Ledig stilling ved Statped

2 Seniorrådgivere / rådgivere i Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD)

Søknadsfrist: 31.05.2020

Statped

Statped er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner.Vi bidrar til tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Les mer på www.statped.no

Ønsker du å arbeide som rådgiver i et solid fagmiljø med mange dyktige og engasjerte medarbeidere, da er Samisk spesialpedagogisk støtte (SEAD) stedet for deg! Vi søker deg som vil arbeide for at samiske barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging, får et tilfredsstillende pedagogisk tilbud i tråd med kravene i barnehageloven og opplæringsloven.

SEAD har et landsdekkende ansvar for å yte tjenester og utvikle kompetanse i kommuner og fylkeskommuner til det beste for samiske barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging. SEAD skal sikre at Statped sitt tjenestetilbud baserer seg på god forståelse for samisk språk og kulturutvikling. Avdelingens arbeidsoppgaver er tjenester som utredning, rådgiving og kursvirksomhet for barn, unge og voksne. Avdelingen både veileder om og utvikler samiskspråklige kartleggingsmateriell, læremidler og læringsressurser. SEAD er i tillegg involvert i flere utdanningstilbud på universitet- og høgskolenivå. Avdelingen har syv samiskspråklige medarbeidere i Kautokeino, Alta, Tromsø og Drag.

Meld. St. 6 (2019-2020) Tett på har lagt ramme for at det skal utvikles et særskilt mandat for SEAD – i den prosessen skal det avklares en arbeidsfordeling og utvikles gode samarbeidsstrukturer med kommuner og fylkeskommuner. SEAD skal samarbeide med Samisk høgskole og særlig med Nasjonalt senter for samisk i opplæringen for å sikre et sterkt samisk fagmiljø, kunnskapsutvikling på området og en god sammenheng mellom det allmennpedagogiske og det spesialpedagogiske feltet. SEAD og Samisk høgskole, inkludert det nasjonale senteret, har felles lokaler i Kautokeino.

Arbeidsoppgaver

 • Gi tjenester til kommuner og fylkeskommuner som bidrar til at riktig kompetanse er tilgjengelig for samiske barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging, og at de har et tilfredsstillende pedagogisk tilbud i tråd med kravene i barnehageloven og opplæringsloven
 • Arbeide på individ- og systemnivå i tjenester
 • Gjennomføre utredning og veiledning, i samarbeid med PP-tjenesten, knyttet til samiskspråklige barn, unge og voksne med behov for særskilt tilrettelegging
 • Samarbeide både flerfaglig med rådgivere knyttet til Statpeds fagområder og tverrfaglig med aktuelle instanser, nasjonale senter og spesialisthelsetjenesten
 • Kunnskapsspredning og kompetanseutvikling gjennom forelesninger, kurs og nettverksarbeid innenfor ulike arenaer
 • Andre oppgaver innenfor avdelingens og Statpeds ansvarsområde, blant annet samarbeide om fagartikler på Statped hjemmeside
 • Stillingen innebærer stor grad av selvstendig arbeid med klare krav til resultat
 • Bidra til å lage gode rammer for tillit, trivsel og et godt arbeidsmiljø
 • Delta i avdelingens øvrige oppgaver

Personlige egenskaper

 • God å skape tillitt, bygge relasjoner og samhandle på alle nivåer
 • God rolleforståelse
 • Ha en inkluderende og motiverende væremåte
 • God formidlingsevne muntlig, skriftlig og digitalt
 • Analytisk, strukturert og resultatorientert
 • Utviklingsorientert og kvalitetsbevisst
 • Initiativrik, kreativ og fleksibel
 • Personlig egnethet vil særlig vektlegges
 • Trives godt med omfattende reisevirksomhet

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Relevant høyere utdanning innen spesialpedagogiske fagområder, psykologi, pedagogikk, rådgiving eller annet. Mastergradsnivå eller høyere er foretrukket, men lang og relevant erfaring og arbeid innen området vil være en kvalifikasjon
 • Erfaring fra barnehage/grunn- og videregående skole eventuelt PPT
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne på førstespråksnivå på samisk og et nordisk språk
 • God digital kompetanse med erfaring av digital samhandling

I tillegg er det en fordel om du har noe av følgende:

 • Erfaring med flerfaglig samarbeid rundt barn og unges oppvekstsvilkår
 • Erfaring fra rådgiving, veiledning, kartlegging og utredning
 • Erfaring fra kvalitetsutviklingsprosesser
 • Førerkort for personbil

Vi tilbyr

 • Stillingene lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) i ltr. 50-72, tilsvarende kr 449.300 – 667.200 brutto per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • Gode faglige utviklingsmuligheter innenfor spesialpedagogiske fagområder og teknologi
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et dynamisk og spennende kompetansemiljø
 • Et stimulerende og godt arbeidsmiljø
 • Ustrakt bruk av team-, nettverk- og prosjektorganisering
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet tjenestepensjonsordning og tilbud om boliglån

Kontaktinfo:

Andre opplysninger

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Fast
 • Tiltredelse: Så snart som mulig
 • Antall stillinger: 2
 • Arbeidssted: Hannoluohkká 45, 9520 Kautokeino eller Follumsvei 43, 9510 Alta

Statped er opptatt av mangfold, og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV-en, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Søkere som opplyser at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål i forbindelse med regjeringens inkluderingsdugnad.

Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. Den som tilsettes må rette seg etter de til enhver tid gjeldende lover og avtaler for statens tjenestemenn.

Søk på stillingen