instituttet fokuserer på internasjonalisering, med utvikling av engelskspråklige studier og stor mobilitet blant vitenskapelig ansatte og studenter. Instituttet bidrar betydelig til forskningsaktiviteter og ledelse av Nasjonalt senter for økt oljeutvinning (IOR), opprettet av Olje- og energidepartementet. Det er ca 50 ansatte tilknyttet instituttet, inkludert stipendiater og postdoktorer.

I dette prosjektet vil postdoktoranden utvikle og implementere en ramme for avgjørelse og dataanalyse med den hensikt å skape beslutningstøtte til IOR-prosjekter med særlig fokus på IOR-pilot-prosjekt beslutninger. Vi vil bruke lærings-til-bruk (sekvensiell læring) tilnærminger som utnytter Bayes 'teorem og dynamisk programmering for å identifisere og verdsette optimale sekvenser for innsamling av informasjon, gitt realistiske begrensninger, for IOR-pilotprosjekter. Søkere med sterk bakgrunn og erfaring i ett eller flere av områdene bayesisk modellering, stokastisk modellering, maskinlæring, dataassimilering, inverse problemer og signal eller bildebehandling vil bli foretrukket. Kandidatene bør ha demonstrert sterke modellerings- og programmeringsevner gjennom tidligere studier og forskning.

Formålet med stillingen er å styrke forskningen samt gi forskere med doktorgrad innenfor det aktuelle fagområdet anledning til videre kvalifisering med sikte på faglig toppstilling.

Kvalifikasjoner innenfor nyskapning, innovasjon og kommersialisering av forskning vektlegges ved ansettelse i vitenskapelige stillinger ved universitetet.

Forskningsarbeidet skal gjennomføres ved Universitetet i Stavanger. Det forutsettes at den som ansettes arbeider på full tid med forskningsprosjektet, og at vedkommende utgjør en del av det faglige miljøet ved fakultetet og universitetet.

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, l.pl 17.510, kode 1352, ltr kr 515 200 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Stillingen gir automatisk medlemskap i Statens Pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A. Treen, tlf (+47) 51 83 14 19, epost [email protected].

Universitetet har få kvinner i rekrutteringsstillinger innenfor fagområdet og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke.

Søknad registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no. Relevant utdanning og erfaring skal registeres i skjemaet. Prosjektbeskrivelse og -plan, vitnemål, attester, publikasjonsliste, inntil 15 publikasjoner og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden i separate filer. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Søk på stillingen